Parlamentul României

Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 16 aprilie 2004.

În vigoare de la 19 aprilie 2004 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat prin Lege 273/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Litera d) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

d) stabilirea și urmărirea modului de prestare a activităților din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv opțiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenți economici specializați ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităților locale;"

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Controlul financiar preventiv propriu și auditul public intern se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat și sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil, cu excepția prevederilor art. 50 alin. (7)."

3. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"

(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colectează într-un cont distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiții în domeniul respectiv și se evidențiază distinct în programul de investiții ca sursă de finanțare a acestora."

4. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Membrii și secretarul Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale vor primi o indemnizație de ședință egală cu 20% din salariul brut al unui secretar de stat. Indemnizația se suportă de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice."

5. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"

Infracțiuni și pedepse

Art. 70. -

(1) Constituie infracțiuni următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) și (3);

b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate;

c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentației prezentate, în vederea obținerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe.

(2) Infracțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, iar infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 aprilie 2004.

Nr. 108.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...