Art 2 DISPOZIȚII GENERALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII GENERALE -
Art. 2.
- Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Puneri în aplicare (1)

1. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz; Jurisprudență, Doctrină (1)

2. compensarea - înlocuirea creanțelor și obligațiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulți participanți le emit în favoarea altui participant sau altor participanți, sau pe care le primesc de la aceștia, cu o creanță sau o obligație netă unică, astfel încât această unică creanță netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligație netă să fie datorată;

3. cont comun de investiții - investiție realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menționate;

4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare; Jurisprudență

5. entități reglementate - persoanele fizice și juridice, precum și entitățile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de către C.N.V.M.; Jurisprudență

6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acționar aflat într-una dintre situațiile prevăzute la pct. 27; Doctrină (1)

7. fond de investiții - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;

8. fond deschis de investiții - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unități de fond fac obiectul unei emisiuni și răscumpărări continue;

9. grup - reprezintă un ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual; Reviste (2)

10. instituție de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare;

11. instrumente financiare înseamnă: Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1)

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit; Jurisprudență

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.; Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

13. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare care se tranzacționează de regulă în cadrul pieței monetare;

14. intermediari - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art. 5; Modificări (1), Reviste (1)

15. investitor calificat: Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) entități autorizate să opereze pe piețe financiare, precum instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare, alte instituții financiare autorizate și reglementate, societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societățile de administrare a investițiilor, fondurile de pensii, precum și alte entități ce nu sunt autorizate ori reglementate și al căror unic obiect de activitate este investiția în valori mobiliare;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții de credit centrale, organisme internaționale și regionale, precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme similare;

c) entități legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:

1. număr mediu de angajați pe perioada unui exercițiu financiar mai mare de 250;

2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoașterii reciproce C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificați, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii:

1. investitorul a efectuat tranzacții de o mărime semnificativă pe o piață reglementată cu o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depășește 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puțin de un an, având o poziție care necesită cunoștințe privind investițiile în valori mobiliare;

e) anumite societăți mici și mijlocii, subiect al recunoașterii reciproce C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăți mici și mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificați. În înțelesul prezentei legi, societăți mici și mijlocii sunt acele societăți comerciale care, în conformitate cu ultimele situații financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);

16. legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

a) participare, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

17. ofertant sau persoana care inițiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;

18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale;

20. organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările C.N.V.M.;

21. persoană - orice persoană fizică sau juridică; Jurisprudență

22. persoane implicate: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; Jurisprudență

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control; Jurisprudență

c) persoane fizice din cadrul societății emitente care au atribuții de conducere sau control; Jurisprudență

d) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit. a) - c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unui emitent; Jurisprudență

23. persoane care acționează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) persoanele implicate; Jurisprudență

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administrație și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele; Jurisprudență

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii și cu societatea de administrare a acestor fonduri; Jurisprudență

24. procedură de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sau de legislația străină, care urmărește fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților; Jurisprudență

25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

26. sistem alternativ de tranzacționare - un sistem care pune în prezență mai multe părți care cumpără și vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit și sistem multilateral de tranzacționare;

27. societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații: Doctrină (1)

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

29. stat membru de origine:

a) statul membru în care este situat sediul social al societății care prestează servicii de investiții financiare sau de administrare de investiții; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela în care este situat sediul central; Modificări (1)

b) statul membru în care este situat sediul social al societății care administrează un sistem de tranzacționare; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiții își are sediul social, precum și statul membru în care se află sediul social al societății de investiții, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiții;

30. stat membru gazdă:

a) statul membru în care o societate de servicii de investiții financiare sau o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea; Modificări (1)

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăți comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înființate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;

32. titluri de participare - unități de fond sau acțiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcție de modul de constituire al acestora;

33. valori mobiliare: Doctrină (1)

a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piața de capital; Doctrină (1)

b) obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titlurile de stat cu scadență mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital; Modificări (1)

c) orice alte titluri negociate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată;

34. titluri de capital - acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, precum și orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de același emitent sau de către o entitate care aparține grupului din care face parte respectivul emitent;

35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de același tip și/sau clasă emise continuu ori în cel puțin două tranșe distincte pe o perioadă de 12 luni.

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită la alin. (1). Jurisprudență

(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel București. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege și faptul de a nu răspunde petiționarului în termenele prevăzute de legislația în vigoare, de la data înregistrării cererii.

(5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate; Modificări (1), Jurisprudență

b) să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acționarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b); Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

d) să solicite informații și documente emitenților ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un sistem alternativ de tranzacționare; Modificări (1), Jurisprudență

e) să efectueze controale la sediul entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.; Modificări (1), Doctrină (1)

f) să audieze orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) Registrul C.N.V.M., ținut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(7) Prestarea neautorizată a oricăror activități care cad sub incidența prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiții financiare, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, societate de administrare a investițiilor, societate de investiții, fond deschis de investiții, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinații între acestea, fără respectarea condițiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În legislația primară specifică pieței de capital din România există osingură normă, cu caracter general, care stipulează posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva măsurilor dispuse de către autoritatea pieței, cea din cadrul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, care arată că „orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al CNVM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel București.” [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În prezent există oneconcordanță între dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și cele ale Legii pieței de capital nr. 297/2004, referitoare la dreptul acționarilor care dețin oanumită cotă din capitalul social de asolicita convocarea adunării generale. Potrivit normei de drept introduse prin Legea nr. 441/2006, un acționar sau acționari ce dețin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de asolicita consiliului de administrație, iar dacă acesta nu dă curs cererii, instanței de judecată, convocarea adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, convocarea adunării generale este obligatorie doar la cererea unui acționar semnificativ, adică aacelei persoane care deține, potrivit definiției oferite de art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 297/2004, cel puțin 10% din capitalul social al societății. [ Mai mult... ] 

.....
    În ceea ce privește conținutul instituției juridice afilialei, acesta excede cadrul determinat de dispozițiile legii române asocietăților comerciale, căpătând înțelesul conturat de dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 6 raportate la cele ale art. 2 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 297/2004. Astfel, filiala este reprezentată de orice societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acționar persoană juridică care: [ Mai mult... ] 
Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Această definiție afost introdusă în legislația română de Legea nr. 297/20042, art. 2 pct. 11, conținutul ei fiind extins prin art. 7 pct. 141 din O.U.G. nr. 99/20063 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/20074. Astfel, instrumente financiare înseamnă: 
    2 M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004. 
    3 M. Of. nr. 1027din 27 decembrie 2006. 
    4 M. Of. nr. 480 din 18 iulie 2007.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 12 raportate la cele ale pct. 11 ale aceluiași articol și alineat din Legea nr. 297/2004, instrumentele financiare derivate constau în: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 1 DISPOZIȚII GENERALE
Art 2 DISPOZIȚII GENERALE
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Servicii de investiții financiare
Art 6 Societățile de servicii de investiții financiare
Art 7 Capitalul inițial
Art 8 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 9 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 10 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 11 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 12 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Definiția grupului de societăți în procedura insolvenței (I) Grupul de societăți și societatea-mamă
Restructurările în grupurile de societăți. Conexiuni inevitabile
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2019
Piața fondurilor de pensii private obligatorii. Înțelegere între societățile comerciale - administratori ai fondurilor de pensii private pentru repartizarea participanților cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurențial al înțelegerii
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Insolvență. Confirmarea planului de reorganizare
Condițiile de admisibilitate a acțiunii revocatorii speciale reglementate de art. 117 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și actele care pot fi atacate pe calea acestei acțiuni
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...