Retragerea acționarilor dintr o societate comercială | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ - Ofertele publice -
Secțiunea a 7-a
Retragerea acționarilor dintr-o societate comercială

Art. 206. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situații: Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; Jurisprudență

b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei. Jurisprudență

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.

(3) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum și în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei, acțiuni reprezentând mai mult de 90% din acțiunile vizate, se consideră a fi un preț echitabil. Modificări (1)

(4) În situația menționată la alin. (3), prezumția referitoare la prețul echitabil se aplică numai în situația în care ofertantul își exercită dreptul precizat la alin. (1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, prețul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Prețul determinat de un expert independent se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. și în 2 ziare financiare de circulație națională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului. Modificări (1)

Art. 207. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deține mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acțiunile la un preț echitabil. Modificări (1)

(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă.

(3) Prețul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situația în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acționar minoritar.

Art. 208. - Jurisprudență

C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secțiuni. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    2.14.Trecerea silită în patrimoniul acționarului majoritar aacțiunilor aparținând acționarilor minoritari în cazul prevăzut de art. 206 din Legea nr. 297/2004 [ Mai mult... ] 

.....
    Instanța europeană afost sesizată, pe temeiul încălcării art. 1 alin. (1) teza aII-a din Protocolul adițional nr. 1, de un grup de acționari minoritari ai unei societăți suedeze confruntate cu exercitarea de către acționarul majoritar-persoană juridică aunui drept prevăzut de legea societăților comerciale din Suedia intrată în vigoare la 1 ianuarie 1977.Potrivit Secțiunii 14 art. 9 din acest act normativ, orice societate comercială care, în nume propriu sau printr-o subsidiară, deținea peste 90% din acțiunile și drepturile de vot ale altei societăți comerciale, era îndreptățită să achiziționeze restul de 10% din acțiunile deținute de către ceilalți acționari. Pe de altă parte, acționarii minoritari ce dețineau restul de 10% din acțiuni aveau la rândul lor dreptul de a-și înstrăina acțiunile către acționarul majoritar care îndeplinea condițiile sus-menționate. Legea suedeză din 1977 conținea în fapt prevederi privind dreptul de squeeze out și dreptul de sell out reglementate de art. 206 și 207 din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 
.....
    Acest text al art. 206 alin. (1) din Legea pieței de capital agenerat emiterea de către C.N.V.M. aunor dispoziții de aplicare anormei legale mai întâi în cadrul Regulamentului nr. 13/2004 și apoi în Regulamentul nr. 1/2006. Articolul 74 alin. (8) din Regulamentul nr. 1/2006 stipulează in terminis obligația „acționarilor existenți” de a-și vinde acțiunile către acționarul majoritar care acționează conform art. 206 din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Decontarea și ordinele de transfer
Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare
Oferta publică de preluare voluntară
Oferte publice concurente
Ofertele publice de preluare obligatorii
Retragerea acționarilor dintr o societate comercială
Condiții referitoare la emitent
Condiții referitoare la acțiuni
Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...