AUDITUL FINANCIAR | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL VIII AUDITUL FINANCIAR

Art. 258. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Puneri în aplicare (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili în baza unui protocol încheiat între C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 259. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Auditorul financiar: Referințe în jurisprudență (1)

a) întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M.;

c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

(2) Dacă administratorii și auditorii prevăzuți la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare, acționarii se vor putea adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire și prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanței și comunicat părților, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul C.N.V.M. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 260. -

(1) Auditorii financiari sunt obligați să raporteze, fără să vină în contradicție cu prevederile din Codul privind conduita etică și profesională și Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea entităților reglementate de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor specifice și care:

a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condițiile de autorizare și funcționare a entității reglementate auditate;

b) este de natură să afecteze continuitatea activității entității reglementate auditate;

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.

(2) Auditorii financiari sunt obligați să raporteze, de îndată, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin. (1), de care au luat la cunoștință pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o entitate controlată de entitatea auditată, astfel cum se definește la art. 2 pct. 16 lit. b).

(3) Auditorii financiari, la solicitarea scrisă a C.N.V.M., au obligația:

a) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoștința entității auditate;

b) să înainteze C.N.V.M. o declarație care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;

e) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document cuprinzând observațiile care au fost aduse la cunoștința conducerii entității auditate.

(4) Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa C.N.V.M., în conformitate cu alin. (1) și (2), nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputând atrage răspunderea auditorului financiar în cauză.

Art. 261. -

C.N.V.M. are obligația să asigure confidențialitatea informațiilor primite, în conformitate cu prevederile art. 260, cu excepția celor care sunt de natură penală.

Art. 262. -

C.N.V.M. poate cere în scris auditorilor financiari ai societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sau ai societăților ce oferă valori mobiliare publicului sau care solicită admiterea la tranzacționare să furnizeze toate informațiile necesare.

Art. 263. -

(1) Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar, în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, adunarea generală ordinară se va pronunța și asupra raportului anual al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, care va însoți situațiile financiare. Raportul anual va include și raportul auditorului financiar ales, în concordanță cu art. 258 din Legea nr. 297/2004, precum și comentariile integrale ale acestuia. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari, conform art. 163 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

.....
    Un drept specific al acționarilor care au dețineri însumând un anumit procent din capitalul social al unui emitent, îl reprezintă cel prevăzut de art. 259 din Legea nr. 297/20041. Potrivit acestui text legal, acționarii care au dețineri de cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot pot cere auditorului financiar un raport suplimentar referitor la anumite operațiuni ale societății, acesta fiind obligat să dea curs solicitării. 
    1 A se vedea supra, Capitolul IV. Dreptul la informare, Secțiunea a 8–a, Informarea acționarilor prin intermediul rapoartelor întocmite de auditori/cenzori la cererea acționarilor, p. 154.
[ Mai mult... ]
 
.....
    Potrivit art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. [ Mai mult... ] 
.....
    Acționarii societăților listate au posibilitatea conferită de art. 259 alin. (2) de Legea nr. 297/2004 de ase adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea în cazul în care administratorii și auditorii prevăzuți nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...