DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL XI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 281. - Puneri în aplicare (3), Referințe în jurisprudență (2)

(1) C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăși 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Autorizațiile emise entităților reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi își păstrează valabilitatea. Entitățile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări și/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizațiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi și al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.

Art. 282. -

(1) Cererile de autorizare nesoluționate și care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage respingerea cererii.

Art. 283. - Puneri în aplicare (7), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) În cazul dobândirii sau majorării unei participații la capitalul social al unei entități reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale și a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei dețineri sunt suspendate de drept. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acționarilor.

(2) C.N.V.M. va dispune acționarilor respectivi să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației în legătură cu care C.N.V.M. nu și-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entității reglementate anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(3) Consiliul de administrație al entității reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise.

(4) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.

Art. 284. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Înființarea depozitarului central va avea loc în termenul prevăzut la art. 281 alin. (1).

(2) Entitățile care prestează servicii de registru sunt obligate să pună la dispoziția depozitarului central registrele societăților tranzacționate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare. Termenele și procedurile vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 și art. 157, până la împlinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori București poate să desfășoare activități de compensare, decontare, depozitare și registru, precum și orice alte activități auxiliare referitoare la valorile mobiliare și instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzacționare.

Art. 285. -

(1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. 1 și 3 din Legea nr. 31/1990, începând cu data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, care hotărăște transformarea Bursei de Valori București în societate comercială pe acțiuni, patrimoniul Bursei de Valori București devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori București - S.A.

(2) Până la data întrunirii adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1), Bursa de Valori București va proceda la inventarierea și reevaluarea patrimoniului. O parte din activul patrimonial reevaluat se va transforma în capitalul social al S.C. Bursa de Valori București - S.A., care va fi repartizat, în cote egale, între membrii Asociației Bursei de Valori București, înregistrați la data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1). Modificări (1)

(3) S.C. Bursa de Valori București - S.A. reprezintă continuatorul și succesorul legal în drepturi și obligații al Bursei de Valori București, păstrând aceeași denumire.

(4) La data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori București devine Consiliul de administrație al S.C. Bursa de Valori București - S.A., având aceeași componență; membrii comitetului Bursei de Valori București devin membri ai Consiliului de administrație al S.C. Bursa de Valori București - S.A., până la expirarea mandatului lor sau până la următoarea adunare generală a acționarilor, dacă perioada mandatului a fost depășită.

(5) Comitetul Bursei de Valori București va desemna o persoană împuternicită să efectueze formalitățile de înregistrare și înmatriculare a S.C. Bursa de Valori București - S.A., până la data întrunirii adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1).

(6) La data înregistrării S.C. Bursa de Valori București - S.A. la oficiul registrului comerțului, Asociația Bursei de Valori București se desființează de drept.

Art. 286. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, în ceea ce privește acțiunile S.I.F. emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate în proprietatea deținătorilor inițiali, depășirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administrație, cu aprobarea C.N.V.M. și în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(2) Acțiunile dobândite în condițiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administrație, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital. Doctrină (1)

(3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a S.A.I., după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N.V.M.

(4) S.I.F.-urile au obligația să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligația înscrierii și numerotării tuturor acțiunilor emise de S.I.F.-uri.

(6) Consiliile de administrație ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale alin. (5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acționarilor, în scopul modificării actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia. Puneri în aplicare (1)

Art. 287. - Puneri în aplicare (2)

S.C. Bursa Monetar-Financiară și de Mărfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Română de Mărfuri - S.A., precum și societățile de brokeraj ale membrilor acționari ai celor două burse, au obligația să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 288. -

(1) Prevederile următoarelor articole vor intra în vigoare la momentul aderării României la Uniunea Europeană:

a) art. 37 art. 43;

b) art. 111, art. 112 și art. 113 alin. (1);

c) art. 124 alin. (4);

d) art. 192.

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, entitățile având sediul în statele membre vor putea desfășura activități reglementate de prezenta lege, fără eliberarea unei autorizații în condiții de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de C.N.V.M. cu autoritățile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entități se va realiza în condițiile prevăzute în acordurile respective.

(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeană:

a) cu privire la autorizarea oricărei societăți care este filiala unei societăți-mamă, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 și 27, aflate sub jurisdicția unui stat nemembru, precum și cu privire la structura grupului din care societatea-mamă respectivă face parte;

b) ori de câte ori societatea-mamă menționată la lit. a) dobândește o poziție în cadrul unei societăți autorizate de C.N.V.M., care ar deveni astfel filiala respectivei societăți-mamă;

c) cu privire la orice dificultăți întâmpinate de societățile autorizate de C.N.V.M., care intenționează să se stabilească sau să presteze servicii într-un stat nemembru.

(4) C.N.V.M. va transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, informații cu privire la:

a) orice cerere de autorizare a oricărei societăți care este filiala unei societăți-mamă, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 și 27, aliate sub jurisdicția statului nemembru indicat;

b) orice notificare prin care C.N.V.M. este informată, în conformitate cu art. 18 alin. (2) și art. 61, că societatea-mamă menționată la lit. a) își propune să dobândească o poziție în cadrul unei societăți autorizate de C.N.V.M., astfel încât aceasta din urmă să devină filiala respectivei societăți-mamă.

(5) Entitățile din statele nemembre care desfășoară în România activități reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entităților din statele membre.

Art. 289. -

(1) Anexa la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, se modifică și se completează după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1)

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) La cerere, C.N.V.M. raportează Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților, Comisiei economice a Senatului și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților, asupra activității desfășurate, cu respectarea prevederilor legale privind informațiile confidențiale și cele clasificate."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizațiilor internaționale de profil și poate deveni membră a acestor organizații.

(2) C.N.V.M. va coopera cu autoritățile competente din statele membre și pe bază de reciprocitate cu autoritățile competente din statele nemembre ori de câte ori este necesar, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin, făcând uz de puterile cu care a fost investită de lege.

(3) C.N.V.M. va acorda asistență autorității competente din statele membre, în special în ce privește schimbul de informații și cooperarea în activitățile de investigare. Acest tip de asistență include, fără a se limita la acestea:

a) furnizarea de informații publice sau nesupuse publicității despre ori în legătură cu o persoană fizică sau juridică, subiect al reglementării, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;

b) furnizarea de copii ale înregistrărilor ținute de entitățile reglementate;

c) colaborări cu persoanele care dețin informații despre obiectul unei anchete.

(4) C.N.V.M. va emite reglementări privind procedura de cooperare cu autoritățile competente din statele membre, în conformitate cu legislația comunitară în vigoare."

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"

(21) Obligația de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi opusă C.N.V.M. în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege.

(22) Informațiile de natura secretului profesional primite de către C.N.V.M. în exercitarea atribuțiilor sale pot fi utilizate numai în următoarele situații:

a) în scopul verificării respectării condițiilor impuse pentru acordarea autorizației entităților reglementate, pentru facilitarea supravegherii, pe baze consolidate sau neconsolidate a desfășurării activității entității reglementate, în special a cerințelor de adecvare a capitalului, a procedurilor contabile și administrative și a mecanismelor de asigurare a controlului intern;

b) în scopul impunerii de sancțiuni;

c) în cadrul plângerilor administrative și acțiunilor intentate împotriva actelor individuale emise de C.N.V.M."

4. La articolul 7, alineatul (15) va avea următorul cuprins:

"

(15) Regulamentele și instrucțiunile emise de către C.N.V.M. sunt aprobate prin ordin al președintelui C.N.V.M. Ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I. Textul integral al regulamentelor și instrucțiunilor aprobate va fi publicat, pentru opozabilitate, în Buletinul C.N.V.M."

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Membrii și angajații care lucrează sau care au lucrat la C.N.V.M., precum și reprezentanții și salariații entităților cărora C.N.V.M. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investită prin lege au obligația să respecte, în privința informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor și care nu au devenit publice, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei legi, transmiterea de informații în cadrul prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3) nu reprezintă o încălcare a acestei obligații."

6. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

"

(4) Cota prevăzută la alin. (2) lit. a) și e) se aplică și sistemelor alternative de tranzacționare.

(5) Cota prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică și altor organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M."

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"

(31) În caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare vor fi finanțate, parțial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului."

Art. 290. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficiul al României, Partea I.

(2) C.N.V.M. va emite reglementările în aplicarea prezentei legi, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Reglementările emise de C.N.V.M. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare. Doctrină (1)

(4) Dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate de prezenta lege, în măsura în care nu contravin acesteia.

Art. 291. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 513/2002;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 512/2002;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările și completările ulterioare; Doctrină (1)

d) art. 2 alin. (4) și art. 7 din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 noiembrie 1996, și art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/1999;

e) Ordonanța Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998;

f) art. 162 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

g) Ordonanța Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii și funcționării fondurilor deschise de investiții și a societăților de investiții ca instituții de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994;

h) orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    2.1.Limitarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor în temeiul art. 283 din Legea nr. 297/2004 [ Mai mult... ] 

.....
    b) În cazul S.I.F.-urilor, art. 286 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 prevede că drepturile de vot aferente acțiunilor ce depășesc limita de deținere de 1% sunt suspendate; [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Articolul 290 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 stipulează că reglementările emise de CNVM până la intrarea în vigoare alegii rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare. Nefiind vorba de reglementări contrare în cadrul Regulamentului nr. 11/1997, decât în mod parțial, ar putea interveni incidența normelor care stabilesc un al doilea moment al abrogării: emiterea unor reglementări de către CNVM în temeiul Legii nr. 297/2004, în materia ce face obiectul normelor existente anterior intrării în vigoare aactualei legi apieței de capital. CNVM nu aemis însă norme juridice noi, care să înlocuiască pe cele vechi din cadrul Regulamentului nr. 11/1997. [ Mai mult... ] 

.....
    Este necesar să realizăm câteva precizări cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor Regulamentului CNVM nr. 11/1997, act normativ din cadrul legislației secundare apieței de capital, emis în baza și în aplicarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori1, abrogată în mod expres prin art. 185 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002, la rândul său acest act normativ fiind abrogat expres în temeiul art. 291 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004. 
    1 M. Of. nr. 210 din 11 august 1994.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...