Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE -
Art. 289.
-

(1) Anexa la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, se modifică și se completează după cum urmează: Jurisprudență

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) La cerere, C.N.V.M. raportează Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților, Comisiei economice a Senatului și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților, asupra activității desfășurate, cu respectarea prevederilor legale privind informațiile confidențiale și cele clasificate."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizațiilor internaționale de profil și poate deveni membră a acestor organizații.

(2) C.N.V.M. va coopera cu autoritățile competente din statele membre și pe bază de reciprocitate cu autoritățile competente din statele nemembre ori de câte ori este necesar, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin, făcând uz de puterile cu care a fost investită de lege.

(3) C.N.V.M. va acorda asistență autorității competente din statele membre, în special în ce privește schimbul de informații și cooperarea în activitățile de investigare. Acest tip de asistență include, fără a se limita la acestea:

a) furnizarea de informații publice sau nesupuse publicității despre ori în legătură cu o persoană fizică sau juridică, subiect al reglementării, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;

b) furnizarea de copii ale înregistrărilor ținute de entitățile reglementate;

c) colaborări cu persoanele care dețin informații despre obiectul unei anchete.

(4) C.N.V.M. va emite reglementări privind procedura de cooperare cu autoritățile competente din statele membre, în conformitate cu legislația comunitară în vigoare."

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"

(21) Obligația de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi opusă C.N.V.M. în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege.

(22) Informațiile de natura secretului profesional primite de către C.N.V.M. în exercitarea atribuțiilor sale pot fi utilizate numai în următoarele situații:

a) în scopul verificării respectării condițiilor impuse pentru acordarea autorizației entităților reglementate, pentru facilitarea supravegherii, pe baze consolidate sau neconsolidate a desfășurării activității entității reglementate, în special a cerințelor de adecvare a capitalului, a procedurilor contabile și administrative și a mecanismelor de asigurare a controlului intern;

b) în scopul impunerii de sancțiuni;

c) în cadrul plângerilor administrative și acțiunilor intentate împotriva actelor individuale emise de C.N.V.M."

4. La articolul 7, alineatul (15) va avea următorul cuprins:

"

(15) Regulamentele și instrucțiunile emise de către C.N.V.M. sunt aprobate prin ordin al președintelui C.N.V.M. Ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I. Textul integral al regulamentelor și instrucțiunilor aprobate va fi publicat, pentru opozabilitate, în Buletinul C.N.V.M."

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Membrii și angajații care lucrează sau care au lucrat la C.N.V.M., precum și reprezentanții și salariații entităților cărora C.N.V.M. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investită prin lege au obligația să respecte, în privința informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor și care nu au devenit publice, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei legi, transmiterea de informații în cadrul prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3) nu reprezintă o încălcare a acestei obligații."

6. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

"

(4) Cota prevăzută la alin. (2) lit. a) și e) se aplică și sistemelor alternative de tranzacționare.

(5) Cota prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică și altor organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M."

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"

(31) În caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare vor fi finanțate, parțial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului."

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 286 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 287 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 6 "
Art 11 "
Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 291 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
;
se încarcă...