Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII -
CAPITOLUL III
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor Jurisprudență

Secțiunea 1 Condiții referitoare la emitent

Art. 213. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru ca acțiunile unei societăți comerciale să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Jurisprudență

a) societatea să fie înființată și să își desfășoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puțin echivalentul în lei al 1.000.000 euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul și rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exercițiu financiar, de cel puțin echivalentul în lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referință comunicat de Banca Națională a României, la data cererii privind admiterea la tranzacționare;

c) societatea să fi funcționat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacționare și să fi întocmit și comunicat situațiile financiare pentru aceeași perioadă, în conformitate cu prevederile legale. Derogări (1)

(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacționare a unor emisiuni suplimentare de acțiuni, din aceeași clasă ca și cele deja admise.

Art. 214. -

Cu aprobarea C.N.V.M., pe piața reglementată se pot admite la tranzacționare și societăți comerciale care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. b) și c), în condițiile în care se apreciază că:

a) va exista o piață adecvată pentru respectivele acțiuni;

b) emitentul este capabil să îndeplinească cerințele de informare continuă și periodică ce derivă din admiterea la tranzacționare, iar investitorii dispun de informațiile necesare pentru a putea evalua în cunoștință de cauză societatea și acțiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacționare.

Secțiunea a 2-a Condiții referitoare la acțiuni

Art. 215. - Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare trebuie să fie liber negociabile și integral plătite.

Art. 216. -

În situația unei emisiuni de acțiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzacționare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.

Art. 217. - Derogări (1)

(1) Pentru ca acțiunile unei societăți să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acțiuni distribuit publicului. Jurisprudență

(2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acțiuni, în următoarele situații:

a) acțiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacționare sunt distribuite publicului într-o proporție de cel puțin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acțiuni;

b) este asigurată funcționarea normală a pieței, cu un procent mai mic de acțiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acțiuni existente în circulație și a dispersiei acestora în rândul publicului.

(3) Condiția prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acțiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacțiilor realizate pe respectiva piață reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacționare se va realiza dacă C.N.V.M. consideră că un număr suficient de acțiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piață reglementată, într-un interval scurt de timp.

Art. 218. -

În situația în care solicitarea privind admiterea se realizează pentru un pachet suplimentar de acțiuni, de aceeași clasă ca și cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acțiuni, în raport cu toate acțiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.

Art. 219. -

Solicitarea de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să acopere toate acțiunile de aceeași clasă care au fost deja emise.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Având în vedere cerința prevăzută de art. 213 din Legea nr. 297/2004 referitoare la capitalizarea minimă aunei societăți admise la tranzacționare (capitalizare anticipată sau, dacă această capitalizare nu se poate anticipa, suma capitalului și arezervelor), care trebuie să fie de cel puțin echivalentul în lei aun milion de euro, rezultă că persoanele relevante și societatea nu pot încheia acte juridice cu ovaloare mai mare de 5% din capitalizarea societății fără să înștiințeze publicul și autoritățile pieței despre acest fapt. [ Mai mult... ] 

.....
    O măsură care afectează în mod evident exercitarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor oreprezintă suspendarea de la tranzacționarea pe piața de capital aacestora. Într-o asemenea situație, libera negociabilitate aacțiunilor, consacrată de prevederile art. 215 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, este afectată prin imposibilitatea efectuării oricărei tranzacții cu titlurile emitentului suspendat de la tranzacționare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Dispoziții generale
Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM
Lichidarea administrativă
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...