Depozitarul central | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL -
CAPITOLUL IV
Depozitarul central Puneri în aplicare (1)

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 146. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. Puneri în aplicare (3)

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare. Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia. Puneri în aplicare (3), Doctrină (1)

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

Art. 147. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Toate clasele de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu valori mobiliare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni.

Secțiunea a 2-a Înființarea și funcționarea depozitarului central

Art. 148. - Jurisprudență

(1) Condițiile, documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni;

b) obiectul principal de activitate și activitățile conexe ce pot fi prestate;

c) structura acționariatului;

d) condițiile de integritate, calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul societății;

e) dotarea tehnică și resursele;

f) calitatea acționarilor;

g) auditorii financiari ai societății.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a societății. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.

Art. 149. - Jurisprudență

(1) Reglementările privind organizarea și funcționarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) Nivelul comisioanelor și al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor acestuia și notificat C.N.V.M. Puneri în aplicare (3)

(3) Membrii consiliului de administrație al depozitarului central sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia. Puneri în aplicare (3)

Art. 150. - Puneri în aplicare (4)

(1) Acționarii depozitarului central nu pot deține mai mult de 5% din drepturile de vot, excepție făcând operatorii de piață, care pot deține până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale depozitarului central, care va duce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.

(4) În cazul în care nu se respectă cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea cerințelor menționate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.

Art. 151. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu, de cele deținute în contul investitorilor. Modificări (1)

(2) Intermediarii au obligația de a ține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare și cantitatea de valori mobiliare emise. Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(4) Constituirea de garanții reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanție în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanție, obligația garantată și identitatea creditorului. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Garanția financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părțile nu stabilesc altfel prin contractul de garanție. Modificări (2)

(6) Garanțiile menționate la alin. (4) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Modificări (2)

Art. 152. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

C.N.V.M. va emite reglementări privind operațiunile desfășurate de depozitarul central și entitățile pentru care efectuează aceste operațiuni.

Secțiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central

Art. 153. - Puneri în aplicare (2)

(1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparența operațiunilor, buna desfășurare a activității și protecția investitorilor.

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.

Art. 154. - Puneri în aplicare (2)

C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informații și documente, poate organiza inspecții la sediul depozitarului central și poate cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 155. - Puneri în aplicare (2)

(1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul nici unei pretenții din partea creditorilor depozitarului. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 156. - Puneri în aplicare (2)

În cadrul declanșării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    3.1. Cadrul legal general al realizării evidenței acționarilor de către Depozitarul Central 
    Conform art. 146 din Legea nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 13/2005, Depozitarul Central are obligația de a ține evidența valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate. 
    În cadrul art. 146 alin. (4) este instituită obligația pentru emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, de a încheia contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, din oficiu, potrivit dispozițiilor legale sau la solicitarea acestora. [ Mai mult... ] 

.....
    3.1. Cadrul legal general al realizării evidenței acționarilor de către Depozitarul Central 
    Conform art. 146 din Legea nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 13/2005, Depozitarul Central are obligația de a ține evidența valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate. 
    În cadrul art. 146 alin. (4) este instituită obligația pentru emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, de a încheia contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, din oficiu, potrivit dispozițiilor legale sau la solicitarea acestora. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 151 din Legea nr. 297/2004, intermediarii (S.S.I.F.) au obligația de aține subconturi individualizate de valori mobiliare deținute în contul investitorilor și de aînregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. [ Mai mult... ] 
.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Dispoziții generale
Reviste:
Despre contractul de ipotecă (IV)
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...