Art 3 Tutela administrativă | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Tutela administrativă -
Art. 3.
- Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în fața instanței de contencios administrativ, actele emise de autoritățile administrației publice locale, dacă le consideră nelegale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4)

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică, în condițiile prezentei legi și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) și (2) este suspendat de drept. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Principiul disponibilității părților în materia dreptului administrativ care este o ramură a dreptului public - Mădălina Moceanu
Act administrativ individual atacat de Prefect în exercitarea prerogativelor conferite de art. 3 din Legea nr. 554/2004, act ce crează drepturi în favoarea unor terțe persoane.
Instanța este datoare să supună dezbaterii recentele introducerii în cauză a beneficiarului actului și să pună în vedere reclamantului obligația de respectare a contradictorialității procesului conform art. 101 teza finală din Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 129 Cod procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Noțiunea, obiectul și trăsăturile controlului de tutelă 
    Instituția tutelei își are sorgintea în dreptul privat, mai exact în dreptul familiei, reprezentând o măsură de ocrotire a persoanelor fizice care nu dispun de discernământul necesar pentru a-și administra propriile bunuri și interese. În dreptul public, controlul de tutelă a fost instituit în dreptul francez și preluat în dreptul nostru, ca o contrapondere la descentralizarea sistemului administrativ și la recunoașterea autonomiei autorităților administrației publice locale, prin care statul își păstrează dreptul de a veghea la respectarea legii în activitatea acestor autorități publice. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    La rândul ei, actuala lege acontenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, la care ne vom referi pe larg în prelegerile consacrate acestei instituții, deși în faza de proiect făcea trimitere la Legea administrației publice locale, în vigoare la acea vreme, în forma sa finală aconsacrat în art. 3, controlul de tutelă administrativă – după cum am arătat deja – trimițând, în privința termenului de introducere aacțiunii, la termenul general prevăzut de art. 11 alin. (1) de 6 luni. În alineatul 3 este reiterată prevederea constituțională referitoare la suspendarea de drept aactului atacat, până la soluționarea cauzei. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Noțiunea, obiectul și trăsăturile controlului de tutelă 
    Instituția tutelei își are sorgintea în dreptul privat, mai exact în dreptul familiei, reprezentând o măsură de ocrotire a persoanelor fizice care nu dispun de discernământul necesar pentru a-și administra propriile bunuri și interese. În dreptul public, controlul de tutelă a fost instituit în dreptul francez și preluat în dreptul nostru, ca o contrapondere la descentralizarea sistemului administrativ și la recunoașterea autonomiei autorităților administrației publice locale, prin care statul își păstrează dreptul de a veghea la respectarea legii în activitatea acestor autorități publice. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    La rândul ei, actuala lege acontenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, la care ne vom referi pe larg în prelegerile consacrate acestei instituții, deși în faza de proiect făcea trimitere la Legea administrației publice locale, în vigoare la acea vreme, în forma sa finală aconsacrat în art. 3, controlul de tutelă administrativă – după cum am arătat deja – trimițând, în privința termenului de introducere aacțiunii, la termenul general prevăzut de art. 11 alin. (1) de 6 luni. În alineatul 3 este reiterată prevederea constituțională referitoare la suspendarea de drept aactului atacat, până la soluționarea cauzei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată [art. 3 alin. (2)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 1 Subiectele de sezină
Art 2 Semnificația unor termeni
Art 3 Tutela administrativă
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Reviste:
Unele considerații privind exercitarea controlului de tutelă administrativă asupra actelor administrative asimilate
9. Termenul de exercitare a căii de atac împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de extindere a cadrului procesual subiectiv
13. Acțiune formulată de prefect. Suspendarea de drept a actului administrativ atacat
Suspendarea autorizației de construire/desființare a construcțiilor
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Suspendarea din funcția de viceprimar ca urmare a exercitării de către prefect a unei acțiuni in baza dreptului de tutelă administrativă. Acțiune in despăgubiri îndreptată împotriva Instituției Prefectului
Tutelă administrativă. Momentul de la care curge termenul de prescripție al acțiunii formulate de prefect/Administrative custody. The starting moment of the elapse of the limitation period of the action filed by the prefect
Acțiune în anularea unei hotărâri de consiliu local. Neîndeplinirea cerinței de admisibilitate privind realizarea procedurii prealabile obligatorii/Action for annulment of a local council resolution. Non-fulfilment of the requirement for admissibility regarding the carrying out the mandatory prior procedure
Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect și acțiunea în contencios administrativ exercitată de către prefect în contextul Constituției revizuite, al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și al Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 11/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 19 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 612/122/2013.
Decizia nr. 26/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.377/115/2015
;
se încarcă...