Oferta publică de preluare voluntară | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ - Ofertele publice -
Secțiunea a 4-a
Oferta publică de preluare voluntară

Art. 196. -

(1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acționarilor, pentru toate deținerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligație, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Persoana care intenționează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară va transmite C.N.V.M. un anunț preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conținutul minim de informații pe care trebuie să le cuprindă anunțul preliminar va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.

(3) După aprobarea de către C.N.V.M., anunțul preliminar va fi transmis societății, subiect al preluării, pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective și va fi publicat în cel puțin un cotidian central și unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.

Art. 197. - Doctrină (1)

(1) Consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului și pieței reglementate pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare poziția sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunțului preliminar de ofertă.

(2) Consiliul de administrație poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acționarilor cu privire la poziția consiliului de administrație în ceea ce privește respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ține în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare națională. Doctrină (1)

(3) De la momentul recepționării anunțului preliminar și până la închiderea ofertei, consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. și piața reglementată asupra tuturor operațiunilor efectuate de către membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.

Art. 198. -

(1) Consiliul de administrație al societății, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act și nu poate lua nici o măsură care să afecteze situația patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepția actelor de administrare curentă, de la momentul recepționării anunțului preliminar.

(2) În contextul prezentei secțiuni sunt considerate a afecta situația patrimonială, operațiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripție ori conversie în acțiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puțin 1/3 din activul net conform ultimului bilanț anual al societății.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operațiuni derivate din obligații asumate înainte de publicarea anunțului de preluare, precum și acele operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunțului preliminar. Doctrină (1)

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societății în situația neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (2) sau al derulării acelor operațiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunțului. Doctrină (1)

Art. 199. -

(1) Publicarea anunțului preliminar obligă ofertantul să depună la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documentația aferentă ofertei publice de preluare, în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în anunțul preliminar. Doctrină (1)

(2) C.N.V.M. se va pronunța cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art. 194.

(3) Prețul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntară va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 200. -

Ofertantul sau persoanele cu care acționează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând același emitent.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Un caz aparte al dreptului acționarului ce are oanumită participație la capitalul social al unei societăți de aobține convocarea adunării generale îl reprezintă cel prevăzut de art. 197 din Legea nr. 297/2004, referitor la ipoteza în care societatea emitentă este subiectul unei oferte publice de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 

.....
    Secțiunea a4-a din capitolul referitor la ofertele publice stabilește modul în care se realizează oferta publică de preluare voluntară. Potrivit art. 196 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acționarilor, pentru toate deținerile acestora, lansată de opersoană care nu are această obligație, în vederea dobândirii amai mult de 33% din drepturile de vot. [ Mai mult... ] 
.....
    – conform art. 197 alin. (2) și 198 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, va hotărî operațiunile care pot fi efectuate de societatea emitentă, subiect al unei oferte de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 
.....
    – conform art. 197 alin. (2) și 198 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, va hotărî operațiunile care pot fi efectuate de societatea emitentă, subiect al unei oferte de preluare voluntară. [ Mai mult... ] 
.....
    Din această cauză, în art. 198 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 se prevede că ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta afost lansată exclusiv în scopul blocării activității societății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Decontarea și ordinele de transfer
Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare
Oferta publică de preluare voluntară
Oferte publice concurente
Ofertele publice de preluare obligatorii
Retragerea acționarilor dintr o societate comercială
Condiții referitoare la emitent
Condiții referitoare la acțiuni
Obligațiile societăților comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile societăților comerciale ale căror obligațiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
Obligațiile autorităților publice și organismelor internaționale emitente de obligațiuni
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...