Parlamentul României

Legea nr. 486/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 81 din 19 august 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

După scopul pentru care se înființează, crescătoriile de vânat pot fi:

a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selecționat, pentru acțiuni de populare și repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat;

b) crescătorii de vânat destinate creșterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării produselor obținute."

2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(2) Terenul pe care se înființează crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare își schimbă folosința și destinația potrivit legii."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare este diferit, din punct de vedere al perioadei de vânătoare, de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, și ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii."

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Autorizarea înființării și exploatării crescătoriilor de vânat
și a complexurilor de vânătoare"

5. Alineatele (1) și (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înființarea de crescătorii de vânat și de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice și juridice care doresc înființarea și exploatarea acestora.

............................................................................................

(3) Cererea de autorizare pentru înființarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv și statutul societății; încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comerțului/hotărârea judecătorească de înființare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice; certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comerțului ori în Registrul asociațiilor și fundațiilor; documentele de autorizare și înregistrare, în cazul persoanei fizice;

b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înființarea și funcționarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune și alte documente prevăzute de legislația în vigoare;

c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înființează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situația în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului;

d) studiul de specialitate privind înființarea și funcționarea crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, având conținutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu."

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL III Funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare"

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare înființate în scopul asigurării de material biologic necesar acțiunilor de populare a fondurilor de vânătoare funcționează în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat și în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu ușurință la mediul natural de viață din cuprinsul fondurilor de vânătoare.

(2) Înființarea se realizează pe categorii de teren cu condiții compatibile celor existente în mediul natural de viață al speciilor de vânat.

(3) Desfășurarea activității este coordonată de un specialist în domeniul cinegetic.

(4) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spații distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea:

a) spațiul pentru înmulțirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărți, la rândul său, în mai multe subunități, în funcție de specia și de tehnologia de creștere aleasă;

b) spațiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalităților pentru care este organizată recoltarea."

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Pentru recoltarea prin împușcare a exemplarelor de vânat din complex, proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care deține permis de portarmă și folosește arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerințelor de recoltare pentru specia respectivă.

(2) Organizarea și practicarea acțiunilor de extragere sau de valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru evitarea producerii unor accidente, precum și pentru evidența vânatului recoltat sunt și rămân aplicabile și în cazul complexurilor de vânătoare reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la:

a) protecția muncii în cadrul acțiunilor de vânătoare;

b) caracteristicile armelor și munițiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare;

c) rasele de câini admise la vânătoare;

d) evaluarea trofeelor de vânat.

(4) În situații deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii și altele asemenea, precum și în situațiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele și numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură."

9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În scopul deținerii, la nivel național, a unei evidențe statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare, deținătorii lor vor transmite datele solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale.

(2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat și în complexurile de vânătoare, precum și ieșirea din acestea se fac în baza documentelor legale de proveniență a vânatului. Tipul și modelul acestora se stabilesc prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură."

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizației de funcționare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 noiembrie 2004.

Nr. 486.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...