Depozitarul | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV -
CAPITOLUL IV
Depozitarul

Art. 69. - Jurisprudență

Depozitarul reprezintă acea instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele unui O.P.C.V.M.

Art. 70. - Jurisprudență

Depozitarul trebuie:

a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege, reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții și cu prevederile prezentei legi;

c) să îndeplinească instrucțiunile S.A.I. sau ale societăților de investiții autoadministrate, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;

e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții.

Art. 71. -

În vederea obținerii avizului C.N.V.M., instituția de credit trebuie să prezinte C.N.V.M. documente și evidențe din care să rezulte că:

a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementările C.N.V.M.;

b) are o structură de conducere adecvată;

c) dispune de capacitățile profesionale necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de depozitare.

Art. 72. -

(1) Depozitarul răspunde față de S.A.I., față de societatea de investiții și față de deținătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale.

(2) Răspunderea depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcție de natura relațiilor între cele trei părți.

(3) Un depozitar poate transfera unei terțe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părți din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M.

(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile alin. (3), sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(5) Obligațiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unei terțe părți toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

Art. 73. -

(1) Este interzisă publicarea și folosirea altor mărimi sau exprimări pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul deținătorilor de titluri de participare, în afara celor certificate de depozitar.

(2) Activele entităților depozitate trebuie evidențiate în conturi separate între ele și de cele ale depozitarului.

Art. 74. -

Condițiile privind înlocuirea depozitarului și regulile care să asigure protecția deținătorilor de titluri de participare vor fi prevăzute în regulile fondului, respectiv în actul constitutiv al societății de investiții, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 75. -

Depozitarul este obligat să informeze, imediat, C.N.V.M., cu privire la orice abuz al S.A.I., în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
;
se încarcă...