Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL -
CAPITOLUL V
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare
derivate și serviciile contrapărții centrale
Modificări (1)

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 157. - Modificări (1)

(1) Operațiunile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea pozițiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărți centrale și/sau ale unui posibil agent de decontare.

(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizați și/sau pentru o contraparte centrală care participă la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacțiile cu instrumente financiare sau, după caz, acordă credite respectivilor intermediari și/sau contrapărții centrale, în scopul decontării.

(4) Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem și care acționează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce privește ordinele lor de transfer.

(5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acționează ca și contraparte centrală. Doctrină (1)

(6) Aceeași entitate poate fi autorizată să acționeze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât și pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.

Art. 158. -

C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislația comunitară, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum și procedura pentru deținerea, colectarea garanțiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea și garantarea pozițiilor deținute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum și criteriile de administrare a fondurilor bănești ale casei de compensare și ale contrapărții centrale.

Secțiunea a 2-a Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 159. - Jurisprudență

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(2) C.N.V.M. reglementează înființarea și funcționarea casei de compensare și/sau contrapărții centrale, pentru a garanta siguranța tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și cu alte instrumente financiare decât cele derivate. Modificări (1)

(3) Prevederile art. 148 și art. 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M. Modificări (1)

Art. 160. -

(1) Orice achiziție de acțiuni ale casei de compensare/contrapărții centrale, care va duce la o deținere ce ar atinge sau ar depăși 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(2) Prevederile art. 150 alin. (3) și (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M.

Art. 161. - Modificări (1)

(1) Contrapartea centrală va deschide și va deține un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru pozițiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158.

(2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparținând activelor casei de compensare/contrapărții centrale și nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor casei de compensare/contrapărții centrale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărții centrale.

Secțiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 162. - Modificări (1)

(1) Reglementările casei de compensare/contrapărții centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. și se vor referi cel puțin la:

a) organizarea și funcționarea sistemului;

b) relațiile dintre casa de compensare/contrapartea centrală și membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare;

c) marjele/garanțiile financiare, metodologia de calcul și modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea pozițiilor deschise, folosind prețurile curente ale pieței;

d) procedurile privind marcarea la piață;

e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu își îndeplinește obligațiile de a constitui marjele sau de a plăti orice altă sumă;

f) administrarea riscului de sistem.

(2) Competența privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) poate fi delegată consiliului de administrație.

Art. 163. -

(1) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidențierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.

(2) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerințele de interes public, să promoveze obiectivele deținătorilor și utilizatorilor și să permită un acces corect și deschis, pentru a facilita ieșirea ordonată din sistem a participanților care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice.

(3) Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziția participanților suficiente informații pentru a identifica și a evalua corect riscurile și costurile asociate serviciilor casei de compensare și contrapărții centrale.

Secțiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale

Art. 164. -

Casa de compensare și contrapartea centrală trebuie să asigure desfășurarea activității în mod ordonat, transparența operațiunilor, precum și raportarea periodică și corectă.

Art. 165. -

C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale și va putea solicita acestora să comunice date, informații și documente, va putea organiza inspecții la sediul acestora și va putea cere să i se pună la dispoziție toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor și termenelor de transmitere a acestora.

Art. 166. -

C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare și contrapartea centrală.

Art. 167. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Prevederile art. 156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărții centrale autorizate de către C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În mod practic, contrapartea fiecărui investitor pe piața instrumentelor derivate este Casa de Compensare, întrucât această entitate va plăti diferențele pozitive, ce reprezintă câștigurile investitorilor și va încasa pierderile acestora. Această concluzie își găsește suportul în prevederile art. 157 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, în care se indică în mod neechivoc rolul casei de compensare pe piața instrumentelor derivate, aceasta acționând ca și contraparte centrală. Contrapartea centrală este oentitate care se interpune între intermediarii din sistem și care acționează ca ocontraparte exclusivă aacestora, în ceea ce privește ordinele lor de transfer. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    – dobândirea unei dețineri ce ar atinge sau ar depăși 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot ale casei de compensare și contrapărții centrale [art. 160 alin. (1) din lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Dispoziții generale
Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...