Reguli de conduită | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL V
Reguli de conduită

Art. 26. -

(1) Intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum și regulile emise de piețele reglementate pe care aceștia tranzacționează. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Implementarea și supravegherea respectării regulilor de conduită de către toți intermediarii care prestează servicii de investiții financiare pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puțin:

a) să acționeze onest, imparțial și cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței;

b) să angajeze toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiții financiare; Modificări (1)

c) să solicite de la investitori informații referitoare la situația lor financiară, experiența investițională și obiectivele cu privire la serviciile solicitate;

d) să transmită investitorilor toate informațiile relevante privind tranzacțiile în care contrapartea este intermediarul;

e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparțial;

f) să desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activității, în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței.

(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.

Art. 28. -

(1) Prestarea de servicii de investiții financiare, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. Modificări (1)

(2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conținutul și clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanță.

(3) Prin contract la distanță se înțelege orice contract, referitor la servicii de investiții financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, și un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiții financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiții financiare la distanță, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, folosește exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia. Modificări (1), Doctrină (1)

(4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalitățile prin care pot fi furnizate servicii de investiții financiare la distanță, în baza unui contract la distanță, precizând expres mijloacele de comunicare la distanță, inclusiv cele de comunicare electronică, precum și perioada pentru care acesta a fost încheiat. Modificări (1)

(5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligația intermediarului de a informa investitorul, precum și consimțământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii de investiții financiare la distanță. Modificări (1)

(6) Prin mijloace de comunicare la distanță se înțelege orice mijloc care, fără a necesita prezența fizică simultană a ofertantului și a beneficiarului de servicii de investiții financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voință între părți și a obiectului contractului. Modificări (1)

(7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanță, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-și motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanță cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul și-a exprimat acordul.

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investiții financiare al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract și sunt independente de prestatorii de servicii de investiții financiare, fiind legate de: Modificări (1)

a) operațiuni de schimb valutar;

b) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadența mai mică de un an și certificate de depozit;

c) valori mobiliare;

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);

g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb și acțiuni;

h) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii.

(9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) și (5) pot prevedea, pentru crearea și dezvoltarea unui sistem eficient și adecvat, procedura plângerii prealabile și proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investiții financiare. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Avem de-a face în acest caz cu dreptul autorității pieței de asolicita acele înregistrări telefonice efectuate de către intermediarii care au procedat astfel în executarea unui contract de brokeraj cu prestarea serviciilor la distanță, potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în general pentru preluarea ordinelor clienților. De asemenea, prerogativa autorității vizează și corespondența dintre intermediar și clienții săi transmisă prin poștă, fax sau pe cale electronică (e-mail). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...