Art 11 Termenul de introducere a acțiunii | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ - Termenul de introducere a acțiunii -
Art. 11.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (8), Modele (2)

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (4)

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluționare a cererii; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, fără a depăși termenul prevăzut la alin. (2); Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (21), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

(3) În cazul acțiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici, termenul curge de la data când s-a cunoscut existența actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Ordonanțele sau dispozițiile din ordonanțe care se consideră a fi neconstituționale, precum și actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripție, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Sub aspect strict procedural, conform art. 11 din legea organică, termenul de introducere aacțiunii în „(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, aunui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Deciziile privind soluționarea contestațiilor se vor comunica contestatorului, persoanelor introduse, precum și organului fiscal emitent, acestea putând fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă numai de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare acontestației, potrivit art.212 Cod procedură fiscală. Legea nu prevede un termen în care pot fi atacate aceste decizii, însă referirea la instanțele de contencios administrativ presupune aplicarea normelor generale în materie de contencios administrativ cuprinse în Legea nr. 554/2004, astfel că aceste decizii pot fi atacate în termenele prevăzute de art. 11 din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Durata, natura juridică și calculul termenelor pentru introducerea acțiunii în contenciosul administrativ 
    Cu excepția acțiunii în anularea actelor administrative normative și a acțiunii împotriva ordonanțelor Guvernului, care sunt imprescriptibile, celelalte acțiuni în contenciosul administrativ, principale și accesorii, trebuie promovate în anumite termene prevăzute de lege. Depășirea acestor termene atrage respingerea acțiunii ca inadmisibilă155 datorită faptului că dreptul de a promova acțiunea a fost prescris ori reclamantul a decăzut din acest drept, în funcție de natura termenului de care înțelege să se prevaleze. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, art. 11 din Legea nr. 554/2004 stabilește un termen general de 6 luni pentru introducerea acțiunii prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, aunui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate, termen calificat expres ca fiind un termen de prescripție. Acesta curge de la: „data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; data comunicării refuzului nejustificat de soluționare acererii; data expirării termenului de soluționare aplângerii prealabile, respectiv, data expirării termenului legal de soluționare acererii; data expirării termenului de 30 de zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluționarea favorabilă acererii sau după caz, aplângerii prealabile; data încheierii procesului-verbal de finalizare aprocedurii concilierii, în cazul contractelor administrative”. Reamintim, după cum am precizat anterior într-un alt context, că prevederea ultimă nu este pusă în acord cu noile dispoziții procesual civile în materie, care nu mai stabilesc procedura concilierii pentru contractele încheiate între profesioniști. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Astfel, în doctrină mai mulți specialiști s-au pronunțat deja în sensul aplicării dispozițiilor art. 11 din Legea contenciosului administrativ, dispoziții la care trimite chiar art. 3 alin. (1) din aceeași lege (A. Iorgovan, op. cit., 2006, p. 158). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 1 Subiectele de sezină
Art 2 Semnificația unor termeni
Art 3 Tutela administrativă
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Reviste:
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ/About prescription in contentious administrative matters
Despre prescripție în materia contenciosului administrativ
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
Prescripția dreptului material la acțiune în materie fiscală/The prescription of the material right of action under the tax law
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Act administrativ. Lipsa comunicării. Invocare cauze de nulitate. Respingere
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Modele:
Acțiune în reconstituirea sau întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă (contencios administrativ)
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 12/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...