Art 100 Societățile de investiții | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare - Societățile de investiții -
Art. 100.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Adunarea generală a acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1211 din legea nr. 31/1990, acționarii unei societăți de investiții pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate, C.N.V.M. va emite reglementări privind aceasta procedură. Doctrină (1)

(3) În situația în care votul este transmis prin poștă, convocatorul adunării generale a acționarilor va cuprinde întregul text al rezoluției propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel puțin 30 de zile înaintea adunării generale a acționarilor și într-un cotidian de circulație națională. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Voturile trimise prin poștă și anulate datorită nerespectării procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului adunării generale a acționarilor.

(5) Rezoluția supusă aprobării adunării generale a acționarilor va fi redactată și supusă votului, în timpul desfășurării adunării generale a acționarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluției publicate, conform prevederilor alin. (2) și (3). Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispozițiile art. 100 din Legea pieței de capital reprezintă textul legal cadru ce reglementează desfășurarea adunărilor generale ale societăților de investiții. [ Mai mult... ] 

.....
    În conformitate cu dreptului comun, dreptul de avota în cadrul adunării generale poate fi exercitat, direct sau prin mandatar, doar într-un anumit cadru, respectiv în locul unde se desfășoară ședința adunării generale. Oasemenea concluzie se desprinde pornind de la textul art. 122 din Legea nr. 31/1990, care evocă posibilitatea ținerii adunărilor generale și prin corespondență, dacă această modalitate este permisă de actul constitutiv, și utilizând argumentul de interpretare per acontrario. De lege lata votul prin corespondență este prohibit în cadrul adunărilor generale ale societăților admise la tranzacționare pe opiață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare, cu excepția societăților de investiții deschise ori închise, supuse regimului juridic al art. 100 din Legea pieței de capital. Din această perspectivă, dispozițiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, referitoare la posibilitatea exercitării votului prin corespondență, sunt derogatorii de la norma generală și de strictă interpretare și aplicare. [ Mai mult... ] 
.....
    Conform art. 100 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în situația în care se stabilește că votul poate fi transmis prin poștă, convocatorul adunării generale aacționarilor va cuprinde întregul text al rezoluției propuse spre aprobare adunării generale. [ Mai mult... ] 
.....
    Conform art. 100 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, rezoluția supusă aprobării adunării generale aacționarilor va fi redactată și supusă votului, în timpul desfășurării adunării generale aacționarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluției publicate în Monitorul Oficial și într-un cotidian de circulație națională. Apreciem că dispozițiile art. 100 alin. (5), privind identitatea dintre rezoluția inserată în convocatorul publicat și cea supusă votului adunării generale, este în consonanță cu actuala redactare aart. 129 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, care prevăd că nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate. Numai astfel pot fi interpretate aceste dispoziții legale, și nu în sensul limitării dreptului adunării generale de adecide asupra textului hotărârilor adoptate, acesta nefiind ținut afi absolut identic cu textul ordinii de zi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 90 Fondurile deschise de investiții
Art 91 Fondurile deschise de investiții
Art 92 Societățile de investiții
Art 93 Societățile de investiții
Art 94 Societățile de investiții
Art 95 Societățile de investiții
Art 96 Societățile de investiții
Art 97 Societățile de investiții
Art 98 Societățile de investiții
Art 99 Societățile de investiții
Art 100 Societățile de investiții
Art 101 Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Art 102 Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Art 103 Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Art 104 Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Art 105 Reguli privind transparența și publicitatea
Art 106 Reguli privind transparența și publicitatea
Art 107 Reguli privind transparența și publicitatea
Art 108 Reguli privind transparența și publicitatea
Art 109 Dispoziții speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Art 110 Dispoziții speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...