Art 46 Fondul de compensare a investitorilor | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI - Fondul de compensare a investitorilor -
Art. 46.
-

(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M., în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înțelege orice persoană care a încredințat fonduri bănești sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare. Modificări (1)

(3) Valoarea creanței unui investitor va fi calculată conform dispozițiilor legale și contractuale, luând în considerare compensarea și creanțele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menționate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piață a instrumentelor financiare aparținând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2).

(4) Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al președintelui C.N.V.M.

(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a) investitorii calificați;

b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acționarii acestora cu dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitorii cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

c) soții, rudele și afinii până la gradul I, precum și persoanele care acționează în numele investitorilor menționați la lit. b);

d) persoanele juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultățile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situației financiare a acestuia. Puneri în aplicare (1)

(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 38 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 39 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 40 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 41 Intermediari din state membre
Art 42 Intermediari din state membre
Art 43 Intermediari din state nemembre
Art 44 Fondul de compensare a investitorilor
Art 45 Fondul de compensare a investitorilor
Art 46 Fondul de compensare a investitorilor
Art 47 Fondul de compensare a investitorilor
Art 48 Fondul de compensare a investitorilor
Art 49 Fondul de compensare a investitorilor
Art 50 Fondul de compensare a investitorilor
Art 51 Fondul de compensare a investitorilor
Art 52 Fondul de compensare a investitorilor
Art 53 Dispoziții generale
Art 54 Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
Art 55 Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
Art 56 Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
;
se încarcă...