Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ -
CAPITOLUL II
Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.

Art. 265. -

(1) Administrarea specială va fi realizată de o persoană fizică sau juridică specializată, numită de C.N.V.M.

(2) Decizia privind instituirea administrării speciale va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și în 2 cotidiane de difuzare națională.

Art. 266. -

(1) Administratorul special preia integral atribuțiile consiliului de administrație al entității autorizate supuse regimului de administrare specială.

(2) Administratorul special stabilește măsuri pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul investitorilor și al altor creditori.

(3) Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă dreptul de vot al acționarilor, în ceea ce privește numirea și revocarea administratorilor, dreptul la dividende al acționarilor, activitatea consiliului de administrație și a auditorilor interni, precum și dreptul la remunerare al acestora.

Art. 267. -

(1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special prezintă C.N.V.M. un raport scris cu privire la situația financiară a entității autorizate și anexează documente referitoare la evaluarea activelor și pasivelor, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării debitelor.

(2) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, C.N.V.M. va decide, dacă este cazul, asupra prelungirii activității administratorului special, pe o perioadă limitată.

(3) În situația prelungirii activității, administratorul special va prezenta, lunar, C.N.V.M. evaluarea situației financiare a respectivei entități autorizate.

Art. 268. - Jurisprudență

(1) Dacă C.N.V.M. constată, pe baza raportului administratorului special, că entitățile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar și se încadrează în cerințele de supraveghere prudențială, conform reglementărilor C.N.V.M., măsurile de administrare specială vor înceta.

(2) Decizia privind încetarea activității administrației speciale va fi publicată în conformitate cu art. 265 alin. (2).

Art. 269. - Jurisprudență

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activității administratorului special, autorizația de funcționare a entității reglementate va fi retrasă, C.N.V.M. având la dispoziție fie posibilitatea inițierii procedurii lichidării administrative, fie sesizarea instanței competente în vederea declanșării procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. În cazul inițierii procedurii reorganizării judiciare și a falimentului nu este necesară întrunirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instanța competentă să soluționeze cererea C.N.V.M. de inițiere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului entităților autorizate este tribunalul în circumscripția căruia se află sediul respectivei entități.

(3) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, în măsura compatibilității lor, se aplică și entităților autorizate supuse administrării speciale și cărora C.N.V.M. le-a retras autorizația. Sintagma «instituția de credit debitoare» din actul normativ menționat se referă la entități autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Națională a României se referă la C.N.V.M.

(4) În înțelesul prezentului capitol, insolvabilitatea reprezintă acea stare a entității autorizate, aflată în una dintre următoarele situații: Modificări (1)

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilitățile bănești proprii;

b) retragerea autorizației entității reglementate, în conformitate cu prezenta lege și reglementările C.N.V.M., ca urmare a imposibilității de redresare financiară a entității autorizate aflate în administrare specială.

(5) Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.N.V.M.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări emise de C.N.V.M., tribunalul, judecătorul-sindic și lichidatorul pot cere și opinia C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate de reglementare și supraveghere a pieței de capital.

(7) Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea entității autorizate aflate în faliment au fost distribuite și fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. În urma unei cereri a judecătorului-sindic, tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris și/sau prin presă, în cel puțin 2 cotidiane de circulație națională, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comerțului, C.N.V.M. și lichidatorului. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat, după o perioadă de 5 ani.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Dispoziții generale
Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM
Lichidarea administrativă
;
se încarcă...