MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL IX MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 264. - Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. instituie măsuri de administrare specială în situația în care constată că o entitate autorizată se află în situația de a deveni insolvabilă sau în situația în care oricare dintre administratorii, directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovați de:

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M., care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna funcționare a pieței de capital;

b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de funcționare;

c) administrarea necorespunzătoare a instrumentelor financiare și fondurilor aparținând investitorilor.

(2) În situația constatării unor disfuncționalități majore, C.N.V.M. va putea solicita dizolvarea consiliului de administrație al entităților autorizate.

CAPITOLUL II Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.

Art. 265. -

(1) Administrarea specială va fi realizată de o persoană fizică sau juridică specializată, numită de C.N.V.M.

(2) Decizia privind instituirea administrării speciale va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și în 2 cotidiane de difuzare națională.

Art. 266. -

(1) Administratorul special preia integral atribuțiile consiliului de administrație al entității autorizate supuse regimului de administrare specială.

(2) Administratorul special stabilește măsuri pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul investitorilor și al altor creditori.

(3) Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă dreptul de vot al acționarilor, în ceea ce privește numirea și revocarea administratorilor, dreptul la dividende al acționarilor, activitatea consiliului de administrație și a auditorilor interni, precum și dreptul la remunerare al acestora.

Art. 267. -

(1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special prezintă C.N.V.M. un raport scris cu privire la situația financiară a entității autorizate și anexează documente referitoare la evaluarea activelor și pasivelor, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării debitelor.

(2) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, C.N.V.M. va decide, dacă este cazul, asupra prelungirii activității administratorului special, pe o perioadă limitată.

(3) În situația prelungirii activității, administratorul special va prezenta, lunar, C.N.V.M. evaluarea situației financiare a respectivei entități autorizate.

Art. 268. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Dacă C.N.V.M. constată, pe baza raportului administratorului special, că entitățile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar și se încadrează în cerințele de supraveghere prudențială, conform reglementărilor C.N.V.M., măsurile de administrare specială vor înceta.

(2) Decizia privind încetarea activității administrației speciale va fi publicată în conformitate cu art. 265 alin. (2).

Art. 269. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activității administratorului special, autorizația de funcționare a entității reglementate va fi retrasă, C.N.V.M. având la dispoziție fie posibilitatea inițierii procedurii lichidării administrative, fie sesizarea instanței competente în vederea declanșării procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. În cazul inițierii procedurii reorganizării judiciare și a falimentului nu este necesară întrunirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instanța competentă să soluționeze cererea C.N.V.M. de inițiere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului entităților autorizate este tribunalul în circumscripția căruia se află sediul respectivei entități.

(3) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, în măsura compatibilității lor, se aplică și entităților autorizate supuse administrării speciale și cărora C.N.V.M. le-a retras autorizația. Sintagma «instituția de credit debitoare» din actul normativ menționat se referă la entități autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Națională a României se referă la C.N.V.M.

(4) În înțelesul prezentului capitol, insolvabilitatea reprezintă acea stare a entității autorizate, aflată în una dintre următoarele situații: Modificări (1)

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilitățile bănești proprii;

b) retragerea autorizației entității reglementate, în conformitate cu prezenta lege și reglementările C.N.V.M., ca urmare a imposibilității de redresare financiară a entității autorizate aflate în administrare specială.

(5) Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.N.V.M.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări emise de C.N.V.M., tribunalul, judecătorul-sindic și lichidatorul pot cere și opinia C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate de reglementare și supraveghere a pieței de capital.

(7) Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea entității autorizate aflate în faliment au fost distribuite și fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. În urma unei cereri a judecătorului-sindic, tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris și/sau prin presă, în cel puțin 2 cotidiane de circulație națională, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comerțului, C.N.V.M. și lichidatorului. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat, după o perioadă de 5 ani.

CAPITOLUL III Lichidarea administrativă

Art. 270. -

(1) În situația în care C.N.V.M. decide lichidarea administrativă, aceasta se va realiza conform procedurii stabilite de legislația aplicabilă dizolvării și lichidării societăților comerciale și de reglementările C.N.V.M.

(2) Lichidatorul, în cadrul procedurii lichidării administrative, va fi numit de C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    c) Drepturile de vot ale tuturor acționarilor cu privire la alegerea și revocarea administratorilor, dreptul la dividende sunt suspendate în cazul în care C.N.V.M., în baza art. 264 din Legea nr. 297/2004, instituie administrarea specială asupra unei societăți tranzacționate; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...