RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL IX MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ TITLUL XI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

TITLUL X RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 271. - Modificări (1), Practică judiciară (17), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancționează administrativ, disciplinar, contravențional sau penal, după caz.

Art. 272. - Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

Constituie contravenții următoarele fapte: Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi; Practică judiciară (14), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

b) desfășurarea fără autorizație sau cu încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizație, a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită; Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

e) nerespectarea obligațiilor de auditare a situațiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

Art. 273. - Modificări (1), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează cu: Referințe (1), Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) avertisment; Modificări (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) amendă; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (12), Caută hotărâri judecătorești

c) sancțiuni contravenționale complementare, aplicate după caz: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. suspendarea autorizației;

2. retragerea autorizației; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

3. interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența prezentei legi. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepția situațiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcționarea în condiții normale a pieței sau ar aduce prejudicii deosebite părților implicate. Referințe (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 274. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se constată de către persoanele fizice, împuternicite în acest scop de către C.N.V.M., care exercită atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) La primirea actelor de constatare ale agenților săi, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancționarea faptelor controlate. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 275. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

(1) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului. Practică judiciară (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul săvârșirii de către o persoană, în mod repetat, în decurs de 3 ani, a unei contravenții, sau de către o persoană care a fost sancționată în ultimii 3 ani și pentru care nu a intervenit prescripția, sancțiunea stabilită va fi aplicată cumulativ cu maximul amenzii pentru ultima contravenție săvârșită.

(3) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 276. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice; Practică judiciară (2)

b) între 5.000.000 lei și 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al președintelui C.N.V.M.; Practică judiciară (9)

c) între jumătate și totalitatea valorii tranzacției realizate cu săvârșirea faptelor prevăzute la art. 245-248 din titlul VII. Doctrină (1)

Art. 277. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) C.N.V.M. poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând de jure sau de facto funcții de conducere, ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o. Practică judiciară (14), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt ținute și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 278. - Modificări (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Termenul de prescripție a constatării de aplicare și de executare a sancțiunii contravenționale este de 3 ani.

Art. 279. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (11), Doctrină (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare, de depozitare sau de compensare-decontare.

Art. 280. - Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...