Citarea părților, relații | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Citarea părților, relații Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) La primirea cererii, instanța va dispune citarea părților și va putea cere autorității al cărei act este atacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În situația în care reclamant este un terț în sensul art. 1 alin. (2) sau când acțiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanța va cere autorității publice emitente să îi comunice de urgență actul atacat împreună cu documentația care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(3) În mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), după caz, se va proceda și în cazul acțiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanță lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Înscrisurile care trebuie depuse de autoritatea publică pârâtă și sancțiunea aplicabilă în cazul nedepunerii lor 
    Instanța învestită cu cererea reclamantului va fixa termen de judecată cu citarea părților și va solicita autorității publice pârâte să-i transmită întreaga documentație care a stat la baza emiterii actului atacat sau a refuzului autorității publice de a-i recunoaște reclamantului dreptul sau interesul legitim invocat în acțiunea sa. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Înscrisurile care trebuie depuse de autoritatea publică pârâtă și sancțiunea aplicabilă în cazul nedepunerii lor 
    Primind cererea reclamantului, instanța de judecată o va comunica autorității publice pârâte care are obligația să depună, odată cu întâmpinarea, actul atacat împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii lui sau a refuzului autorității publice de a-i recunoaște reclamantului dreptul sau interesul legitim invocat în acțiunea sa. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    O situație cu totul particulară întâlnim în materia contenciosului administrativ. Potrivit art. 20 alin. (1) din lege, în forma sa inițială, hotărârea pronunțată în primă instanță putea fi atacată cu recurs „în termen de 15 zile de la pronunțare ori de la comunicare”. În ediția precedentă aacestei lucrări, am remarcat că textul este lipsit de rigoare în privința determinării cu preciziune acazurilor în care termenul curge de la comunicare și acelor în care acesta curge de la pronunțare120. În adevăr, la oexaminare atentă adispozițiilor Legii nr. 554/2004, se poate observa că, în materia contenciosului administrativ, cererile se soluționează cu citarea părților [art. 13 alin. (1) din lege]. Or, noi nu credeam atunci că legiuitorul aurmărit să pună la dispoziția recurentului un drept de opțiune în privința momentului de la care începe să curgă termenul de recurs. Oatare soluție ar fi lipsită de un suport logico-juridic, iar un atare drept de opțiune nu aexistat nici în legislația noastră anterioară. Totuși, în urma unui recent control de constituționalitate, Curtea adeclarat textul comentat ca neconstituțional și aceasta tocmai datorită faptului că el nu oferă părților „un reper riguros al termenului în care pot să atace cu recurs hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ în primă instanță, ceea ce face ca accesul lor la justiție pe calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert și aleatoriu, adică limitat”121. Textul comentat afost modificat însă în mod corespunzător prin Legea nr. 262/2007, anume în sensul că termenul de recurs curge de la comunicare. Așa fiind, în prezent, și în materia contenciosului administrativ termenul de recurs este practic cel de drept comun. 
    120 A se vedea, pentru unele discuții, M. Isăilă, E. Gheța, Opinii privind termenul pentru declararea recursului în contenciosul administrativ, C.J. nr. 4/2006, p. 103-109. 
    121 Curtea Constituțională, Decizia nr. 189/2006, C.J. nr. 5/2006, p. 3.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Exemplele care justifică introducerea unor acțiuni de diverse autorități, organizații sau instituții, deși prin acestea nu se urmărește apărarea unui drept sau interes al acestora, sunt din ce în ce mai numeroase în dreptul actual. Exemplificativ menționăm cazul procurorului [art. 45 alin. (1) C. proc. civ.., art. 13 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, etc.], organizațiilor sindicale [art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003], direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului [art. 36 alin. (3), art. 68 alin. (2), art. 75 alin. (1), art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004], autorității tutelare [art. 109 alin. (2) și art. 143 din Codul familiei) și organizațiilor consumatorilor (art. 10 din Legea nr. 363/2007). [ Mai mult... ] 
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În situația în care reclamant este un terț față de actul administrativ atacat sau când acțiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanța va cere autorității publice emitente să îi comunice de urgență actul atacat împreună cu documentația care astat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei, prevede alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Reviste:
Acte doveditoare pentru construcție, în procesul cu vecinii
Cariera judecătorilor și procurorilor. Cereri de transfer la schimb. Legalitatea respingerii
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...