Societățile de servicii de investiții financiare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL III
Societățile de servicii de investiții financiare Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiții financiare și care funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. Modificări (1)

Secțiunea 1 Capitalul inițial

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Capitalul inițial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise în conformitate cu legislația comunitară, și va fi de cel puțin:

a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) și d), nu deține fondurile și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, nu tranzacționează instrumente financiare pe cont propriu și nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; Modificări (1)

b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) și d) și pct. 2 lit. a), b), d), f) și g), nu tranzacționează instrumente financiare pe cont propriu și nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; Modificări (1)

c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1). Modificări (1)

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(5) Capitalul inițial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris și vărsat, precum și alte componente ale bilanțului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

(6) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al S.S.I.F.

(7) Cursul de referință la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

(8) S.S.I.F. prevăzut la alin. (1) lit. b) poate deține instrumente financiare în cont propriu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) deținerea instrumentelor financiare în cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corectă a ordinelor clienților;

b) valoarea totală de piață a instrumentelor financiare deținute în cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul inițial al respectivei societăți;

c) S.S.I.F. respectă cerințele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislația comunitară;

d) deținerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental și provizoriu și sunt strict limitate la timpul necesar finalizării respectivelor tranzacții.

Secțiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației

Art. 8. -

(1) S.S.I.F. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investiții financiare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni;

b) sediul social și sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere și de administrare a activității, sunt situate în România;

c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiții financiare; Modificări (1), Jurisprudență

d) calificarea, experiența profesională și integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor și persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;

e) dovada existenței capitalului inițial minim, subscris și integral vărsat în numerar, în funcție de serviciile de investiții financiare ce vor fi prestate; Modificări (1)

f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice și a regulilor de ordine internă;

g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România;

h) prezentarea structurii acționariatului, a identității și integrității acționarilor semnificativi; Modificări (1)

i) alte cerințe prevăzute în reglementările C.N.V.M.

(2) Autorizația acordată de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va menționa expres serviciile de investiții financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 și 2 și nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menționate la art. 5 alin. (1) pct. 2. Modificări (1)

(3) În situația în care S.S.I.F. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizația de a presta servicii de investiții financiare acestei S.S.I.F., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuțiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi. Modificări (1)

(4) C.N.V.M. acordă autorizația S.S.I.F., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.

(5) S.S.I.F. poate începe activitatea la data acordării autorizației, sub condiția dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 9. -

S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.

Art. 10. -

C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația pentru prestarea de servicii de investiții financiare unei societăți comerciale, dacă: Modificări (1)

a) se află în procedură de insolvabilitate, potrivit legii; Modificări (1)

b) oricare dintre acționarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administrație sau conducătorii societății:

1. se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; Modificări (1)

3. a fost sancționat de C.N.V.M., Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale, pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare;

c) C.N.V.M. constată că dispozițiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.I.F., ori dificultățile în implementarea acestor dispoziții împiedică realizarea unei supravegheri prudențiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;

d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acționarilor persoane fizice și/sau juridice care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F. sau cu privire la mărimea deținerilor acestor acționari;

e) C.N.V.M. constată că acționarii, persoane fizice sau juridice, care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F., nu corespund cerințelor asigurării unei gestiuni sănătoase și prudente a S.S.I.F. și realizării unei supravegheri prudențiale eficiente potrivit prezentei legi;

f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul inițial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;

g) deși cerințele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedește că nu se poate asigura o administrare sănătoasă și prudentă a S.S.I.F.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

C.N.V.M. este în drept să suspende autorizația S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condițiile pentru retragerea autorizației sau pentru alte sancțiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului inițial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația de a presta servicii de investiții financiare unei S.S.I.F., în următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență

a) S.S.I.F. nu a început să presteze serviciile de investiții pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizației sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepția situației în care C.N.V.M. a suspendat autorizația pe această perioadă;

b) S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației;

c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;

d) S.S.I.F. sau agenții săi pentru servicii de investiții financiare nu respectă reglementările C.N.V.M. și/sau ale piețelor reglementate; Modificări (1)

e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizației creează incompatibilitate în prestarea de servicii de investiții financiare; Modificări (1)

f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.

(2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., în baza unei declarații de renunțare, C.N.V.M. retrage autorizația de a presta servicii de investiții financiare, în conformitate cu reglementările emise în acest sens. Modificări (1)

(3) C.N.V.M. anulează autorizația unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare.

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) C.N.V.M. va solicita informații și se va consulta cu autoritățile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.I.F., atunci când aceasta este:

a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru;

b) o filială a societății-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat;

c) este controlată de aceleași persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru.

(2) Autoritățile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit sau a societăților de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizației unui S.S.I.F., care este:

a) filiala unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate într-un stat membru;

b) filiala societății-mamă a unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate într-un stat membru;

c) controlată de aceleași persoane fizice sau juridice ce controlează o instituție de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru.

Secțiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Conducerea S.S.I.F. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajați ai S.S.I.F. cu contract individual de muncă și pot fi membri ai consiliului de administrație.

(2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor și a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii de investiții financiare pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activității S.S.I.F., să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital. Jurisprudență

Art. 15. -

Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.

Art. 16. -

S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a normelor interne.

Art. 17. -

Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice persoană care își propune să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobândi o poziție semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(2) Orice acționar semnificativ care își propune să-și mărească participația, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenționează ca respectiva S.S.I.F. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. se va pronunța în termen de 90 de zile de la data notificării și, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziții. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției notificate. Doctrină (1)

(4) Orice persoană care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, poziția semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(5) Orice acționar semnificativ care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, participația, care reprezintă mai puțin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calității de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) și (2) este o S.S.I.F., o instituție de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.I.F., a unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituție de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, și dacă, urmare a acelei achiziții, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenția de dobândire a acțiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, așa cum a fost prevăzută la art. 13.

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoștință, cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor sale, care ar conduce la depășirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) și (5).

(8) Periodic, cel puțin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea acționarilor ei semnificativi și mărimea participațiilor acestora și, după caz, orice alte date și informații cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziții prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) dacă, ținând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societății, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziție poate prejudicia funcționarea în bune condiții a societății sau o bună supraveghere a acesteia.

(2) În scopul verificării integrității unui acționar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenționează să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acționar, persoană fizică și/sau juridică, ce deține, în mod direct sau indirect, o poziție semnificativă.

Art. 20. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele, la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau a conducerii, precum și împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.

(2) Măsuri similare pot fi aplicate și persoanelor vinovate de nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2).

(3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziții semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.

Art. 21. -

În cazul în care influența exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) și (2) și art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de respectivii acționari.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În unele domenii specifice există prevederi mult mai restrictive în privința dobândirii unei poziții semnificative fără respectarea dispozițiilor legale. Astfel, în cazul dobândirii unei poziții semnificative1 în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) fără acordul prealabil al C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor cu care s-a depășit pragul sunt nule de drept, iar eventualele voturi exprimate vor fi anulate (art. 20 din Legea pieței de capital nr. 297/2004). 
    1 Adică 10% din drepturile de vot, dar, conform art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 18 alin. (3) și art. 19 alin. (1) din Legea pieței de capital, și dobândirea unei poziții reprezentând 20%, 33% sau 50% din drepturile de vot.
[ Mai mult... ]
 

.....
    – dobândirea participațiilor semnificative ori aunei poziții de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot la societățile de servicii de investiții financiare [art. 18 alin. (3) din lege]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...