Piețele reglementate | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL -
CAPITOLUL I
Piețele reglementate

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 124. - Jurisprudență

(1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață.

(2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizației unui operator de piață.

(3) Operatorii de piață autorizați să funcționeze în România vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M.

(4) Lista piețelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum și Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucțiunile și procedurile privind operațiunile pe aceste piețe, precum și orice modificări ulterioare ale acestora.

(5) Societatea care administrează o piață reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi și obligații, pretenții și reclamații legate de activitatea piețelor administrate. Doctrină (1)

Art. 125. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

O piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, așa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 și care:

a) funcționează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise și supuse aprobării C.N.V.M. definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condițiile de admitere la tranzacționare a unui instrument financiar;

c) respectă cerințele de raportare și transparență în vederea asigurării protecției investitorilor stabilite de prezenta lege, precum și reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislația comunitară.

Secțiunea a 2-a Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață

Art. 126. -

(1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. și se vor referi în principal la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității;

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta; Modificări (1)

c) structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor deținând 5% din drepturile de vot; Modificări (1)

d) planul de afaceri, structura organizatorică și regulile de ordine interioară;

e) condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul operatorului de piață; Modificări (1)

f) dotarea tehnică și resursele;

g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a operatorului de piață. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Operatorul de piață nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piața reglementată administrată.

Art. 127. -

Cererea de autorizare a operatorului de piață va fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piață își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) administratorii și personalul cu funcții de conducere ai operatorului de piață nu au calificarea și experiența profesională adecvate funcției lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;

d) transparența pieței, buna desfășurare a tranzacțiilor și protecția investitorilor nu sunt asigurate;

c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.

Art. 128. -

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unui operator de piață:

a) dacă operatorul de piață nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării;

b) dacă operatorul de piață nu și-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

c) dacă autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de piață a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;

e) în caz de fuziune sau divizare;

f) la cererea acestuia.

Art. 129. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Nici un acționar al unui operator de piață nu va putea deține, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. Doctrină (1)

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. și supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 291. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 130. - Modificări (1)

(1) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. Modificări (1)

(3) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație.

Art. 131. -

Operatorul de piață trebuie să identifice și să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acționarii săi, administratorii și piața reglementată, în scopul asigurării bunei funcționări a acesteia.

Art. 132. -

C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condițiile generale în care se vor desfășura tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacțiilor și termenele în care intermediarii implicați vor raporta respectivele tranzacții.

Art. 133. - Jurisprudență

(1) Operatorii de piață vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotațiile piețelor reglementate, precum și volumele de tranzacționare sunt informații de interes public și trebuie făcute accesibile publicului, cel puțin pe paginile de internet ale operatorului de piață.

(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacții pe care intenționează să o efectueze și să verifice după aceea condițiile în care această tranzacție a fost executată, operatorul de piață trebuie să pună la dispoziția acestora informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma și termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informații, în funcție de natura, dimensiunea și nevoile pieței reglementate în cauză și ale investitorilor care operează pe această piață.

(4) Operatorul de piață trebuie să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață. Doctrină (1)

Secțiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piață

Art. 134. - Doctrină (1)

(1) Modul de organizare și funcționare a pieței reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piață, adoptate de către adunarea generală a acționarilor și aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale legislației comunitare aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puțin următoarele: Reviste (1)

a) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a intermediarilor la și de la tranzacționare;

b) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare; Jurisprudență

c) condițiile, procedurile de tranzacționare, precum și obligațiile intermediarilor și emitenților admiși la tranzacționare;

d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operațiuni pe piața reglementată;

e) procedurile privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor;

f) tipurile de contracte și operațiuni permise;

g) administrarea și diseminarea informațiilor către public;

h) standardele contractuale și sistemul de compensare-decontare utilizat;

i) mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor evenimente deosebite.

(3) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) și alin. (2) lit. b) - g) poate fi delegată consiliului de administrație al operatorului de piață.

(4) Consiliul de administrație are obligația de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. și a regulilor pieței, precum și măsurile adoptate în acest sens.

(5) Nivelul comisioanelor și al tarifelor practicate de operatorul de piață vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și notificate C.N.V.M.

(6) Operatorul de piață poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari și/sau emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piețele administrate de către operatorul respectiv.

Secțiunea a 4-a Supravegherea piețelor reglementate

Art. 135. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. supraveghează piețele reglementate în scopul asigurării transparenței, funcționării corespunzătoare a activității de tranzacționare și a protecției investitorilor.

(2) C.N.V.M. stabilește reguli pentru înregistrarea și arhivarea datelor cu privire la tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețele reglementate, precum și termenele și condițiile de păstrare a acestor informații.

(3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere și control ale piețelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuții sunt: Doctrină (1)

a) urmărește respectarea reglementărilor legale incidente;

b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație al operatorului de piață, putând formula observații și putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al ședinței;

c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informațiile și evidențele operatorului de piață;

d) informează și propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situație constatată.

(4) Operatorul de piață va asigura mijloacele și condițiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).

Art. 136. -

(1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piață transmiterea de date, informații și documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind și termenul în care acestea vor fi transmise. Jurisprudență

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piață. Reviste (2)

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecții și poate adopta măsurile necesare în ceea ce privește operatorul de piață respectiv.

Art. 137. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operațiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.

(2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum și motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoștința publicului și vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M. Reviste (1)

Art. 138. -

În cazul retragerii autorizației unui operator de piață, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare pe acea piață, iar ordinele de tranzacționare înregistrate de intermediari și încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare și sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operațiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadențele lor, intermediarii fiind ținuți să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleași măsuri vor fi aplicate și în situația prevăzută la art. 137 alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 125 din Legea nr. 297/2004, „o piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, care: [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Din păcate, aceste modificări nu și-au găsit până în prezent și ohaină juridică adecvată, astfel încât, formal, trebuie aplicate în întregime în momentul de față prevederile Regulamentului BVB nr. 17/2005.Nu există nicio decizie aCNVM prin care să fi aprobat modificările aduse acestui Regulament, conform art. 134 din Legea nr. 297/2004. Mai mult, Bursa de Valori București nu afăcut publică nicio reglementare care să modifice normele textul Regulamentului nr. 17/2005. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 137 din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. poate suspenda oparte sau toate operațiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. [ Mai mult... ] 

.....
    În cazul societăților listate, art. 124 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 conține onormă expresă1 care prevede că administratorii care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ sunt considerați revocați. 
    1 Incidentă în cazul aplicării metodei votului cumulativ la alegerea membrilor consiliului de administrație.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Această situație este întâlnită în cazul unor societăți de dimensiuni sau care funcționează în anumite domenii specifice. Spre exemplu, în cazul societăților autorizate drept operatori de piață, funcționând pe piața românească de capital, art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 limitează deținerile acționarilor acestor entități la maxim 5% din totalul drepturilor de vot. În cazul în care nu este respectată această prevedere, art. 129 alin. (4) din același act normativ impune suspendarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor legale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...