RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL X RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 271. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancționează administrativ, disciplinar, contravențional sau penal, după caz.

Art. 272. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

Constituie contravenții următoarele fapte: Jurisprudență

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) desfășurarea fără autorizație sau cu încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizație, a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea; Jurisprudență

c) nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită; Jurisprudență

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; Jurisprudență

e) nerespectarea obligațiilor de auditare a situațiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

Art. 273. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează cu: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) avertisment; Modificări (2), Jurisprudență

b) amendă; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) sancțiuni contravenționale complementare, aplicate după caz: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

1. suspendarea autorizației;

2. retragerea autorizației; Jurisprudență

3. interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența prezentei legi. Jurisprudență

(2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepția situațiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcționarea în condiții normale a pieței sau ar aduce prejudicii deosebite părților implicate. Referințe (1)

Art. 274. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se constată de către persoanele fizice, împuternicite în acest scop de către C.N.V.M., care exercită atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) La primirea actelor de constatare ale agenților săi, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancționarea faptelor controlate. Doctrină (1)

Art. 275. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul săvârșirii de către o persoană, în mod repetat, în decurs de 3 ani, a unei contravenții, sau de către o persoană care a fost sancționată în ultimii 3 ani și pentru care nu a intervenit prescripția, sancțiunea stabilită va fi aplicată cumulativ cu maximul amenzii pentru ultima contravenție săvârșită.

(3) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz. Jurisprudență

Art. 276. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice; Jurisprudență

b) între 5.000.000 lei și 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al președintelui C.N.V.M.; Jurisprudență

c) între jumătate și totalitatea valorii tranzacției realizate cu săvârșirea faptelor prevăzute la art. 245-248 din titlul VII. Doctrină (1)

Art. 277. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt ținute și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat. Jurisprudență

Art. 278. - Modificări (2), Doctrină (1)

Termenul de prescripție a constatării de aplicare și de executare a sancțiunii contravenționale este de 3 ani.

Art. 279. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare, de depozitare sau de compensare-decontare.

Art. 280. - Doctrină (1)

În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Nerespectarea de către persoana vizată adreptului autorității pieței de aefectua inspecții la fața locului se sancționează potrivit dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 297/2004 pentru fapta de anu coopera cu agenții acestei autorități în vederea îndeplinirii de către aceștia aprerogativelor legale. Sancțiunile vor putea fi emise potrivit art. 271-274 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

.....
    Nerespectarea de către persoana vizată adreptului autorității pieței de aefectua inspecții la fața locului se sancționează potrivit dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 297/2004 pentru fapta de anu coopera cu agenții acestei autorități în vederea îndeplinirii de către aceștia aprerogativelor legale. Sancțiunile vor putea fi emise potrivit art. 271-274 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit dispozițiilor art. 276 din Legea nr. 297/2004, limitele amenzilor se stabilesc astfel: [ Mai mult... ] 
.....
    În România, manipularea pieței de capital săvârșită cu intenție reprezintă infracțiune, conform art. 278 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, iar din acest punct de vedere suntem în prezența unei legalități aincriminării, statuată de art. 2 din Codul penal român. [ Mai mult... ] 
.....
    Din punct de vedere al regimului sancționator, trebuie remarcat faptul că, în România, autoritatea pieței are competența de astabili și constata contravențiile la regimul pieței de capital, precum și de aaplica sancțiuni, potrivit art. 280 din Legea nr. 297/2004, într-o procedură derogatorie de la dreptul comun conținut în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Distribuitorii de titluri de participare la fondurile de investiții: Ocupații care v-ar putea interesa
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...