ABUZUL PE PIAȚĂ | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII ABUZUL PE PIAȚĂ

Art. 244. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Prin informație privilegiată se înțelege o informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare, sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. Jurisprudență

(2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, "informația privilegiată" înseamnă informația de natură precisă care nu a fost făcută public și care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate și pe care participanții pe piețele pe care se tranzacționează respectivele instrumente financiare derivate se așteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piață acceptate.

(3) Practicile de piață acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau a mai multor piețe și care sunt agreate de C.N.V.M., în conformitate cu procedurile comunitare.

(4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacționarea instrumentelor financiare, "informația privilegiată" înseamnă, totodată, informația de natură precisă, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informație care, dacă ar fi făcută public, ar putea avea efecte semnificative asupra prețului respectivelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.

(5) Manipularea pieței înseamnă: Doctrină (1)

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare: Jurisprudență, Doctrină (1)

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare; Jurisprudență, Doctrină (1)

2. care mențin, prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune; Jurisprudență

c) diseminarea de informații prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor și știrilor false sau care induc în eroare, în condițiile în care persoana care a diseminat informația știa sau trebuia să știe că informația este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnaliști, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informațiilor va fi luată în considerare ținându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepție făcând persoanele care utilizează aceste informații în scopul obținerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. Reviste (1), Doctrină (1)

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) lit. a) persoanele care execută tranzacții sau emit ordine de tranzacționare și dovedesc că motivele sunt legitime și, totodată, aceste tranzacții sau ordine de tranzacționare sunt în conformitate cu practicile de piață acceptate pe respectiva piață reglementată. Doctrină (1)

(7) În sensul prevederilor alin. (5), fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situații sunt considerate operațiuni de manipulare a pieței: Doctrină (1)

a) acțiunea unei persoane sau a unor persoane, care acționează în mod concertat pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a prețului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiții incorecte de tranzacționare; Jurisprudență

b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieței, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acționează pe baza prețurilor de închidere; Doctrină (1)

c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiționale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condițiile în care instrumentul era deja deținut și s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în același timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă și eficientă. Doctrină (1)

Art. 245. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Se interzice oricărei persoane care deține informații privilegiate să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenția de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate:

a) în calitatea sa de membru al consiliului de administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; Jurisprudență

b) ca urmare a deținerilor acesteia la capitalul social al emitentului;

c) prin exercitarea funcției, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;

d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităților infracționale.

(3) În condițiile în care persoana menționată la alin. (1) este persoană juridică, interdicția se va aplica și persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacției pe contul respectivei persoane juridice. Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se vor aplica tranzacțiilor efectuate, în condițiile în care persoana angajată în astfel de tranzacții avea o obligație contractuală de a dobândi sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectivă să dețină informații privilegiate.

Art. 246. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Se interzice oricărei persoane, subiect al interdicției prevăzute la art. 245 să:

a) dezvăluie informații privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situația în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activității, profesiei sau sarcinilor de serviciu; Doctrină (1)

b) recomande unei persoane, pe baza unor informații privilegiate, să dobândească sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informații. Reviste (1)

Art. 247. -

Prevederile art. 245 și art. 246 se aplică oricăror altor persoane care dețin informații privilegiate, în condițiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că acele informații sunt privilegiate.

Art. 248. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să se angajeze în activități de manipulare a pieței.

Art. 249. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Operatorii de piață vor adopta dispoziții structurale, în scopul prevenirii și detectării practicilor de manipulare a pieței.

Art. 250. -

(1) Persoanele exercitând funcții de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum și, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se află în relații apropiate, au obligația să notifice C.N.V.M. operațiunile efectuate în contul lor, care se referă la acțiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora.

(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitenții de instrumente financiare, precum și persoanele care produc sau diseminează alte informații prin care recomandă sau sugerează strategii de investiții utilizând mijloace de informare în masă trebuie să se asigure că astfel de informații sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. Doctrină (1)

(3) Orice persoană implicată profesional în tranzacții cu instrumente financiare, care are motive rezonabile să considere că o tranzacție se desfășoară în baza unor informații privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acțiune de manipulare a pieței, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M. Jurisprudență

(4) Instituțiile publice care diseminează statistici ce pot influența semnificativ piețele trebuie să difuzeze aceste informații într-o manieră echitabilă, corectă și transparentă.

Art. 251. - Doctrină (1)

Interdicțiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica tranzacțiilor desfășurate în contextul politicilor monetare și valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de către autoritățile competente din România, din statele membre, de către Banca Centrală Europeană sau de către persoanele care acționează în numele acestor autorități.

Art. 252. - Modificări (1), Doctrină (1)

Interdicțiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica în cazul tranzacțiilor cu propriile acțiuni din cadrul programelor de răscumpărare sau în cazul tranzacțiilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar și care sunt executate cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.

Art. 253. - Jurisprudență

(1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacționare, indiferent dacă tranzacția a avut loc sau nu în cadrul respectivei piețe reglementate. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Prevederile art. 245 - art. 247 se vor aplica, de asemenea, oricărui alt instrument financiar care nu a fost admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru, dar a cărui valoare depinde de un instrument financiar care îndeplinește condițiile de la alin. (1).

(3) Interdicțiile și dispozițiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica: Modificări (1)

a) operațiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau operând în România sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacționare pe respectiva piață;

b) operațiunilor derulate în România cu instrumente financiare care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sau dintr-un stat membru sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață. Jurisprudență

Art. 254. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. este singura autoritate competentă care va asigura aplicarea prevederilor prezentului titlu.

(2) C.N.V.M. exercită atribuțiile sale de supraveghere, investigare și control:

a) direct, pentru atribuțiile prevăzute la art. 255 lit. a), c), d) și h);

b) în colaborare cu alte entități ale pieței, pentru atribuțiile prevăzute la art. 255 lit. f);

c) în colaborare cu alte organisme abilitate, cum ar fi: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, oficiul registrului comerțului, Poliția, pentru atribuțiile prevăzute la art. 255 lit. b), e) și g).

(3) Prevederile alin. (1) și (2) intră sub incidența secretului de serviciu. Doctrină (1)

Art. 255. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, C.N.V.M. are cel puțin următoarele drepturi;

a) acces la orice document, sub orice formă ar fi, și primirea unei copii;

b) solicitarea de informații, de la orice persoană, incluzându-se aici și acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desfășoară operațiuni pe piață, precum și superiorii acestora. În această situație, C.N.V.M. are dreptul de a audia o asemenea persoană; Doctrină (1)

c) efectuarea de inspecții la fața locului;

d) solicitarea înregistrărilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente;

e) solicitarea încetării oricărei activități care este contrară prevederilor prezentei legi;

f) suspendarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare respective; Doctrină (1)

g) solicitarea autorităților judiciare competente de a institui măsuri asiguratorii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prezentei legi;

h) interzicerea exercitării temporare a activității profesionale.

Art. 256. -

(1) C.N.V.M. poate dispune măsuri corespunzătoare și poate aplica sancțiuni administrative persoanelor responsabile de încălcarea dispozițiilor prezentului titlu și a prevederilor adoptate pentru implementarea acestuia.

(2) C.N.V.M. va emite instrucțiuni, în conformitate cu procedurile comunitare, cu privire la condițiile tehnice privind aplicarea dispozițiilor art. 226 alin. (1), (3), (4), (5) și (7) și ale art. 250 alin. (1) - (3).

Art. 257. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

C.N.V.M. poate impune sancțiuni oricărei persoane fizice sau juridice, care nu cooperează, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (2) și art. 255.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Definiția legală ainformației privilegiate este dată în art. 244 din Legea nr. 297/2004. Potrivit acestei norme legale, informația privilegiată este acea informație de natură precisă care nu afost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Legea asimilează utilizarea informațiilor în interes propriu divulgării acestora către persoane neautorizate. Poate fi vorba în acest caz de utilizarea unor informații privilegiate în scopul obținerii unui avantaj material, cum este cazul faptei incriminate ca infracțiune de art. 279 alin. (1) coroborat cu art. 244-246 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (delictul de inițiat). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Definiția legală ainformației privilegiate este dată în art. 244 din Legea nr. 297/2004. Potrivit acestei norme legale, informația privilegiată este acea informație de natură precisă care nu afost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Legea asimilează utilizarea informațiilor în interes propriu divulgării acestora către persoane neautorizate. Poate fi vorba în acest caz de utilizarea unor informații privilegiate în scopul obținerii unui avantaj material, cum este cazul faptei incriminate ca infracțiune de art. 279 alin. (1) coroborat cu art. 244-246 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (delictul de inițiat). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Definiția legală ainformației privilegiate este dată în art. 244 din Legea nr. 297/2004. Potrivit acestei norme legale, informația privilegiată este acea informație de natură precisă care nu afost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
DISPOZIȚII GENERALE
INTERMEDIARI
ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV
PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL
OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ
EMITENȚII
ABUZUL PE PIAȚĂ
AUDITUL FINANCIAR
MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ
RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Infracțiunile prevăzute în art. 272^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...