Înființarea și funcționarea depozitarului central | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL - Depozitarul central -
Secțiunea a 2-a
Înființarea și funcționarea depozitarului central

Art. 148. - Jurisprudență

(1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni;

b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate;

c) structura acționariatului;

d) condițiile de integritate, calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul societății;

e) dotarea tehnică și resursele;

f) calitatea acționarilor;

g) auditorii financiari ai societății.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a societății. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.

Art. 149. - Jurisprudență

(1) Reglementările privind organizarea și funcționarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) Nivelul comisioanelor și al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor acestuia și notificat C.N.V.M. Puneri în aplicare (3)

(3) Membrii consiliului de administrație al depozitarului central sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia. Puneri în aplicare (3)

Art. 150. - Puneri în aplicare (4)

(1) Acționarii depozitarului central nu pot deține mai mult de 5% din drepturile de vot, excepție făcând operatorii de piață, care pot deține până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale depozitarului central, care va duce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.

(4) În cazul în care nu se respectă cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor menționate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.

Art. 151. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu, de cele deținute în contul investitorilor. Modificări (1)

(2) Intermediarii au obligația de a ține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare și cantitatea de valori mobiliare emise. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(4) Constituirea de garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Garanția financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de garanție. Modificări (2)

(6) Garanțiile menționate la alin. (4) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Modificări (2)

Art. 152. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

C.N.V.M. va emite reglementări privind operațiunile desfășurate de depozitarul central și entitățile pentru care efectuează aceste operațiuni.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 151 din Legea nr. 297/2004, intermediarii (S.S.I.F.) au obligația de aține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de aînregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. [ Mai mult... ] 

.....
    – dobândirea unei participații de 5% din capitalul social al depozitarului central (art. 150 alin. (2) din lege); [ Mai mult... ] 
.....
    Articolul 53 din Regulament instituie obligația pentru intermediar de amenține subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienții ai căror mandatari sunt și de aînregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare investitor, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 
.....
    În cazul societăților listate, art. 151 alin. (4) din Legea pieței de capital prevede că se pot constitui garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate de către Depozitarul Central prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. „Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Libera circulație a serviciilor
Dispoziții generale
Fondurile închise de investiții
Societățile de investiții de tip închis
Societățile de investiții financiare
Dispoziții generale
Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Reglementările emise de operatorul de piață
Supravegherea piețelor reglementate
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea depozitarului central
Supravegherea depozitarului central
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Decontarea și ordinele de transfer
Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Reviste:
Despre contractul de ipotecă (IV)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...