Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ - Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului -
Art. 9.
- Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Instanța de contencios administrativ, după pronunțarea Curții Constituționale, repune cauza pe rol și va da termen, cu citarea părților, numai dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională. În caz contrar, respinge acțiunea ca inadmisibilă pe fond. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, sesizarea instanței de contencios administrativ se va face în condițiile art. 7 alin. (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2), cu precizarea că termenele încep să curgă de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Aparent, legea permite atacarea unei ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului considerate neconstituționale, însă art. 9 din Legea nr. 554/2004 a fost declarat neconstituțional, prin Decizia Curții Constituționale nr. 660 din 4 iulie 2007. După această decizie, textul art. 9 a fost reformulat și precizează că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din ordonanță. Acțiunea poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum și, după caz, obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operațiuni administrative. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Prin aII-a teză aart. 126 alin. (6), se prevede că instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin ordonanțe declarate neconstituționale. Textul constituțional stabilește doar competența tribunalelor specializate sau asecțiilor specializate ori acompletelor specializate în materia contenciosului administrativ și în cazul menționat de text și nu conferă instanțelor de contencios administrativ dreptul de aexamina constituționalitatea ordonanțelor, care este de competența Curții Constituționale. Deși art. 126 alin. (6) teza aII-a se referă numai la ordonanțe sau dispoziții din ele declarate neconstituționale, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 prevede că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, deci fără să fie declarată neconstituționalitatea lor. Textul precizează în alin. (2) condițiile în care este sesizată Curtea Constituțională și se suspendă judecata pe fond. Probabil pentru aînlătura orice dubii, Curtea Constituțională astatuat, prin Decizia nr. 660/2007, în sensul că dispozițiile art. 9 din Legea nr. 554/2004 sunt neconstituționale în măsura în care permit ca acțiunea introdusă la instanța de contencios administrativ să aibă ca obiect principal constatarea neconstituționalității unei ordonanțe sau aunei dispoziții dintr-o ordonanță. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Obiectul acțiunii împotriva ordonanțelor Guvernului 
    De la bun început trebuie precizat că ordonanțele Guvernului nu pot face obiectul controlului judecătoresc, ci numai al controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, potrivit art. 2 alin. (1)131 din Legea nr. 47/1992, republicată132. De aceea, alin. (5) al art. 9 din Legea nr. 554/2004 prevede, în mod expres, că acțiunea pe care oreglementează acest text de lege, așa-zisă împotriva ordonanțelor Guvernului, poate avea ca obiect: [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Conținutul art. 126 alin. (6) teza finală din Constituția republicată, conform căruia „instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale”, reluat în art. 1 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 este dezvoltat în art. 9 în nu mai puțin de 5 alineate. Este reglementată, astfel, procedura prin care persoana vătămată prin Ordonanțe ale Guvernului – conținând norme cu putere de lege – poate introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, ce urmează să fie transmisă Curții Constituționale spre soluționare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, situație în care se suspendă soluționarea cauzei pe fond. Doar în măsura în care Curtea Constituțională se va pronunța în sensul declarării neconstituționale aordonanței sau unei dispoziții aacesteia, instanța soluționează fondul cauzei, putând acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, anularea actelor administrative emise în baza acesteia și, după caz, obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operațiuni administrative. În caz contrar, acțiunea se respinge ca inadmisibilă pe fond. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Obiectul acțiunii împotriva ordonanțelor Guvernului 
    De la bun început trebuie precizat că ordonanțele Guvernului nu pot face obiectul controlului judecătoresc, ci numai al controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, potrivit art. 2 alin. (1)135 din Legea nr. 47/1992, republicată136. De aceea, alin. (5) al art. 9 din Legea nr. 554/2004 prevede, în mod expres, că acțiunea pe care o reglementează acest text de lege, așa-zisă împotriva ordonanțelor Guvernului, poate avea ca obiect: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 1 Subiectele de sezină
Art 2 Semnificația unor termeni
Art 3 Tutela administrativă
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Reviste:
14. Efectele deciziei nr. 39/2013 a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale dispoziții din O.U.G. nr. 77/2011, care au constituit temei legal al emiterii/adoptării unor acte administrative a căror anulare se solicită în fața instanțelor de contencios administrativ. Revizuirea hotărârilor
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Rezerva de competență a legii organice în materia reglementării directe și primare a sistemului electoral român. Cerințe de calitate a legiferării
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 660/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...