Fondul de compensare a investitorilor | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL IX
Fondul de compensare a investitorilor Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 44. -

(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.

(2) Acționarii Fondului sunt intermediarii și societățile de administrare a investițiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții. Pot fi acționari ai Fondului operatorii de piață, depozitarul central și alte entități reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea și funcționarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, și obligații de transparență.

Art. 45. -

(1) Intermediarii autorizați să presteze servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor, care administrează portofolii individuale de investiții, trebuie să fie membri ai Fondului. Modificări (1)

(2) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înființeze și să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.

Art. 46. -

(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M., în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înțelege orice persoană care a încredințat fonduri bănești sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare. Modificări (1)

(3) Valoarea creanței unui investitor va fi calculată conform dispozițiilor legale și contractuale, luând în considerare compensarea și creanțele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menționate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piață a instrumentelor financiare aparținând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2).

(4) Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al președintelui C.N.V.M.

(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a) investitorii calificați;

b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acționarii acestora cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

c) soții, rudele și afinii până la gradul I, precum și persoanele care acționează în numele investitorilor menționați la lit. b);

d) persoanele juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultățile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situației financiare a acestuia. Puneri în aplicare (1)

(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă. Modificări (1)

Art. 47. - Reviste (1)

(1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situații:

a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;

b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situația financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei societăți.

(2) Compensația va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:

a) returna fondurile bănești aparținând investitorilor și deținute în numele acestora, în legătură cu activitățile lor de investiții;

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparține și este deținut și administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiții.

(3) În cazul în care intermediarul este o instituție de credit, orice situație similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Națională a României.

(4) În cazul în care compensația este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensație.

Art. 48. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităților teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, precum și în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, informații privind: incapacitatea membrului de a-și onora obligațiile față de investitori, locul, modul și perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum și data începerii plății compensațiilor către investitori.

(2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plățile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor bănești și/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.

Art. 49. -

(1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:

a) contribuția inițială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.;

b) contribuția anuală și/sau specială plătită de membri;

c) venituri din investirea resurselor Fondului;

d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;

f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.

(2) Cheltuielile legate de administrarea și funcționarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum și din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.

(3) Resursele financiare aflate la dispoziția Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.

(4) Fondul nu distribuie dividende și nu poate acorda împrumuturi.

Art. 50. -

C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al președintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).

Art. 51. -

Contribuțiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.

Art. 52. -

Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Reviste:
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
;
se încarcă...