Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL - Piețele reglementate -
Secțiunea a 2-a
Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață

Art. 126. -

(1) Condițiile și documentația ce trebuie să însoțească cererea de autorizare, precum și procedura de autorizare a operatorului de piață vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. și se vor referi în principal la:

a) capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele financiare necesare pentru desfășurarea activității;

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea piețelor reglementate de instrumente financiare precum și a activităților conexe în legătură cu aceasta; Modificări (1)

c) structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor deținând 5% din drepturile de vot; Modificări (1)

d) planul de afaceri, structura organizatorică și regulile de ordine interioară;

e) condițiile de calificare și experiență profesională ce trebuie îndeplinite de administratori și de personalul cu funcții de conducere din cadrul operatorului de piață; Modificări (1)

f) dotarea tehnică și resursele;

g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) Condițiile care stau la baza acordării autorizației trebuie respectate pe toată durata de funcționare a operatorului de piață. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.

(3) Operatorul de piață nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piața reglementată administrată.

Art. 127. -

Cererea de autorizare a operatorului de piață va fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piață își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) administratorii și personalul cu funcții de conducere ai operatorului de piață nu au calificarea și experiența profesională adecvate funcției lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;

d) transparența pieței, buna desfășurare a tranzacțiilor și protecția investitorilor nu sunt asigurate;

c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.

Art. 128. -

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unui operator de piață:

a) dacă operatorul de piață nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării;

b) dacă operatorul de piață nu și-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;

c) dacă autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de piață a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;

e) în caz de fuziune sau divizare;

f) la cererea acestuia.

Art. 129. - Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Nici un acționar al unui operator de piață nu va putea deține, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. Doctrină (1)

(2) Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piață în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. și supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. Doctrină (1)

(3) Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață va fi notificată acestuia și C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor sau se omite obținerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 291. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 130. - Modificări (1)

(1) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt validați individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. Modificări (1)

(3) Membrii consiliului de administrație al operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație.

Art. 131. -

Operatorul de piață trebuie să identifice și să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acționarii săi, administratorii și piața reglementată, în scopul asigurării bunei funcționări a acesteia.

Art. 132. -

C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condițiile generale în care se vor desfășura tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe piețele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacțiilor și termenele în care intermediarii implicați vor raporta respectivele tranzacții.

Art. 133. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Operatorii de piață vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotațiile piețelor reglementate, precum și volumele de tranzacționare sunt informații de interes public și trebuie făcute accesibile publicului, cel puțin pe paginile de internet ale operatorului de piață.

(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacții pe care intenționează să o efectueze și să verifice după aceea condițiile în care această tranzacție a fost executată, operatorul de piață trebuie să pună la dispoziția acestora informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma și termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informații, în funcție de natura, dimensiunea și nevoile pieței reglementate în cauză și ale investitorilor care operează pe această piață.

(4) Operatorul de piață trebuie să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Această situație este întâlnită în cazul unor societăți de dimensiuni sau care funcționează în anumite domenii specifice. Spre exemplu, în cazul societăților autorizate drept operatori de piață, funcționând pe piața românească de capital, art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 limitează deținerile acționarilor acestor entități la maxim 5% din totalul drepturilor de vot. În cazul în care nu este respectată această prevedere, art. 129 alin. (4) din același act normativ impune suspendarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor legale. [ Mai mult... ] 

.....
    – dobândirea unei participații de 5% din capitalul social al operatorului de piață [art. 129 alin. (2) din lege]; [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În legislația română, art. 133 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 arată că operatorul de piață trebuie să respecte cerințele CNVM cu privire la prevenirea și depistarea abuzului pe piață. În același timp, art. 140 alin. (1) lit. e) impune operatorilor de sistem respectarea cerințelor CNVM cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Societățile de investiții
Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Reguli privind transparența și publicitatea
Dispoziții speciale aplicabile OPCVM urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Libera circulație a serviciilor
Dispoziții generale
Fondurile închise de investiții
Societățile de investiții de tip închis
Societățile de investiții financiare
Dispoziții generale
Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Reglementările emise de operatorul de piață
Supravegherea piețelor reglementate
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea depozitarului central
Supravegherea depozitarului central
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...