Actele administrativ jurisdicționale | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Actele administrativ-jurisdicționale Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Jurisdicțiile administrative speciale sunt facultative și gratuite. Jurisprudență

(2) Actele administrativ-jurisdicționale pot fi atacate direct la instanța de contencios administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ-jurisdicționale de atac. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să nu utilizeze calea administrativ-jurisdicțională de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdicțional competent. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data notificării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicția administrativă specială înțelege să renunțe la calea administrativ-jurisdicțională în timpul soluționării acestui litigiu, va notifica intenția sa organului administrativ-jurisdicțional sesizat, care emite o decizie ce atestă renunțarea la jurisdicția administrativă specială. Termenul prevăzut la alin. (2) începe să curgă de la data comunicării acestei decizii. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Caracterul facultativ al jurisdicțiilor administrative speciale 
    Aceste jurisdicții au fost instituite prin art. 21 alin. (4) din Constituție care prevede că „jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite”. Principiile care stau la baza acestor jurisdicții și care le aseamănă cu jurisdicția ordinară au fost analizate în cadrul comentariului la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ce privește controlul actelor administrativ-jurisdicționale, după ce consacră caracterul facultativ și gratuit al jurisdicțiilor administrative speciale preluând art. 21 alin. (4) din Legea fundamentală, art. 6 din Legea nr. 554/2004 adaugă următoarele prevederi: „(2) Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei jurisdicții speciale administrative pot fi atacate la instanța de contencios administrativ, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) (privitoare la plângerea prealabilă – n.n.), dacă partea înțelege să nu exercite procedura administrativ-jurisdicțională. (3) Actul administrativ-jurisdicțional pentru care, prin lege organică specială, se prevede ocale de atac în fața unei alte jurisdicții administrative speciale poate fi atacat direct la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea înțelege să renunțe la calea administrativ-jurisdicțională de atac. (4) Dacă partea care aoptat pentru jurisdicția administrativă specială sau pentru calea de atac la un alt organ administrativ-jurisdicțional înțelege să renunțe la aceasta în timpul soluționării litigiului este obligată să notifice decizia de renunțare organului administrativ-jurisdicțional în cauză. Partea sesizează instanța de contencios administrativ în termen de 15 zile de la notificare, caz în care procedura administrativă prealabilă nu se mai efectuează”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Caracterul facultativ al jurisdicțiilor administrative speciale 
    Aceste jurisdicții au fost instituite prin art. 21 alin. (4) din Constituție care prevede că „jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite”. Principiile care stau la baza acestor jurisdicții și care le aseamănă cu jurisdicția ordinară au fost analizate în cadrul comentariului la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Subiectele de sezină
Semnificația unor termeni
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Reviste:
Rolul și importanța jurisdicțiilor speciale administrative
Efectivitatea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 43 din O. G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul de a se stabili cărei instanțe de contencios administrativ îi revine competența să soluționeze litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor, constituite la nivelul ministerelor și autorităților publice centrale, în situația în care reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicțională prevăzută de O. G. nr. 121/1998
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...