Oferta publică de vânzare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ - Ofertele publice -
Secțiunea a 2-a
Oferta publică de vânzare

Art. 183. - Jurisprudență

(1) Nici o ofertă publică de vânzare nu poate fi făcută fără publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. Jurisprudență

(2) Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Prin derogare de la alin. (1), publicarea unui prospect nu este obligatorie în următoarele cazuri: Modificări (1), Jurisprudență

a) pentru următoarele tipuri de ofertă:

1. oferta adresată doar către investitori calificați;

2. oferta adresată la mai puțin de 100 de investitori, persoane fizice sau juridice, alții decât investitorii calificați;

3. valoarea totală a ofertei, prețul de emisiune a valorilor mobiliare și valoarea minimă a subscrierilor realizate de un investitor în cadrul ofertei este cel puțin egală cu valorile stabilite prin reglementările C.N.V.M.;

b) pentru următoarele tipuri de valori mobiliare:

1. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în legătură cu o fuziune, pe baza unui document disponibil care conține informații, considerate de C.N.V.M. ca fiind similare cu cele dintr-un prospect de ofertă, în conformitate cu legislația comunitară;

2. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în mod gratuit acționarilor existenți, precum și în situația în care dividendele sunt plătite prin emiterea de noi acțiuni, din aceeași clasă cu acțiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiția să fie făcut disponibil un document ce conține informații despre numărul și natura acțiunilor, motivele și detaliile emisiunii;

3. acțiuni emise pentru substituirea altor acțiuni, de aceeași clasă, deja emise, dacă această nouă emisiune de acțiuni nu implică o majorare a capitalului social;

c) în alte cazuri specificate prin reglementările emise de C.N.V.M.

(4) Orice revânzare ulterioară a valorilor mobiliare, care au făcut anterior obiectul unui tip de ofertă prevăzut la alin. (3), va fi considerată o operațiune distinctă, dispozițiile art. 2 pct. 18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii măsurii în care respectiva operațiune de revânzare este o ofertă publică.

(5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul va fi întocmit potrivit prevederilor titlului III. Modificări (1)

Art. 184. -

(1) Prospectul de ofertă va conține informațiile care, conform caracteristicilor emitentului și valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare în cunoștință de cauză privind: situația activelor și pasivelor, situația financiară, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului și ale entității care garantează îndeplinirea obligațiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum și a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.

(2) Prospectul de ofertă aprobat de C.N.V.M. este valabil 12 luni după publicare, putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiția actualizării acestuia conform art. 179. Modificări (1)

(3) Prospectul va include și un rezumat al informațiilor precizate în cadrul acestuia. Modificări (1)

(4) Rezumatul trebuie să prezinte succint și într-un limbaj non-tehnic principalele caracteristici și riscuri aferente emitentului, entității care garantează îndeplinirea obligațiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum și valorilor mobiliare oferite. Rezumatul trebuie să conțină și o avertizare a potențialilor investitori, cu privire la faptul că: Modificări (1)

a) trebuie citit ca o introducere la prospect;

b) orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze pe informațiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui;

c) înainte de începerea procedurii judiciare, având ca obiect informațiile cuprinse într-un prospect, reclamantul va trebui să suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba română;

d) răspunderea civilă, în situația în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu față de alte părți ale prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul, incluzând și pe cele care au efectuat traducerea, precum și persoanele care notifică cu privire la oferte publice transfrontaliere.

Art. 185. -

(1) Prospectul poate fi întocmit într-o formă unică sau având mai multe componente, și anume:

a) fișa de prezentare a emitentului, conținând informațiile referitoare la acesta;

b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

c) rezumatul prospectului.

(2) Fișa de prezentare a emitentului, aprobată de C.N.V.M., este valabilă o perioadă de 12 luni, cu condiția actualizării acesteia, conform reglementărilor C.N.V.M. Modificări (1)

(3) Un emitent care are deja aprobată de către C.N.V.M. fișa de prezentare poate întocmi și transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), în situația în care intenționează lansarea unei noi oferte publice. Modificări (1)

(4) În situația prevăzută la alin. (3), nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată va conține și informațiile privitoare la emitent, care au apărut de la data ultimei actualizări a fișei de prezentare și care ar putea afecta decizia investițională. Modificări (1)

Art. 186. - Modificări (1)

(1) În cadrul prospectului se poate face referire la informații privind emitentul, ce au fost publicate și care au fost aprobate de C.N.V.M. sau întocmite cu respectarea prevederilor legale.

(2) În situația în care, în cadrul prospectului, se face referire la informațiile prevăzute la alin. (1) va fi întocmit un tabel de corespondență pentru a da posibilitatea investitorilor să identifice aceste informații.

(3) Rezumatul prospectului nu poate face trimitere la informațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 187. - Modificări (1)

Conținutul minim al informațiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectul de ofertă prezentat în formă unică sau al părților componente ale acestuia, forma de prezentare a acestora, în funcție de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și documentele ce trebuie să însoțească prospectul, vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Art. 188. -

(1) C.N.V.M. se va pronunța în privința aprobării prospectului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi extins la 20 de zile lucrătoare, dacă valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicită pentru prima dată admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau care nu a mai oferit public valori mobiliare.

(3) Orice cerere de informații suplimentare sau de modificare a celor prezentate inițial în cadrul prospectului, inițiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informații sau modificări.

Art. 189. -

(1) În situația în care prețul și numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul va conține: Modificări (1)

a) criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul și numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar în cazul prețului, și valoarea maximă a acestuia, sau

b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puțin 2 zile lucrătoare de la data când prețul final și numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la C.N.V.M. și publicate conform art. 175.

(2) Investitorii care și-au exprimat voința de a subscrie valori mobiliare, anterior publicării unui amendament la prospectul de ofertă, au dreptul de a-și retrage subscrierile efectuate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament. Modificări (1)

Art. 190. -

Activitățile de stabilizare a prețului vor fi derulate în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 191. -

Sunt permise activitățile de solicitare a intenției de investiție, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, în condițiile stabilite de C.N.V.M.

Art. 192. - Modificări (1)

C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la ofertele publice transfrontaliere, efectuate în statele membre de emitenți cu sediul în România, sau de nerezidenți în România, în concordanță cu legislația comunitară aplicabilă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Înființarea și funcționarea depozitarului central
Supravegherea depozitarului central
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Decontarea și ordinele de transfer
Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare
Oferta publică de preluare voluntară
Oferte publice concurente
Ofertele publice de preluare obligatorii
Retragerea acționarilor dintr o societate comercială
Condiții referitoare la emitent
Condiții referitoare la acțiuni
Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
;
se încarcă...