INTERMEDIARI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL II INTERMEDIARI

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Intermediarii care prestează servicii de investiții financiare în România vor fi înscriși în registrul ținut de C.N.V.M., după cum urmează: Modificări (1)

a) societățile de servicii de investiții financiare și intermediarii din statele nemembre, în baza autorizației acordate de C.N.V.M.; Modificări (1)

b) instituțiile de credit, autorizate de Banca Națională a României;

c) echivalentul instituțiilor de credit și al societăților de servicii de investiții financiare, autorizate de către autoritățile competente din statele membre. Modificări (1)

(3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naționale a României sau a altor instituții și autorități publice care îndeplinesc funcții similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică și administrarea rezervelor statului.

(5) Prevederile capitolelor V și IX, precum și cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 și art. 42 alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și instituțiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.

(6) Respectarea condițiilor de autorizare și a cerințelor de adecvare a capitalului instituțiilor de credit este supravegheată de către Banca Națională a României.

Art. 4. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Serviciile de investiții financiare se realizează prin persoane fizice, acționând ca agenți pentru servicii de investiții financiare. Aceștia își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii de investiții financiare în nume propriu. Modificări (1)

(2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii de investiții financiare fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) C.N.V.M. stabilește proceduri privind înscrierea agenților pentru servicii de investiții financiare în registrul ținut de C.N.V.M., precum și privind situațiile de incompatibilitate ale acestora. Modificări (1)

CAPITOLUL II Servicii de investiții financiare Modificări (1)

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Serviciile de investiții financiare reglementate de prezenta lege sunt: Modificări (1)

1. servicii principale:

a) preluarea și transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzacționarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreționară, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; Doctrină (1)

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și/sau plasamentul de instrumente financiare;

2. servicii conexe:

a) custodia și administrarea de instrumente financiare;

b) închirierea de casete de siguranță;

c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării unor tranzacții cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiții financiare este implicată în tranzacții;

d) consultanță acordată societăților cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industrială, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de societăți;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

f) consultanță de investiții cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții financiare prestate.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1). Modificări (1)

CAPITOLUL III Societățile de servicii de investiții financiare Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

Societățile de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiții financiare și care funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M. Modificări (1)

Secțiunea 1 Capitalul inițial

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Capitalul inițial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise în conformitate cu legislația comunitară, și va fi de cel puțin:

a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) și d), nu deține fondurile și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, nu tranzacționează instrumente financiare pe cont propriu și nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; Modificări (1)

b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) și d) și pct. 2 lit. a), b), d), f) și g), nu tranzacționează instrumente financiare pe cont propriu și nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm; Modificări (1)

c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1). Modificări (1)

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligația să-și majoreze capitalul inițial cel puțin până la nivelul echivalentului în lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(5) Capitalul inițial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris și vărsat, precum și alte componente ale bilanțului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

(6) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al S.S.I.F.

(7) Cursul de referință la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

(8) S.S.I.F. prevăzut la alin. (1) lit. b) poate deține instrumente financiare în cont propriu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) deținerea instrumentelor financiare în cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corectă a ordinelor clienților;

b) valoarea totală de piață a instrumentelor financiare deținute în cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul inițial al respectivei societăți;

c) S.S.I.F. respectă cerințele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislația comunitară;

d) deținerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental și provizoriu și sunt strict limitate la timpul necesar finalizării respectivelor tranzacții.

Secțiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației

Art. 8. -

(1) S.S.I.F. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investiții financiare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni;

b) sediul social și sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere și de administrare a activității, sunt situate în România;

c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiții financiare; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

d) calificarea, experiența profesională și integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor și persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;

e) dovada existenței capitalului inițial minim, subscris și integral vărsat în numerar, în funcție de serviciile de investiții financiare ce vor fi prestate; Modificări (1)

f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice și a regulilor de ordine internă;

g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România;

h) prezentarea structurii acționariatului, a identității și integrității acționarilor semnificativi; Modificări (1)

i) alte cerințe prevăzute în reglementările C.N.V.M.

(2) Autorizația acordată de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va menționa expres serviciile de investiții financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 și 2 și nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menționate la art. 5 alin. (1) pct. 2. Modificări (1)

(3) În situația în care S.S.I.F. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizația de a presta servicii de investiții financiare acestei S.S.I.F., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuțiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi. Modificări (1)

(4) C.N.V.M. acordă autorizația S.S.I.F., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.

(5) S.S.I.F. poate începe activitatea la data acordării autorizației, sub condiția dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 9. -

S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.

Art. 10. -

C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația pentru prestarea de servicii de investiții financiare unei societăți comerciale, dacă: Modificări (1)

a) se află în procedură de insolvabilitate, potrivit legii; Modificări (1)

b) oricare dintre acționarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administrație sau conducătorii societății:

1. se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deține o poziție semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; Modificări (1)

3. a fost sancționat de C.N.V.M., Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale, pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare;

c) C.N.V.M. constată că dispozițiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.I.F., ori dificultățile în implementarea acestor dispoziții împiedică realizarea unei supravegheri prudențiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;

d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acționarilor persoane fizice și/sau juridice care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F. sau cu privire la mărimea deținerilor acestor acționari;

e) C.N.V.M. constată că acționarii, persoane fizice sau juridice, care dețin în mod direct sau indirect poziții semnificative în S.S.I.F., nu corespund cerințelor asigurării unei gestiuni sănătoase și prudente a S.S.I.F. și realizării unei supravegheri prudențiale eficiente potrivit prezentei legi;

f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul inițial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;

g) deși cerințele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedește că nu se poate asigura o administrare sănătoasă și prudentă a S.S.I.F.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

C.N.V.M. este în drept să suspende autorizația S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condițiile pentru retragerea autorizației sau pentru alte sancțiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului inițial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația de a presta servicii de investiții financiare unei S.S.I.F., în următoarele situații: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) S.S.I.F. nu a început să presteze serviciile de investiții pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizației sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepția situației în care C.N.V.M. a suspendat autorizația pe această perioadă;

b) S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației;

c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;

d) S.S.I.F. sau agenții săi pentru servicii de investiții financiare nu respectă reglementările C.N.V.M. și/sau ale piețelor reglementate; Modificări (1)

e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizației creează incompatibilitate în prestarea de servicii de investiții financiare; Modificări (1)

f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.

(2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., în baza unei declarații de renunțare, C.N.V.M. retrage autorizația de a presta servicii de investiții financiare, în conformitate cu reglementările emise în acest sens. Modificări (1)

(3) C.N.V.M. anulează autorizația unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare.

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) C.N.V.M. va solicita informații și se va consulta cu autoritățile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.I.F., atunci când aceasta este:

a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru;

b) o filială a societății-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat;

c) este controlată de aceleași persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru.

(2) Autoritățile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit sau a societăților de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizației unui S.S.I.F., care este:

a) filiala unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate într-un stat membru;

b) filiala societății-mamă a unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate într-un stat membru;

c) controlată de aceleași persoane fizice sau juridice ce controlează o instituție de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru.

Secțiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Conducerea S.S.I.F. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajați ai S.S.I.F. cu contract individual de muncă și pot fi membri ai consiliului de administrație.

(2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor și a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii de investiții financiare pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activității S.S.I.F., să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 15. -

Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.

Art. 16. -

S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a normelor interne.

Art. 17. -

Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice persoană care își propune să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobândi o poziție semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(2) Orice acționar semnificativ care își propune să-și mărească participația, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenționează ca respectiva S.S.I.F. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. se va pronunța în termen de 90 de zile de la data notificării și, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziții. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției notificate. Doctrină (1)

(4) Orice persoană care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, poziția semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(5) Orice acționar semnificativ care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, participația, care reprezintă mai puțin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calității de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) și (2) este o S.S.I.F., o instituție de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.I.F., a unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituție de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, și dacă, urmare a acelei achiziții, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenția de dobândire a acțiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, așa cum a fost prevăzută la art. 13.

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoștință, cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor sale, care ar conduce la depășirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) și (5).

(8) Periodic, cel puțin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea acționarilor ei semnificativi și mărimea participațiilor acestora și, după caz, orice alte date și informații cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziții prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) dacă, ținând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societății, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziție poate prejudicia funcționarea în bune condiții a societății sau o bună supraveghere a acesteia.

(2) În scopul verificării integrității unui acționar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenționează să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acționar, persoană fizică și/sau juridică, ce deține, în mod direct sau indirect, o poziție semnificativă.

Art. 20. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele, la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau a conducerii, precum și împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.

(2) Măsuri similare pot fi aplicate și persoanelor vinovate de nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2).

(3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziții semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.

Art. 21. -

În cazul în care influența exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) și (2) și art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de respectivii acționari.

CAPITOLUL IV Reguli prudențiale

Art. 22. -

În scopul protecției investitorilor, asigurării stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii și limitării efectelor acestora.

Art. 23. -

(1) Intermediarii autorizați de C.N.V.M. au obligația să prezinte situațiile lor financiare, precum și rapoarte periodice.

(2) C.N.V.M va emite reglementări privind conținutul, forma și termenele de transmitere a rapoartelor menționate la alin. (1).

(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situațiile financiare și în raportările periodice, prin inspecții.

(4) Intermediarii sunt obligați să păstreze, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, informațiile și datele privind serviciile de investiții financiare prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzacționat, indiferent dacă aceste tranzacții s-au desfășurat pe o piață reglementată sau nu. Modificări (1)

Art. 24. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudențiale se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor de cele aparținând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situația insolvenței intermediarului, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacțiile pe cont propriu, în afara situației în care investitorii consimt în mod expres;

c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepția instituțiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei;

d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și reglementare;

e) existența unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor și intermediar ori între investitorii aceluiași intermediar. În situația înființării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nici o situație, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garantării tranzacțiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepția cazului în care clientul își dă acordul în scris. Modificări (1)

Art. 25. -

Înaintea prestării de servicii de investiții financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Reguli de conduită

Art. 26. -

(1) Intermediarii și agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum și regulile emise de piețele reglementate pe care aceștia tranzacționează. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Implementarea și supravegherea respectării regulilor de conduită de către toți intermediarii care prestează servicii de investiții financiare pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puțin:

a) să acționeze onest, imparțial și cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței;

b) să angajeze toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiții financiare; Modificări (1)

c) să solicite de la investitori informații referitoare la situația lor financiară, experiența investițională și obiectivele cu privire la serviciile solicitate;

d) să transmită investitorilor toate informațiile relevante privind tranzacțiile în care contrapartea este intermediarul;

e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparțial;

f) să desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activității, în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței.

(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.

Art. 28. -

(1) Prestarea de servicii de investiții financiare, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. Modificări (1)

(2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conținutul și clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanță.

(3) Prin contract la distanță se înțelege orice contract, referitor la servicii de investiții financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, și un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiții financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiții financiare la distanță, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, folosește exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia. Modificări (1), Doctrină (1)

(4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalitățile prin care pot fi furnizate servicii de investiții financiare la distanță, în baza unui contract la distanță, precizând expres mijloacele de comunicare la distanță, inclusiv cele de comunicare electronică, precum și perioada pentru care acesta a fost încheiat. Modificări (1)

(5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligația intermediarului de a informa investitorul, precum și consimțământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii de investiții financiare la distanță. Modificări (1)

(6) Prin mijloace de comunicare la distanță se înțelege orice mijloc care, fără a necesita prezența fizică simultană a ofertantului și a beneficiarului de servicii de investiții financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voință între părți și a obiectului contractului. Modificări (1)

(7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanță, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-și motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanță cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul și-a exprimat acordul.

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investiții financiare al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract și sunt independente de prestatorii de servicii de investiții financiare, fiind legate de: Modificări (1)

a) operațiuni de schimb valutar;

b) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadența mai mică de un an și certificate de depozit;

c) valori mobiliare;

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);

g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb și acțiuni;

h) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii.

(9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) și (5) pot prevedea, pentru crearea și dezvoltarea unui sistem eficient și adecvat, procedura plângerii prealabile și proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investiții financiare. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Traderi Proceduri (1)

Art. 29. -

Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume și pe cont propriu tranzacții cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures și cu opțiuni.

Art. 30. -

(1) Traderii vor fi autorizați în condițiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. și vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M.

(2) Cerințele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Art. 31. -

Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piață și în conformitate cu reglementările respectivei piețe reglementate.

Art. 32. -

(1) Compensarea și decontarea tranzacțiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acționând în cadrul aceleiași piețe reglementate, ca membri compensatori.

(2) Responsabilitatea cu privire la obligațiile ce decurg din derularea tranzacțiilor efectuate de traderi revine și membrilor compensatori cu care aceștia au încheiate contracte de compensare.

Art. 33. -

Traderilor le este interzis:

a) să dețină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;

b) să negocieze și să încheie tranzacții, în numele și în contul altor persoane;

c) să încheie cu alte persoane înțelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acționa concertat pe piețele reglementate;

d) să se afle în relații de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piață.

Art. 34. -

Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) și ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător și traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

CAPITOLUL VII Consultanții de investiții și agențiile de rating

Art. 35. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanță de investiții, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanții de investiții, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.

(2) Prin consultanță de investiții se înțelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare.

(3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:

a) condițiile pentru obținerea autorizației de a presta servicii de consultanță privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând și cerințele de capital pentru desfășurarea acestei activități;

b) procedurile referitoare la condițiile de funcționare, supraveghere, raportare și verificare a consultanților de investiții;

c) suspendarea și retragerea autorizației de consultant de investiții.

(4) Prestarea de servicii de consultanță de investiții exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziționarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum și decontarea tranzacțiilor, inclusiv deținerea de disponibilități bănești sau instrumente financiare în contul investitorilor.

(5) Consultanții de investiții sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.

Art. 36. -

(1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agențiilor de rating care evaluează și notează emitenții admiși la tranzacționare și instrumentele financiare tranzacționate pe piețele reglementate.

(2) Agențiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entitățile și instrumentele menționate la alin. (1).

CAPITOLUL VIII Operațiuni transfrontaliere

Secțiunea I Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare,
persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Modificări (1)

Art. 37. -

S.S.I.F. poate presta servicii de investiții financiare: Modificări (1)

a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art. 38; Modificări (1)

b) într-un stat nemembru, în baza autorizației acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens.

Art. 38. -

(1) S.S.I.F., persoană juridică română, care intenționează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informații:

a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investiții financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei și structura organizatorică a acesteia; Modificări (1)

b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;

c) adresa sediului sucursalei;

d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecția investitorilor sucursalei.

(2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorității competente din statul membru gazdă informațiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora și va informa S.S.I.F. în consecință, împreună cu motivele refuzului.

(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., persoană juridică română, dacă pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de S.S.I.F., constată că:

a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară adecvată, în raport cu serviciile de investiții financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei; Modificări (1)

b) S.S.I.F. înregistrează o evoluție necorespunzătoare a situației financiare.

(4) În cazul modificării conținutului uneia dintre informațiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. și autorității competente din statul membru gazdă, cu cel puțin o lună înainte de implementarea schimbării.

(5) C.N.V.M. va comunica autorității competente din statul membru gazdă orice modificare a informațiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin. (2).

Art. 39. -

(1) Orice S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii de investiții financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulații a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informații: Modificări (1)

a) statul membru în care intenționează să opereze;

b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiții pe care intenționează să le presteze.

(2) În termen de o lună de la primirea informațiilor menționate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informații autorităților competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiții financiare în cauză, în statul membru gazdă. Modificări (1)

(3) În situația în care se modifică conținutul informațiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M. și statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informațiilor comunicate.

Art. 40. -

(1) Supravegherea prudențială a serviciilor de investiții financiare prestate de S.S.I.F., în statele membre și nemembre, fie direct, fie prin înființarea de sucursale, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuțiile autorităților competente din statele gazdă. Modificări (1)

(2) În vederea exercitării atribuțiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autoritățile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.I.F. prestează direct servicii de investiții financiare sau își înființează sucursale. Modificări (1)

(3) În situația în care dispune sancțiuni, restricții sau retragerea autorizației unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii de investiții financiare. Modificări (1)

(4) Prevederile speciale din legislația bancară referitoare la operațiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituțiilor de credit autorizate în România, ce intenționează să presteze servicii de investiții financiare, principale și conexe, în străinătate, precum și prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiții în România, de către instituții de credit din state membre sau din state nemembre. Modificări (1)

Secțiunea a 2-a Intermediari din state membre

Art. 41. -

(1) Intermediarii autorizați și supravegheați de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizației acordate de statul membru de origine, servicii de investiții financiare, conform art. 5 alin. (1), în mod direct sau printr-o sucursală, în baza principiului liberei circulații a serviciilor, fără a fi necesară obținerea unei autorizații din partea C.N.V.M. Modificări (1)

(2) Intermediarii prevăzuți la alin. (1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizația și în care își desfășoară activitatea.

(3) Intermediarii prevăzuți la alin. (1) își pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M.

(4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorității competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunica intermediarului în cauză, dacă este necesar, condițiile, regulile de conduită, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să își desfășoare activitatea.

(5) Sucursala își poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).

(6) Orice intenție de modificare a informațiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauză, cu cel puțin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată.

(7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secțiuni, cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

Art. 42. -

(1) Intermediarii autorizați în statele membre pot avea acces pe o piață reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c), precum și în sistemele de compensare-decontare aferente acestor piețe, fie:

a) direct, în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale;

b) indirect, prin înființarea de filiale ori achiziționarea unei S.S.I.F. care este deja membră sau are acces pe o piață reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare.

(2) Accesul pe o piață reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuți la alin. (1) este condiționat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piață și de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduită și a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfășoară activități în numele acestor intermediari.

Secțiunea a 3-a Intermediari din state nemembre

Art. 43. -

Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condițiile de autorizare sunt:

a) satisfacerea de către sucursală a cerințelor prevăzute la art. 8;

b) autorizația societății și prevederile legale din țara de origine, în legătură cu serviciile de investiții financiare pe care societatea de servicii de investiții financiare intenționează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei; Modificări (1)

c) existența în țara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum și structură organizatorică, similare cu cele din România;

d) existența unui acord de cooperare între C.N.V.M. și autoritatea competentă din țara de origine;

e) îndeplinirea condițiilor de reciprocitate în țara de origine, în limitele permise de acordul internațional.

CAPITOLUL IX Fondul de compensare a investitorilor Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 44. -

(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.

(2) Acționarii Fondului sunt intermediarii și societățile de administrare a investițiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții. Pot fi acționari ai Fondului operatorii de piață, depozitarul central și alte entități reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea și funcționarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, și obligații de transparență.

Art. 45. -

(1) Intermediarii autorizați să presteze servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor, care administrează portofolii individuale de investiții, trebuie să fie membri ai Fondului. Modificări (1)

(2) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înființeze și să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.

Art. 46. -

(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M., în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înțelege orice persoană care a încredințat fonduri bănești sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare. Modificări (1)

(3) Valoarea creanței unui investitor va fi calculată conform dispozițiilor legale și contractuale, luând în considerare compensarea și creanțele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menționate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piață a instrumentelor financiare aparținând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2).

(4) Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al președintelui C.N.V.M.

(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a) investitorii calificați;

b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acționarii acestora cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

c) soții, rudele și afinii până la gradul I, precum și persoanele care acționează în numele investitorilor menționați la lit. b);

d) persoanele juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultățile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situației financiare a acestuia. Puneri în aplicare (1)

(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă. Modificări (1)

Art. 47. - Reviste (1)

(1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situații:

a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situația financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei societăți.

(2) Compensația va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:

a) returna fondurile bănești aparținând investitorilor și deținute în numele acestora, în legătură cu activitățile lor de investiții;

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparține și este deținut și administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiții.

(3) În cazul în care intermediarul este o instituție de credit, orice situație similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Națională a României.

(4) În cazul în care compensația este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensație.

Art. 48. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităților teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, precum și în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, informații privind: incapacitatea membrului de a-și onora obligațiile față de investitori, locul, modul și perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum și data începerii plății compensațiilor către investitori.

(2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plățile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor bănești și/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.

Art. 49. -

(1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:

a) contribuția inițială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.;

b) contribuția anuală și/sau specială plătită de membri;

c) venituri din investirea resurselor Fondului;

d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;

f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.

(2) Cheltuielile legate de administrarea și funcționarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum și din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.

(3) Resursele financiare aflate la dispoziția Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.

(4) Fondul nu distribuie dividende și nu poate acorda împrumuturi.

Art. 50. -

C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al președintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).

Art. 51. -

Contribuțiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.

Art. 52. -

Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În unele domenii specifice există prevederi mult mai restrictive în privința dobândirii unei poziții semnificative fără respectarea dispozițiilor legale. Astfel, în cazul dobândirii unei poziții semnificative1 în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) fără acordul prealabil al C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor cu care s-a depășit pragul sunt nule de drept, iar eventualele voturi exprimate vor fi anulate (art. 20 din Legea pieței de capital nr. 297/2004). 
    1 Adică 10% din drepturile de vot, dar, conform art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 18 alin. (3) și art. 19 alin. (1) din Legea pieței de capital, și dobândirea unei poziții reprezentând 20%, 33% sau 50% din drepturile de vot.
[ Mai mult... ]
 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Avem de-a face în acest caz cu dreptul autorității pieței de asolicita acele înregistrări telefonice efectuate de către intermediarii care au procedat astfel în executarea unui contract de brokeraj cu prestarea serviciilor la distanță, potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în general pentru preluarea ordinelor clienților. De asemenea, prerogativa autorității vizează și corespondența dintre intermediar și clienții săi transmisă prin poștă, fax sau pe cale electronică (e-mail). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    – dobândirea participațiilor semnificative ori aunei poziții de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot la societățile de servicii de investiții financiare [art. 18 alin. (3) din lege]; [ Mai mult... ] 

.....
    Entitatea mamă aunei firme de investiții autorizată în conformitate cu prevederile aplicabile nu va avea obligația consolidării deținerilor proprii cu cele pecare firma de investiții le administrează pentru fiecare client în parte, în accepțiunea art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 (administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreționară, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind autorizarea traderilor
;
se încarcă...