Parlamentul României

Legea nr. 376/2004 privind bursele private

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate. Reviste (1)

(2) Cuantumul bursei private se stabilește la încheierea contractului și se poate modifica ulterior numai prin act adițional la acesta.

Art. 2. -

(1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să își îndeplinească obligațiile de studiu, precum și celelalte condiții în care se oferă bursa.

(2) Contractul se semnează de beneficiar sau, în funcție de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, și de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.

(3) Beneficiarul bursei private are obligația să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituția/unitatea de învățământ în care studiază.

(4) Contractul poate conține clauze prin care să se stabilească obligația beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

(5) Pe perioada acordării bursei private se interzice ca beneficiarul să lucreze pentru cel ce acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

Art. 3. - Reviste (1)

Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.

Art. 4. - Modificări (1)

Cuantumul lunar al bursei private trebuie să acopere cel puțin masa, cazarea și cheltuielile de întreținere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie.

Art. 5. - Reviste (2)

Sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal, în condițiile legii.

Art. 6. - Reviste (2)

(1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, care acordă burse private elevilor, studenților, doctoranzilor sau altor persoane care urmează, în țară ori în străinătate, un program de pregătire postuniversitară în instituții de învățământ superior acreditate, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, acordate pentru burse, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) se încadrează în limita cotei de 3% din cifra de afaceri;

b) nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

(2) Persoanele fizice care desfășoară activități independente pot acorda burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Reviste (1)

(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual, pentru acordarea de burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în condițiile prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003.

Art. 7. - Reviste (1)

Bursa privată nu poate fi acordată, în condițiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 8. - Reviste (1)

Bursa privată nu se impozitează, iar facilitățile prevăzute la art. 6 se reactualizează în concordanță cu introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea Legii nr. 571/2003.

Art. 9. - Reviste (1)

(1) Cheltuielile privind bursele private acordate în condițiile prezentei legi, însumate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, se vor încadra în limita prevăzută la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 571/2003.

(2) Sumele reprezentând bursele private acordate de către persoanele fizice în condițiile prezentei legi, cumulate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, se vor încadra în limita a 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 și, respectiv, a 1% din impozitul pe venitul anual datorat, în condițiile art. 90 alin. (2) din aceeași lege.

Art. 10. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației și Cercetării vor emite instrucțiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 septembrie 2004.

Nr. 376.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
STUDIU DE CAZ: Neajunsuri în reglementarea facilităților fiscale, în cazul acordării de burse private (II)
Tipuri de burse acordate în domeniile public si privat
STUDIU DE CAZ: Neajunsuri în reglementarea facilităților fiscale, în cazul acordării de burse private (I)
;
se încarcă...