Parlamentul României

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Modificări (9), Respingeri de neconstituționalitate (3), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (69), Reviste (6), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25 noiembrie 2004.

În vigoare de la 28 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale Reviste (1)

(1) Prezenta lege stabilește condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice. Jurisprudență

(2) Prevederile prezentei legi se aplică furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și furnizorilor de servicii cu valoare adăugată și furnizorilor de registre ale abonaților care, în cadrul activității lor comerciale, prelucrează date cu caracter personal. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Jurisprudență

(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:

a) în cadrul activităților în domeniul apărării naționale și securității naționale, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege;

b) în cadrul activităților de combatere a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și în cadrul altor activități în domeniul dreptului penal, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege.

ARTICOLUL 2 Definiții

(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) utilizator - orice persoană fizică ce beneficiază de un serviciu de comunicații electronice destinat publicului, fără a avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu;

b) date de trafic - orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operațiuni;

c) date de localizare - orice date prelucrate într-o rețea de comunicații electronice, care indică poziția geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului; Modificări (1)

d) comunicare - orice informație schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului; aceasta nu include informația transmisă publicului printr-o rețea de comunicații electronice ca parte a unui serviciu de programe audiovizuale, în măsura în care nu poate fi stabilită o legătură între informația în cauză și abonatul sau utilizatorul identificabil care o primește;

e) apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de telefonie destinat publicului, care permite comunicarea bidirecțională în timp real;

f) serviciu cu valoare adăugată - orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât transmiterea comunicării ori facturarea contravalorii acestei operațiuni;

g) poștă electronică - serviciul care constă în transmiterea printr-o rețea publică de comunicații electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi stocate în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la recepționarea de către destinatar.

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), c) și i) din Legea nr. 677/2001, art. 2 lit. a), b), c) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, art. 1 pct. 1 și 8 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice. Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Măsuri de securitate Modificări (1)

(1) Furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării securității serviciului. În ceea ce privește securitatea rețelei, dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicații electronice va lua măsurile de securitate respective împreună cu furnizorul rețelei publice de comunicații electronice. Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporțional cu riscul existent, având în vedere posibilitățile tehnice de ultimă oră și costurile implementării acestor măsuri.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANRC, stabilește condițiile în care furnizorii trebuie să își îndeplinească obligația prevăzută la alin. (1).

(3) În cazul existenței unui risc determinat de încălcare a securității rețelei, furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului este obligat:

a) să informeze abonații asupra existenței acestui risc, precum și asupra posibilelor consecințe ce decurg;

b) să informeze abonații asupra posibilităților de remediere;

c) să informeze abonații asupra costurilor probabile privind înlăturarea riscului.

ARTICOLUL 4 Confidențialitatea comunicărilor

(1) Confidențialitatea comunicărilor transmise prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, precum și confidențialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea și orice altă formă de interceptare ori supraveghere a comunicărilor și a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepția cazurilor următoare:

a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicarea respectivă;

b) utilizatorii care participă la comunicarea respectivă și-au dat, în prealabil, consimțământul scris cu privire la efectuarea acestor operațiuni;

c) se realizează de autoritățile competente, în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu aduc atingere posibilității de a efectua stocarea tehnică necesară, în scopul transmiterii comunicării, în condițiile respectării confidențialității.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu aduc atingere posibilității de a efectua înregistrări autorizate, în condițiile legii, ale comunicărilor și datelor de trafic aferente, atunci când acestea se realizează în cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza proba unui act comercial sau a unei comunicări realizate în scopuri comerciale.

(5) Utilizarea unei rețele de comunicații electronice în scopul stocării de informații în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obținerii accesului la informația stocată în acest mod este permisă numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat informații clare și complete, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la scopul în care se efectuează stocarea sau accesul la informația stocată;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau accesul la informația stocată.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilității de a efectua stocarea sau accesul tehnic în următoarele cazuri: Modificări (1)

a) atunci când aceste operațiuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuării sau facilitării transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice;

b) atunci când aceste operațiuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al societății informaționale, solicitat expres de abonat sau utilizator.

ARTICOLUL 5 Datele de trafic Doctrină (1)

(1) Datele de trafic referitoare la abonați și utilizatori, prelucrate și stocate de către furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2), (3) și (5). Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul facturării abonaților sau al stabilirii obligațiilor de plată pentru interconectare este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadenței obligației de plată corespunzătoare.

(3) Furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului poate prelucra datele prevăzute la alin. (1), în vederea comercializării serviciilor sale sau a furnizării de servicii cu valoare adăugată, numai în măsura și pe durata necesară comercializării, respectiv furnizării acestor servicii, și numai cu consimțământul expres prealabil al abonatului sau utilizatorului la care se referă datele respective. Abonatul sau, după caz, utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului este obligat să informeze abonatul sau utilizatorul cu privire la categoriile de date de trafic care sunt prelucrate și la durata prelucrării acestora. În cazul prevăzut la alin. (3), această informare trebuie să aibă loc anterior obținerii consimțământului abonatului sau utilizatorului.

(5) Prelucrarea datelor de trafic în condițiile alin. (1) - (4) poate fi efectuată numai de către persoanele care acționează sub autoritatea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, având ca atribuții facturarea ori gestionarea traficului, relațiile cu clienții, detectarea fraudelor, comercializarea serviciilor de comunicații electronice sau furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, și este permisă numai în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea acestor atribuții.

(6) Prevederile alin. (1)-(3) și (5) nu aduc atingere posibilității autorităților competente de a avea acces la datele de trafic, în condițiile legii, în scopul soluționării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare. Modificări (5)

ARTICOLUL 6 Facturarea detaliată Reviste (1)

(1) Abonații primesc facturi nedetaliate.

(2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonaților, cu respectarea dreptului la viață privată al utilizatorilor apelanți și al abonaților apelați.

(3) Informațiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC.

ARTICOLUL 7 Prezentarea și restricționarea identității liniei apelante și a liniei conectate

(1) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum și abonatului apelant pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu și gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante, indiferent de țara de destinație a apelului.

(2) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție abonatului apelat, printr-un mijloc simplu și, în limitele unei utilizări rezonabile, gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante pentru apelurile primite, indiferent de țara de origine a acestora.

(3) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante, când prezentarea identității liniei apelante se face înainte de începerea convorbirii, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție abonatului apelat, printr-un mijloc simplu, posibilitatea de a respinge apelurile primite pentru care identitatea liniei apelante a fost ascunsă de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.

(4) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei conectate, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție abonatului apelat, printr-un mijloc simplu și gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei conectate față de utilizatorul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.

(5) În cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante sau a liniei conectate, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identității sau de respingere a apelurilor prevăzute la alin. (1) - (4).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaților conectați la comutatoare digitale și, acolo unde este tehnic posibil și nu se presupune un efort economic disproporționat, în cazul abonaților conectați la comutatoare analogice.

ARTICOLUL 8 Datele de localizare, altele decât datele de trafic

(1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonații rețelelor publice de comunicații electronice sau ai serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, atunci când este posibilă, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:

a) datele în cauză sunt transformate în date anonime;

b) cu consimțământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele respective, în măsura și pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;

c) atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcție de localizare are ca scop transmiterea unidirecțională și nediferențiată a unor informații către utilizatori.

(2) Furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție utilizatorului sau abonatului, anterior obținerii consimțământului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informații referitoare la:

a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;

b) scopurile și durata prelucrării acestor date;

c) eventuala transmitere a datelor către un terț, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.

(3) Utilizatorii sau abonații care își dau consimțământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la rețea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție utilizatorilor sau abonaților un procedeu simplu și gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

(4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condițiile alin. (1) - (3), poate fi efectuată numai de către persoanele care acționează sub autoritatea furnizorului rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciului de comunicații electronice destinat publicului ori a terțului furnizor de servicii cu valoare adăugată și trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.

ARTICOLUL 9 Excepții

(1) Furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7 referitoare la oferirea posibilității de ascundere a identității liniei apelante, astfel:

a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate și puse la dispoziție de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciului de comunicații electronice destinat publicului, în condițiile legii;

b) pentru fiecare linie, în vederea soluționării de către serviciile specializate de intervenție recunoscute în condițiile legii, precum poliție, pompieri sau ambulanță, a situațiilor ce le sunt semnalate prin apeluri de urgență.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului poate deroga și de la prevederile art. 8, referitoare la obținerea consimțământului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) și (2) sunt permise în condițiile stabilite de Avocatul Poporului, cu consultarea ANRC.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaților conectați la comutatoare digitale și, acolo unde este tehnic posibil și nu se presupune un efort economic disproporționat, în cazul abonaților conectați la comutatoare analogice.

ARTICOLUL 10 Redirecționarea automată a apelului

(1) Furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau, după caz, al serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție fiecărui abonat un mijloc simplu și gratuit de a bloca redirecționarea automată de către un terț a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.

(2) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaților conectați la comutatoare digitale și, acolo unde este tehnic posibil și nu se presupune un efort economic disproporționat, în cazul abonaților conectați la comutatoare analogice.

ARTICOLUL 11 Registrele abonaților Modificări (1), Jurisprudență

(1) Persoanele care pun la dispoziția publicului registre ale abonaților în formă scrisă sau electronică sau care furnizează servicii de informații privind abonații au obligația de a informa abonații asupra scopului întocmirii acestor registre în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum și asupra oricăror alte posibilități de utilizare, bazate pe funcții de căutare integrate registrelor în formă electronică. Informarea este gratuită și se realizează înainte ca abonații să fie incluși în registrele respective.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a oferi în mod gratuit abonaților următoarele posibilități:

a) de a decide dacă datele lor cu caracter personal, precum și care dintre acestea vor fi sau nu incluse într-un registru public al abonaților;

b) de a verifica, rectifica sau elimina datele lor cu caracter personal incluse într-un registru al abonaților.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot utiliza registrele publice ale abonaților în alt scop decât pentru simpla căutare a datelor de contact, pe baza numelui și, dacă este necesar, a unui număr limitat de alți parametri, numai cu consimțământul expres prealabil al tuturor abonaților ce figurează în aceste registre.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și abonaților persoane juridice în privința includerii datelor care permit identificarea acestora în registrele publice ale abonaților.

ARTICOLUL 12 Comunicările nesolicitate Jurisprudență

(1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax ori prin poșta electronică sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care abonatul vizat și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări. Modificări (1)

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizică sau juridică obține în mod direct adresa de poștă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu condiția de a oferi în mod clar și expres clienților posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus inițial.

(3) În toate cazurile este interzisă efectuarea prin poștă electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele și pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări. Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător și abonaților persoane juridice.

ARTICOLUL 13 Regim sancționator Modificări (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: Jurisprudență

a) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 3 alin. (1), în condițiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2);

b) neîndeplinirea obligației de informare prevăzute la art. 3 alin. (3);

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicția interceptării și supravegherii comunicărilor și datelor de trafic aferente;

d) nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (5);

e) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic;

f) nerespectarea condițiilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art. 6;

g) încălcarea obligațiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identității sau de respingere a apelurilor, precum și la informarea publicului, prevăzute la art. 7;

h) nerespectarea prevederilor art. 8, referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic;

i) nerespectarea prevederilor art. 9, referitoare la condițiile în care se poate deroga de la prevederile art. 7 sau 8;

j) încălcarea obligațiilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirecționarea automată a apelurilor, prevăzute la art. 10;

k) neîndeplinirea obligațiilor referitoare la întocmirea registrelor abonaților, prevăzute la art. 11;

l) nerespectarea prevederilor art. 12, referitoare la comunicările nesolicitate.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) și l) se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societățile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri. Modificări (1)

(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit k), precum și contravenția prevăzută la alin. (1) lit. h), săvârșite prin nerespectarea obligației prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), se sancționează cu amendă de la 300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societățile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri. Modificări (1)

(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f), g) și j) se constată de personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC, iar sancțiunile se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANRC.

(5) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), i), k) și l) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de personalul de control împuternicit în acest scop al Avocatului Poporului, în condițiile Legii nr. 677/2001.

(6) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 14 Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prevederile art. 11 nu se aplică în cazul registrelor abonaților întocmite sau comercializate în formă scrisă ori în formă electronică accesibilă off-line înaintea intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 15 Transpunerea unor acte normative comunitare

Prezenta lege transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 noiembrie 2004.

Nr. 506.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte privind obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului
Cum sporim confidențialitatea navigării online
Achitarea contravențiilor: plata a numai jumătate din amendă în cel mult 15 zile
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
;
se încarcă...