Art 28 Reguli de conduită | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI - Reguli de conduită -
Art. 28.
-

(1) Prestarea de servicii de investiții financiare, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. Modificări (1)

(2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conținutul și clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanță.

(3) Prin contract la distanță se înțelege orice contract, referitor la servicii de investiții financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, și un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiții financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiții financiare la distanță, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, folosește exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia. Modificări (1), Doctrină (1)

(4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalitățile prin care pot fi furnizate servicii de investiții financiare la distanță, în baza unui contract la distanță, precizând expres mijloacele de comunicare la distanță, inclusiv cele de comunicare electronică, precum și perioada pentru care acesta a fost încheiat. Modificări (1)

(5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligația intermediarului de a informa investitorul, precum și consimțământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii de investiții financiare la distanță. Modificări (1)

(6) Prin mijloace de comunicare la distanță se înțelege orice mijloc care, fără a necesita prezența fizică simultană a ofertantului și a beneficiarului de servicii de investiții financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voință între părți și a obiectului contractului. Modificări (1)

(7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanță, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-și motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanță cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul și-a exprimat acordul.

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investiții financiare al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract și sunt independente de prestatorii de servicii de investiții financiare, fiind legate de: Modificări (1)

a) operațiuni de schimb valutar;

b) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadența mai mică de un an și certificate de depozit;

c) valori mobiliare;

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);

g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb și acțiuni;

h) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii.

(9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) și (5) pot prevedea, pentru crearea și dezvoltarea unui sistem eficient și adecvat, procedura plângerii prealabile și proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investiții financiare. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Avem de-a face în acest caz cu dreptul autorității pieței de asolicita acele înregistrări telefonice efectuate de către intermediarii care au procedat astfel în executarea unui contract de brokeraj cu prestarea serviciilor la distanță, potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în general pentru preluarea ordinelor clienților. De asemenea, prerogativa autorității vizează și corespondența dintre intermediar și clienții săi transmisă prin poștă, fax sau pe cale electronică (e-mail). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 18 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 19 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 20 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 21 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 22 Reguli prudențiale
Art 23 Reguli prudențiale
Art 24 Reguli prudențiale
Art 25 Reguli prudențiale
Art 26 Reguli de conduită
Art 27 Reguli de conduită
Art 28 Reguli de conduită
Art 29 Traderi
Art 30 Traderi
Art 31 Traderi
Art 32 Traderi
Art 33 Traderi
Art 34 Traderi
Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 38 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...