Parlamentul României

Legea nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește măsuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum și cu privire la promovarea acestora în presă și în alte publicații tipărite, în emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societății informaționale și prin sponsorizarea în domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuită a produselor din tutun, în vederea prevenirii consumului produselor din tutun.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parțial din tutun, modificat genetic sau nu;

b) publicitate pentru produse din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun; Modificări (1)

c) sponsorizare pentru produse din tutun - orice formă de contribuție publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea mărcilor produselor din tutun; Modificări (1)

d) servicii ale societății informaționale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Se interzice publicitatea produselor din tutun:

a) în presa scrisă și în alte publicații tipărite, cu excepția anunțurilor prevăzute expres de lege; Modificări (1)

b) transmisă de posturile de radiodifuziune și de televiziune publice sau private;

c) în cinematografe; Modificări (1)

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau structuri de afișaj pentru care se datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

e) prin serviciile societății informaționale;

f) prin folosirea mărcilor de tutun pe produse sau servicii care nu au legătură cu produsele din tutun; Modificări (1)

g) prin vânzarea de dulciuri sau de jucării destinate copiilor și fabricate cu intenția evidentă de a da produsului și/sau ambalajului său asemănarea cu un tip de produs din tutun. Modificări (1)

(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicațiile destinate în mod exclusiv profesioniștilor din domeniul industriei tutunului și în publicațiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene și nici nu sunt destinate în principal pieței românești sau celei comunitare. Modificări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societății informaționale, în condițiile prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activităților care au efecte transfrontiere sau care implică ori au loc în cel puțin două state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este România.

(2) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun în contextul sponsorizării evenimentelor prevăzute la alin. (1), având ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 4 alin. (1) și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) și se sancționează astfel:

a) firmele distribuitoare, cu amendă contravențională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; Modificări (1)

b) contravenienții majori, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; Modificări (1)

c) contravenienții minori, precum și persoanele care sunt elevi sau studenți, cu amendă contravențională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. Modificări (1)

(3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sancționează cu amenda contravențională prevăzută la alin. (1) și cu suspendarea temporară a activității de către instituțiile competente.

Art. 6. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Ministerului Sănătății și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispozițiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, și unele dispoziții din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului și la inițiativele de îmbunătățire a controlului asupra tutunului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC NICOLAE VĂCĂROIU

București, 1 noiembrie 2004.

Nr. 457.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...