Societățile de investiții | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare -
Secțiunea a 4-a
Societățile de investiții

Art. 92. -

(1) O societate de investiții va emite acțiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii. Doctrină (1)

(2) O societate de investiții nu poate desfășura alte activități, în afara celor prevăzute la art. 76 alin. (1).

(3) Societățile de investiții pot administra numai activele proprii, și nu pot, în nici o situație, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terțe părți.

Art. 93. -

O societate de investiții este administrată de o S.A.I. autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administrație, în conformitate cu actele constitutive.

Art. 94. -

(1) Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează va fi calculat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. și este de cel puțin echivalentul a 300.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 200.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(5) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei societăți de investiții autoadministrate.

(6) Cursul de referință la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

Art. 95. -

Modificările survenite ca urmare a emisiunilor și răscumpărărilor de acțiuni, din timpul fiecărui exercițiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, și se înregistrează la oficiul registrului comerțului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.

Art. 96. -

(1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite și procedurile de autoritare a unei societăți de investiții, conținutul minim al actului constitutiv și al contractului de administrare.

(2) Actul constitutiv al societății de investiții este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.

Art. 97. -

(1) Societățile de investiții care se autoadministrează vor respecta corespunzător prevederile prezentei legi aplicabile S.A.I., la care se face referire în art. 55, art. 58 alin. (1) lit. b), c), e), f), g), h) și alin. (2) și (3), art. 59 - 61, art. 66, art. 69, art. 83 alin. (2) și (4), precum și condițiile stabilite prin reglementările C.N.V.M.

(2) Prin derogare de la art. 85 alin. (1), C.N.V.M. va acorda autorizația în termen de 6 luni de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementări sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(3) Autorizația poate fi refuzată sau retrasă dacă, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în reglementările C.N.V.M., administrarea prudențială nu poate fi asigurată.

(4) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unei societăți de investiții, în condițiile prevăzute la art. 59.

Art. 98. - Referințe în jurisprudență (1)

Prevederile art. 23, art. 64 și art. 68 se aplică corespunzător și societăților de investiții autoadministrate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 99. -

(1) Societățile de investiții vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației. Doctrină (1)

(2) Acțiunile unei societăți de investiții pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 81 și art. 91 alin. (2).

Art. 100. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Adunarea generală a acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1211 din legea nr. 31/1990, acționarii unei societăți de investiții pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate, C.N.V.M. va emite reglementări privind aceasta procedură. Doctrină (1)

(3) În situația în care votul este transmis prin poștă, convocatorul adunării generale a acționarilor va cuprinde întregul text al rezoluției propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel puțin 30 de zile înaintea adunării generale a acționarilor și într-un cotidian de circulație națională. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Voturile trimise prin poștă și anulate datorită nerespectării procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului adunării generale a acționarilor.

(5) Rezoluția supusă aprobării adunării generale a acționarilor va fi redactată și supusă votului, în timpul desfășurării adunării generale a acționarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluției publicate, conform prevederilor alin. (2) și (3). Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispozițiile art. 100 din Legea pieței de capital reprezintă textul legal cadru ce reglementează desfășurarea adunărilor generale ale societăților de investiții. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 92 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 osocietate de investiții va emite acțiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii. Acțiunile emise în cadrul oricărei majorări de capital al unei societăți deschise de investiții trebuie să respecte această cerință. [ Mai mult... ] 
.....
    Conform art. 99 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, societățile de investiții vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacționare pe opiață reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației. [ Mai mult... ] 
.....
    În conformitate cu dreptului comun, dreptul de avota în cadrul adunării generale poate fi exercitat, direct sau prin mandatar, doar într-un anumit cadru, respectiv în locul unde se desfășoară ședința adunării generale. Oasemenea concluzie se desprinde pornind de la textul art. 122 din Legea nr. 31/1990, care evocă posibilitatea ținerii adunărilor generale și prin corespondență, dacă această modalitate este permisă de actul constitutiv, și utilizând argumentul de interpretare per acontrario. De lege lata votul prin corespondență este prohibit în cadrul adunărilor generale ale societăților admise la tranzacționare pe opiață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare, cu excepția societăților de investiții deschise ori închise, supuse regimului juridic al art. 100 din Legea pieței de capital. Din această perspectivă, dispozițiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, referitoare la posibilitatea exercitării votului prin corespondență, sunt derogatorii de la norma generală și de strictă interpretare și aplicare. [ Mai mult... ] 
.....
    Conform art. 100 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în situația în care se stabilește că votul poate fi transmis prin poștă, convocatorul adunării generale aacționarilor va cuprinde întregul text al rezoluției propuse spre aprobare adunării generale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Intermediari din state membre
Intermediari din state nemembre
Dispoziții generale
Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
Capitalul inițial
Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Dispoziții generale
Autorizarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Fondurile deschise de investiții
Societățile de investiții
Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Reguli privind transparența și publicitatea
Dispoziții speciale aplicabile OPCVM urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Libera circulație a serviciilor
Dispoziții generale
Fondurile închise de investiții
Societățile de investiții de tip închis
Societățile de investiții financiare
Dispoziții generale
Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...