PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL

CAPITOLUL I Piețele reglementate

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 124. - Jurisprudență

(1) Piețele reglementate de instrumente financiare se organizează și se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piață.

(2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizației unui operator de piață.

(3) Operatorii de piață autorizați să funcționeze în România vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M.

(4) Lista piețelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum și Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucțiunile și procedurile privind operațiunile pe aceste piețe, precum și orice modificări ulterioare ale acestora.

(5) Societatea care administrează o piață reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi și obligații, pretenții și reclamații legate de activitatea piețelor administrate. Doctrină (1)

Art. 125. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

O piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, așa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 și care:

a) funcționează regulat;

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise și supuse aprobării C.N.V.M. definesc condițiile de funcționare, de acces pe piață, condițiile de admitere la tranzacționare a unui instrument financiar;

c) respectă cerințele de raportare și transparență în vederea asigurării protecției investitorilor stabilite de prezenta lege, precum și reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislația comunitară.

Secțiunea a 2-a Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață

Art. 126. -

(1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. și se vor referi în principal la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității;

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta; Modificări (1)

c) structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor deținând 5% din drepturile de vot; Modificări (1)

d) planul de afaceri, structura organizatorică și regulile de ordine interioară;

e) condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul operatorului de piață; Modificări (1)

f) dotarea tehnică și resursele;

g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a operatorului de piață. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Operatorul de piață nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piața reglementată administrată.

Art. 127. -

Cererea de autorizare a operatorului de piață va fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piață își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) administratorii și personalul cu funcții de conducere ai operatorului de piață nu au calificarea și experiența profesională adecvate funcției lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;

d) transparența pieței, buna desfășurare a tranzacțiilor și protecția investitorilor nu sunt asigurate;

c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.

Art. 128. -

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unui operator de piață:

a) dacă operatorul de piață nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării;

b) dacă operatorul de piață nu și-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

c) dacă autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de piață a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;

e) în caz de fuziune sau divizare;

f) la cererea acestuia.

Art. 129. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Nici un acționar al unui operator de piață nu va putea deține, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. Doctrină (1)

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. și supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 291. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 130. - Modificări (1)

(1) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. Modificări (1)

(3) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație.

Art. 131. -

Operatorul de piață trebuie să identifice și să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acționarii săi, administratorii și piața reglementată, în scopul asigurării bunei funcționări a acesteia.

Art. 132. -

C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condițiile generale în care se vor desfășura tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacțiilor și termenele în care intermediarii implicați vor raporta respectivele tranzacții.

Art. 133. - Jurisprudență

(1) Operatorii de piață vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotațiile piețelor reglementate, precum și volumele de tranzacționare sunt informații de interes public și trebuie făcute accesibile publicului, cel puțin pe paginile de internet ale operatorului de piață.

(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacții pe care intenționează să o efectueze și să verifice după aceea condițiile în care această tranzacție a fost executată, operatorul de piață trebuie să pună la dispoziția acestora informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma și termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informații, în funcție de natura, dimensiunea și nevoile pieței reglementate în cauză și ale investitorilor care operează pe această piață.

(4) Operatorul de piață trebuie să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață. Doctrină (1)

Secțiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piață

Art. 134. - Doctrină (1)

(1) Modul de organizare și funcționare a pieței reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piață, adoptate de către adunarea generală a acționarilor și aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale legislației comunitare aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puțin următoarele: Reviste (1)

a) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a intermediarilor la și de la tranzacționare;

b) condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare; Jurisprudență

c) condițiile, procedurile de tranzacționare, precum și obligațiile intermediarilor și emitenților admiși la tranzacționare;

d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operațiuni pe piața reglementată;

e) procedurile privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor;

f) tipurile de contracte și operațiuni permise;

g) administrarea și diseminarea informațiilor către public;

h) standardele contractuale și sistemul de compensare-decontare utilizat;

i) mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor evenimente deosebite.

(3) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) și alin. (2) lit. b) - g) poate fi delegată consiliului de administrație al operatorului de piață.

(4) Consiliul de administrație are obligația de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. și a regulilor pieței, precum și măsurile adoptate în acest sens.

(5) Nivelul comisioanelor și al tarifelor practicate de operatorul de piață vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și notificate C.N.V.M.

(6) Operatorul de piață poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari și/sau emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piețele administrate de către operatorul respectiv.

Secțiunea a 4-a Supravegherea piețelor reglementate

Art. 135. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. supraveghează piețele reglementate în scopul asigurării transparenței, funcționării corespunzătoare a activității de tranzacționare și a protecției investitorilor.

(2) C.N.V.M. stabilește reguli pentru înregistrarea și arhivarea datelor cu privire la tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețele reglementate, precum și termenele și condițiile de păstrare a acestor informații.

(3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere și control ale piețelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuții sunt: Doctrină (1)

a) urmărește respectarea reglementărilor legale incidente;

b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație al operatorului de piață, putând formula observații și putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al ședinței;

c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informațiile și evidențele operatorului de piață;

d) informează și propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situație constatată.

(4) Operatorul de piață va asigura mijloacele și condițiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).

Art. 136. -

(1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piață transmiterea de date, informații și documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind și termenul în care acestea vor fi transmise. Jurisprudență

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piață. Reviste (2)

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecții și poate adopta măsurile necesare în ceea ce privește operatorul de piață respectiv.

Art. 137. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operațiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.

(2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum și motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoștința publicului și vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M. Reviste (1)

Art. 138. -

În cazul retragerii autorizației unui operator de piață, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare pe acea piață, iar ordinele de tranzacționare înregistrate de intermediari și încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare și sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operațiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadențele lor, intermediarii fiind ținuți să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleași măsuri vor fi aplicate și în situația prevăzută la art. 137 alin. (1).

CAPITOLUL II Sisteme alternative de tranzacționare

Art. 139. - Jurisprudență

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizați sau de către operatorul de piață, denumiți în continuare operatori de sistem.

(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerințele de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenția de constituire a sistemului alternativ de tranzacționare și solicită aprobarea acesteia.

(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia și regulile de funcționare.

(5) Regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) procedurile de tranzacționare;

b) procedurile referitoare la informațiile puse la dispoziția participanților și publicului, înainte și după tranzacționare;

c) tipul și numărul participanților, precum și condițiile de acces la sistemul alternativ de tranzacționare;

d) instrumentele financiare tranzacționate.

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacționare.

Art. 140. -

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare trebuie să fie astfel structurat încât:

a) să asigure derularea ordonată și corectă a operațiunilor;

b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacționare și un tratament egal participanților;

c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obține cel mai bun preț, la un moment dat;

d) să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență; Doctrină (1)

e) să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării de acte de terorism. Doctrină (1)

(2) Participanții la sistemul alternativ de tranzacționare vor fi informați de către operatorul de sistem cu privire la obligațiile lor de compensare-decontare a tranzacțiilor în cadrul sistemului

Art. 141. -

Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanți a contractelor încheiate de aceștia. Jurisprudență

Art. 142. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea și funcționarea sistemelor alternative de tranzacționare.

(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere și control ale sistemelor alternative de tranzacționare. Doctrină (1)

CAPITOLUL III Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate

Art. 143. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(1) Condițiile generale privind operațiunile de compensare și decontare, precum și cele de decontare brută pentru tranzacțiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Națională a României și cu alte autorități competente, după caz.

(2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare și decontare a operațiunilor cu instrumente ale pieței monetare și nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieței reglementate definite de prezenta lege, precum și celor derulate în sistemele de tranzacționare autorizate de Banca Națională a României și organizate de instituțiile de credit.

Art. 144. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Autorizarea și supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 și a societății ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Națională a României și cu alte autorități competente, după caz.

(2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaților societății ce administrează sistemul de compensare-decontare și participanților la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informațiile necesare referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor.

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecții la sediul societății care administrează sistemul de compensare și decontare a tranzacțiilor.

Art. 145. - Modificări (1), Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc la data decontării, în cadrul sistemului de compensare decontare, pe baza principiului livrare contra plată.

CAPITOLUL IV Depozitarul central Puneri în aplicare (1)

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 146. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. Puneri în aplicare (3)

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare. Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia. Puneri în aplicare (3), Doctrină (1)

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

Art. 147. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Toate clasele de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu valori mobiliare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni.

Secțiunea a 2-a Înființarea și funcționarea depozitarului central

Art. 148. - Jurisprudență

(1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni;

b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate;

c) structura acționariatului;

d) condițiile de integritate, calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul societății;

e) dotarea tehnică și resursele;

f) calitatea acționarilor;

g) auditorii financiari ai societății.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a societății. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.

Art. 149. - Jurisprudență

(1) Reglementările privind organizarea și funcționarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) Nivelul comisioanelor și al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor acestuia și notificat C.N.V.M. Puneri în aplicare (3)

(3) Membrii consiliului de administrație al depozitarului central sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia. Puneri în aplicare (3)

Art. 150. - Puneri în aplicare (4)

(1) Acționarii depozitarului central nu pot deține mai mult de 5% din drepturile de vot, excepție făcând operatorii de piață, care pot deține până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale depozitarului central, care va duce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.

(4) În cazul în care nu se respectă cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor menționate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.

Art. 151. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu, de cele deținute în contul investitorilor. Modificări (1)

(2) Intermediarii au obligația de a ține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare și cantitatea de valori mobiliare emise. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(4) Constituirea de garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Garanția financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de garanție. Modificări (2)

(6) Garanțiile menționate la alin. (4) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Modificări (2)

Art. 152. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

C.N.V.M. va emite reglementări privind operațiunile desfășurate de depozitarul central și entitățile pentru care efectuează aceste operațiuni.

Secțiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central

Art. 153. - Puneri în aplicare (2)

(1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparența operațiunilor, buna desfășurare a activității și protecția investitorilor.

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.

Art. 154. - Puneri în aplicare (2)

C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informații și documente, poate organiza inspecții la sediul depozitarului central și poate cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 155. - Puneri în aplicare (2)

(1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul nici unei pretenții din partea creditorilor depozitarului. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 156. - Puneri în aplicare (2)

În cadrul declanșării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.

CAPITOLUL V Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare
derivate și serviciile contrapărții centrale
Modificări (1)

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 157. - Modificări (1)

(1) Operațiunile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea pozițiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărți centrale și/sau ale unui posibil agent de decontare.

(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizați și/sau pentru o contraparte centrală care participă la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacțiile cu instrumente financiare sau, după caz, acordă credite respectivilor intermediari și/sau contrapărții centrale, în scopul decontării.

(4) Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem și care acționează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce privește ordinele lor de transfer.

(5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acționează ca și contraparte centrală. Doctrină (1)

(6) Aceeași entitate poate fi autorizată să acționeze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât și pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.

Art. 158. -

C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislația comunitară, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum și procedura pentru deținerea, colectarea garanțiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea și garantarea pozițiilor deținute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum și criteriile de administrare a fondurilor bănești ale casei de compensare și ale contrapărții centrale.

Secțiunea a 2-a Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 159. - Jurisprudență

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(2) C.N.V.M. reglementează înființarea și funcționarea casei de compensare și/sau contrapărții centrale, pentru a garanta siguranța tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și cu alte instrumente financiare decât cele derivate. Modificări (1)

(3) Prevederile art. 148 și art. 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 160. -

(1) Orice achiziție de acțiuni ale casei de compensare/contrapărții centrale, care va duce la o deținere ce ar atinge sau ar depăși 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(2) Prevederile art. 150 alin. (3) și (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M.

Art. 161. - Modificări (1)

(1) Contrapartea centrală va deschide și va deține un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru pozițiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158.

(2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparținând activelor casei de compensare/contrapărții centrale și nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor casei de compensare/contrapărții centrale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărții centrale.

Secțiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 162. - Modificări (1)

(1) Reglementările casei de compensare/contrapărții centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) organizarea și funcționarea sistemului;

b) relațiile dintre casa de compensare/contrapartea centrală și membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare;

c) marjele/garanțiile financiare, metodologia de calcul și modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea pozițiilor deschise, folosind prețurile curente ale pieței;

d) procedurile privind marcarea la piață;

e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu își îndeplinește obligațiile de a constitui marjele sau de a plăti orice altă sumă;

f) administrarea riscului de sistem.

(2) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) poate fi delegată consiliului de administrație.

Art. 163. -

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidențierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.

(2) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerințele de interes public, să promoveze obiectivele deținătorilor și utilizatorilor și să permită un acces corect și deschis, pentru a facilita ieșirea ordonată din sistem a participanților care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice.

(3) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziția participanților suficiente informații pentru a identifica și a evalua corect riscurile și costurile asociate serviciilor casei de compensare și contrapărții centrale.

Secțiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 164. -

Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să asigure desfășurarea activității în mod ordonat, transparența operațiunilor, precum și raportarea periodică și corectă.

Art. 165. -

C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale și va putea solicita acestora să comunice date, informații și documente, va putea organiza inspecții la sediul acestora și va putea cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 166. -

C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare și contrapartea centrală.

Art. 167. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Prevederile art. 156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărții centrale autorizate de către C.N.V.M.

CAPITOLUL VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare-decontare

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 168. - Modificări (1)

(1) În înțelesul prezentului capitol:

a) participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare. Conform regulilor de funcționare a sistemului, același participant poate să acționeze în calitate de contraparte centrală, de casă de compensare sau de agent de decontare ori să execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele;

b) participant indirect este o instituție de credit care poate să transmită ordine de transfer în sistem, în temeiul unei relații contractuale cu o instituție participantă în sistem care execută ordine de transfer în cadrul acestuia.

(2) Dispozițiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanților la sistemele de decontare și tuturor garanțiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare.

(3) Sistemul de compensare-decontare este un contract încheiat între 3 sau mai mulți participanți, fără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune și contracte standardizate pentru execuția ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanți, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre, după caz.

Secțiunea a 2-a Decontarea și ordinele de transfer

Art. 169. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producând efecte juridice între participanți și sunt opozabile terților din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului. Modificări (1)

(2) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant, cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate. Modificări (1)

(3) Prin excepție, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate și sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate, aceste ordine de transfer și compensarea își produc efectele juridice și sunt opozabile terților, cu condiția ca agentul de decontare, contrapartea centrală sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu au cunoscut și nu erau ținute să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvabilitate. Modificări (1)

(4) Nici o normă juridică, regulă, dispoziție sau practică vizând anularea unor contracte și tranzacții încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăților și transferurilor ulterioare, menționate la alin. (1) și (2). Modificări (1)

Secțiunea a 3-a Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate Modificări (1)

Art. 170. -

(1) În înțelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul în care autoritatea competentă pronunță hotărârea de deschidere a procedurii respective. Modificări (1)

(2) Autoritatea competentă care a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunica imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poștă electronică, cu confirmare de primire. Modificări (1)

Art. 171. - Modificări (1)

(1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile și obligațiile participanților, drepturile și obligațiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, emise înainte de momentul deschiderii procedurilor respective.

(2) După deschiderea procedurilor de insolvabilitate, agentul de decontare, în numele și pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, poate folosi:

a) fonduri și instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului;

b) garanții financiare destinate să îndeplinească obligațiile participantului în legătură cu participarea la sistem.

(3) Garanțiile financiare și depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare de către un participant împotriva căruia s-au declanșat procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului rămase după executarea obligațiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, vor putea fi folosite în cadrul procedurii.

(4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva unui participant, instrumentele financiare și/sau fondurile bănești deținute în numele și pe contul investitorilor săi nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor respectivului participant.

Art. 172. -

Executarea contractelor de garanție financiară încheiate de entități reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Transferul dreptului de proprietate privind acțiunile emise în formă dematerializată, admise la tranzacționare pe opiață reglementată are loc, potrivit art. 145 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, la data decontării1. 
    1 În maxim trei zile lucrătoare de la data efectuării tranzacției pe piața de capital.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Potrivit art. 125 din Legea nr. 297/2004, „o piață reglementată este un sistem pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, care: [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Din păcate, aceste modificări nu și-au găsit până în prezent și ohaină juridică adecvată, astfel încât, formal, trebuie aplicate în întregime în momentul de față prevederile Regulamentului BVB nr. 17/2005.Nu există nicio decizie aCNVM prin care să fi aprobat modificările aduse acestui Regulament, conform art. 134 din Legea nr. 297/2004. Mai mult, Bursa de Valori București nu afăcut publică nicio reglementare care să modifice normele textul Regulamentului nr. 17/2005. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 137 din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. poate suspenda oparte sau toate operațiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    CNVM poate, de asemenea, să numească un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere și control ale sistemelor alternative de tranzacționare, conform art. 142 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2017
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Despre contractul de ipotecă (IV)
Societate pe acțiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidența prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecințe
Societate pe acțiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidența prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecințe
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...