Parlamentul României

Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare

Modificări (...), Referințe (8), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004.

În vigoare de la 17 iunie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității veterinare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor"

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Persoanele fizice și persoanele juridice proprietare sau deținătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse și subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deșeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenți patogeni de origine animală, produse și materii utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a prevederilor legislației sanitar-veterinare, în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar."

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare"

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Serviciile sanitar-veterinare se organizează și funcționează ca sistem veterinar unic și sunt structurate astfel:

a) servicii sanitar-veterinare de stat - publice;

b) activități sanitar-veterinare de liberă practică."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct și autonom, având următoarea structură:

a) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare, organizează și controlează efectuarea activităților sanitar-veterinare publice;

b) institutele veterinare, autorități de referință la nivel național pentru domeniile de competență specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității;

c) direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, autorități sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

d) circumscripțiile sanitar-veterinare zonale și circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București;

e) posturile de inspecție la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura Autorității."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Autoritatea se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) Unitățile care funcționează în subordinea Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2. Jurisprudență

(3) Autoritatea preia drepturile, obligațiile, competențele, personalul și resursele financiare ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare și ale Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor."

8. După articolul 6 se introduc articolele 61-69 cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Autoritatea funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Finanțarea Autorității se asigură din venituri proprii și alocații de la bugetul de stat.

Art. 62. -

Autoritatea are drept scop:

a) apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, identificarea și înregistrarea animalelor;

b) realizarea siguranței alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.

Art. 63. -

Autoritatea are următoarele atribuții principale:

a) organizează serviciile sanitar-veterinare de stat și stabilește necesitățile de finanțare ale acestora;

b) organizează activitățile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor;

c) stabilește atribuțiile și responsabilitățile serviciilor sanitar-veterinare de stat;

d) elaborează și promovează, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, cadrul legal în domeniul siguranței și calității alimentelor;

e) participă la activitatea de standardizare, gradare și calificare a produselor alimentare;

f) organizează activitatea în domeniul siguranței și calității alimentelor, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, conform limitelor de competență legale;

g) realizează, în colaborare cu alte autorități abilitate implicate, sistemul de analiză, gestionare și comunicare a riscului în domeniul siguranței și calității alimentelor;

h) emite avize științifice și acordă asistență tehnică și științifică privind legislația națională și comunitară în domeniile care au o influență directă sau indirectă asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale. Furnizează informații independente referitoare la toate problemele din aceste domenii și comunică riscurile;

i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, ținând seama de sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și protecția mediului;

j) colectează și analizează datele pentru a permite caracterizarea și monitorizarea riscurilor care au o influență directă sau indirectă asupra siguranței alimentelor și în domeniul hranei pentru animale;

k) acordă consultanță științifică și asistență tehnică și științifică privind nutriția umană, ținând seama de prevederile legislației naționale și comunitare, emite avize științifice cu privire la probleme legate de sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, precum și avize științifice privind produsele, altele decât alimentele și hrana pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 214/2002;

l) emite avize științifice care servesc drept bază științifică pentru elaborarea și adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate;

m) elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

Art. 64. -

(1) Autoritatea funcționează în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și cu celelalte autorități naționale ce au competențe executive în domeniul siguranței alimentelor.

(2) Autoritatea cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, cu instituțiile similare comunitare și din statele membre, precum și cu instituțiile similare internaționale.

Art. 65. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională conform angajamentelor asumate de România.

(2) În cadrul Autorității funcționează Secretariatul operațional pentru Codex Alimentarius, condus de președintele Autorității.

Art. 66. -

(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) În exercitarea atribuțiilor care îi revin președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Președintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu științific și un consiliu consultativ, fără personalitate juridică.

(4) Președintele Autorității este ordonator principal de credite.

Art. 67. -

Secretarul general al Autorității este numit prin decizie a primului-ministru. Atribuțiile sale sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității.

Art. 68. -

(1) Consiliul științific este format din minimum 7 personalități recunoscute în domeniile de competență ale Autorității.

(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se aprobă prin ordin al președintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

Art. 69. -

(1) Consiliul consultativ este format din reprezentanți ai ministerelor, ai altor autorități ale administrației publice competente în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și reprezentanți ai societății civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de președintele Autorității.

(3) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al președintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

(4) Membrii Consiliului științific beneficiază de o indemnizație de participare de maximum 20% din indemnizația brută a președintelui Autorității."

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Autoritatea are în structura sa următoarele direcții generale:

a) Direcția generală sanitară veterinară, condusă de un director general - medic veterinar;

b) Direcția generală pentru siguranța alimentelor, condusă de un director general;

c) Direcția generală pentru inspecție, control, inspecție la frontieră și coordonarea institutelor veterinare, condusă de un director general;

d) Direcția generală economică, administrativă, juridică și relații internaționale, condusă de un director general.

(2) Directorii generali ai direcțiilor generale sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Autorității.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al Direcției generale sanitare veterinare emite decizii tehnice și poate dispune măsuri urgente în cazul unor situații deosebite în domeniul sanitar-veterinar."

10. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Autoritatea își desfășoară activitatea conform principiilor independenței, transparenței, confidențialității, accesului la documente și informații în condițiile legii.

(2) Autoritatea prezintă anual Guvernului un raport privind activitatea desfășurată, care include bilanțul rezultatelor."

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autorității, institutelor veterinare și direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.

(2) Medicii veterinari care își desfășoară activitatea în structura altor ministere au atribuții și competențe de medic veterinar oficial și pot fi trecuți, cu acordul părților, în structura Autorității."

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

Atribuții și competențe ale serviciilor sanitar-veterinare de stat"

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare de stat sunt:

a) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice în domeniul sanitar-veterinar;

b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor și organelor administrației publice în domeniul sanitar-veterinar;

c) autorizarea, omologarea și acreditarea în domeniul sanitar-veterinar;

d) sistemul informatic sanitar-veterinar național;

e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare;

f) definirea termenilor tehnici utilizați în domeniul sanitar-veterinar, prevăzuți în anexa nr. 1;

g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecție, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale și prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

h) sănătatea publică veterinară;

i) identificarea și înregistrarea animalelor;

j) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare și controlul producerii, mișcării interne, punerii pe piață, comerțului, importului, tranzitului și exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

k) nutriția animalelor, furajele medicamentate și aditivii furajeri;

l) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare pentru protecția și bunăstarea animalelor și controlul aplicării acestora;

m) inspecția și controalele sanitar-veterinare;

n) cerințele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproducție a animalelor;

o) stabilirea cheltuielilor în domeniul sanitar-veterinar;

p) elaborarea și punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul sanitar-veterinar;

q) stabilirea necesităților de investiții și dotare în domeniul sanitar-veterinar."

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Autoritatea are următoarele atribuții:

a) organizează activitățile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor;

b) elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, pentru domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare, unice și obligatorii pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2;

c) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare;

d) stabilește responsabilitățile generale ale medicilor veterinari;

e) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea convențiilor și acordurilor privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar;

h) împreună cu Ministerul Sănătății răspunde de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor comune omului și animalelor, precum și pentru siguranța alimentelor de origine animală;

i) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea privind identificarea și înregistrarea animalelor;

j) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră;

k) organizează și asigură funcționarea sistemului informatic sanitar-veterinar național și conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene;

l) elaborează regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat și stabilește atribuțiile și responsabilitățile acestora;

m) organizează și controlează activitățile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari deliberă practică împuterniciți;

n) stabilește cerințele sanitar-veterinare;

o) elaborează programele naționale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al președintelui Autorității."

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Drepturile și competențele Autorității sunt următoarele:

a) are acces liber, pentru a-și exercita competențele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum și în alte locuri ce sunt supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

b) solicită prezentarea și verificarea oricăror documente, date și informații relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) dispune măsuri de protecție și restricție privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) suspendă sau interzice funcționarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1);

e) impune măsuri de restricție privind mișcarea și certificarea sanitar-veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar ce se află în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

f) limitează sau interzice comerțul, importul, producerea sau punerea pe piață, exportul și tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respectă cerințele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

i) inspectează și controlează conformitatea cu cerințele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea și distrugerea produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

k) aplică sancțiuni contravenționale în cazul săvârșirii unor fapte care constituie contravenții la legislația sanitar-veterinară;

l) solicită organelor administrației publice centrale și locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor."

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

În vederea realizării activităților sanitar-veterinare publice, în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu asociațiile și patronatele din domeniul agricol și industria farmaceutică, cu reprezentanții societății civile și cu organizațiile internaționale din domeniul sanitar-veterinar."

17. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Atribuțiile Autorității în domeniul siguranței alimentelor sunt stabilite și prin legislația specifică."

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligații:

a) să anunțe de urgență autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor despre orice suspiciune privind apariția unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum și a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea și protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

b) să ia măsurile de urgență prevăzute de lege, pentru a preveni și a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor și sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

c) să participe, la solicitarea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, a Autorității, la acțiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România;

d) să dispună respectarea perioadelor de așteptare și întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezența de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman;

e) să înregistreze și să păstreze, pentru o perioadă stabilită de Autoritate, un registru cu activitatea desfășurată și evidența modului de prescriere, distribuire și utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri și a furajelor medicamentate;

f) să păstreze confidențialitatea asupra oricăror fapte, informații sau documente de care iau cunoștință în exercitarea activităților, pentru care există drepturi de autor, protecție de confidențialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licențiată."

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Medicii veterinari oficiali au următoarele obligații principale:

a) dispun aplicarea prevederilor legislației sanitar-veterinare, controlează respectarea acestora și efectuează activitățile sanitar-veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor;

b) dispun măsurile necesare și supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice și juridice, pentru apărarea și îmbunătățirea sănătății animalelor, protecția sănătății publice, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

c) dispun fără întârziere măsurile necesare, până la clarificarea oricăror suspiciuni referitoare la apariția unei boli sau a unui element de risc în relație cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

d) dispun măsurile necesare pentru precizarea cauzelor îmbolnăvirilor și controlează aplicarea măsurilor specifice în vederea controlului și eradicării bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor;

e) participă la evaluarea costurilor de compensare, în cazul tăierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare și procesare a deșeurilor animaliere, de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animală ori de produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

f) asigură controlul produselor și subproduselor de origine animală destinate consumului uman, precum și al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutriția animalelor și al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piață, și al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului și comerțului;

g) participă la cursuri de instruire în domeniul sanitar-veterinar.

(2) Măsurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce intră sub incidența competențelor serviciilor sanitar-veterinare.

(3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competențele autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute la art. 11.

(4) În funcție de strategia națională în domeniul sanitar-veterinar, Autoritatea poate stabili și alte drepturi și obligații ale medicilor veterinari oficiali."

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți au obligațiile prevăzute la art. 13, precum și cele ce rezultă din contractele pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare publice, încheiate cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.

(2) Pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, a acțiunilor privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot angaja personal sanitar-veterinar propriu sau pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii.

(3) Numărul posturilor pentru personalul sanitar-veterinar propriu, pentru fiecare direcție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.

(4) Activitățile de asistență medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare."

21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

Obligațiile și responsabilitățile în domeniul sanitar-veterinar"

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Persoanele fizice și persoanele juridice prevăzute la art. 2 au următoarele obligații:

a) să anunțe direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene sau a municipiului București începerea ori sistarea activităților supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

b) să asigure sprijinul necesar autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților acestora;

c) să permită accesul liber, permanent și nerestricționat al autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru efectuarea inspecțiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) să ofere autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor asistența necesară în timpul controalelor, inspecțiilor, verificărilor și examinărilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților acestora;

e) să anunțe fără întârziere autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale și administrația publică locală despre apariția oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii și a altor produse și subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale;

f) să anunțe autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/ieșirea de animale în/din localități, înstrăinarea și dobândirea de animale, dispariția, moartea, tăierea de animale, precum și orice alte evenimente privind mișcarea animalelor;

g) să sprijine autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare de interes public;

h) să prezinte animalele pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data și ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

i) să respecte măsurile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

j) să anunțe autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor locală și să solicite certificatul de sănătate animală și de transport ori alte documente necesare în vederea mișcării sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

k) să trimită autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor și certificatelor ce însoțesc animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

l) să respecte interdicțiile și restricțiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor privind activitățile prevăzute la art. 2;

m) să pună pe piață, să importe, să exporte și să comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de așteptare sau de întrerupere;

n) să respecte măsurile de interdicție și restricție pentru produse medicinale veterinare și pentru produse și materii utilizate în nutriția animalelor, pentru unele substanțe interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relație cu produsele de origine animală;

o) să pună la dispoziție autorităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele de origine animală, produsele medicinale veterinare, deșeurile, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenții patogeni de origine animală, produsele și materiile utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor, în vederea examinării și testării acestora, pentru depistarea unor substanțe interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri sanitar-veterinare;

p) să respecte măsurile de interzicere sau restricționare privind punerea pe piață, importul, exportul, tranzitul și comerțul cu produse și subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriția animalelor, precum și dispozițiile autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de distrugere a produselor și subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriția animalelor, ce pot constitui un risc potențial pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

q) să aplice normele sanitar-veterinare privind cerințele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproducție și utilizare rațională a animalelor, precum și măsurile suplimentare stabilite de autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în aceste domenii;

r) să aplice măsurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum și pentru controlul și eradicarea sau prevenirea difuzării acestora în teritoriu;

s) să întrețină în bună stare de funcționare și igienă, cu respectarea strictă a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

ș) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, certificatele și documentele ce atestă sau certifică starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animală sau a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar;

t) să respecte măsurile de suspendare sau retragere de pe piață a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, și să pună la dispoziție acesteia documentele și produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;

ț) să se conformeze cerințelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al președintelui Autorității."

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să colaboreze și să sprijine medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în exercitarea competențelor specifice domeniului sanitar-veterinar."

24. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

Autorizarea, omologarea și acreditarea în domeniul sanitar-veterinar"

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Funcționarea exploatațiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervațiilor naționale și grădinilor zoologice, pășunilor și taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, stațiilor de incubație a ouălor, precum și a unităților care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deșeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenți patogeni de origine animală, produse și materii utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sunt autorizate de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ori, după caz, de către Autoritate și au asigurate supravegherea și controlul sanitar-veterinar, în condițiile legii.

(2) Autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor autorizează unitățile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

(3) Autoritatea autorizează, în condițiile legii, unitățile prevăzute la alin. (1) care efectuează activități de export.

(4) Autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor participă în comisiile de omologare și acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, în condițiile legii.

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor, avizelor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc taxele prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat și se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.

(6) Autoritatea va elabora norme sanitar-veterinare privind cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele prevăzute la alin. (1) în vederea autorizării pentru activitățile supuse autorizării sanitar-veterinare, care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității."

26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Funcționarea unităților de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, este permisă numai dacă sunt autorizate și au asigurată asistența tehnică sanitar-veterinară de stat, în condițiile legislației sanitar-veterinare.

(2) Asistența tehnică sanitar-veterinară prevăzută la alin. (1) se asigură de personalul sanitar-veterinar angajat, în condițiile legii, pe perioadă determinată, de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, în baza tarifelor stabilite conform art. 48."

27. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare și controale de sănătate
pentru animale vii și material germinativ de origine animală"

28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În vederea certificării mișcării animalelor și a aplicării conceptului de zonare și regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, definește sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) și a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Institutul veterinar de profil întocmește și monitorizează situația actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum și a zonelor și regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificării sanitar-veterinare, prevăzut la alin. (1)."

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu animale vii și material germinativ de origine animală sunt supuse certificării sanitar-veterinare.

(2) Animalele vii și materialul germinativ de origine animală, pentru a fi puse pe piață, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comerțului, trebuie să fie însoțite de certificat sanitar-veterinar și, după caz, de alte documente pentru atestarea îndeplinirii cerințelor sanitar-veterinare și de conformitate.

(3) Cerințele sanitar-veterinare, condițiile, modalitățile și competențele de certificare sanitar-veterinară sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității.

(4) Autoritatea poate modifica și completa cerințele, condițiile, modalitățile și competențele de certificare, în funcție de strategia serviciilor sanitar-veterinare."

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Autoritatea pune în aplicare la nivel național un sistem unic de identificare și înregistrare a animalelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor și a materialului germinativ de origine animală, în corelație directă cu sistemul de etichetare și marcare utilizat pentru produsele și subprodusele obținute de la acestea.

(2) Autoritatea este coordonatorul activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și proprietarul sistemului informatic pentru identificarea și înregistrarea animalelor."

31. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Comerțul, importul, mișcarea internă, tranzitul și exportul de animale vii și material germinativ de origine animală se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute în normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al președintelui Autorității.

(2) Autoritatea stabilește țările terțe autorizate și unitățile pentru export în România de animale vii și material germinativ de origine animală."

32. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Materialul germinativ de origine animală trebuie să fie produs în unități specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.

(2) Unitățile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise în lista oficială elaborată de Autoritate și sunt supuse inspecției și controalelor sanitar-veterinare, în vederea conformității cu cerințele sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

(3) Prelevarea, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ de origine animală se efectuează de echipe specializate, autorizate de Autoritate."

33. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) În cadrul comerțului, tranzitului sau importului de animale vii și material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, Autoritatea poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protecție împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor.

(2) Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru anunțarea, declararea, notificarea internă și internațională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire.

(3) Sunt exceptate de la obligația anunțării și notificării cazurile de îmbolnăvire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări științifice ori testări ale unor produse medicinale veterinare."

34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizată prin efectuarea acțiunilor de supraveghere sanitar-veterinară activă și pasivă, în vederea cunoașterii incidenței și prevalenței acestora.

(2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin mișcarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, Autoritatea elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.

(3) Autoritatea stabilește și actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declarării și notificării oficiale, precum și a celor supuse carantinei de necesitate, diferențiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzabilitate, particularitățile modului și ale căilor de transmitere a acesteia, precum și cu implicațiile economico-sociale.

(4) Pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor, prin hotărâre a consiliului local sau județean, respectiv al municipiului București, se constituie comandamente antiepizootice formate din conducători ai unităților de pe teritoriul respectiv și alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor de control stabilite de Autoritate cu privire la combaterea bolilor.

(5) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia națională, prin hotărâre a Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducători ai ministerelor și ai altor organe ale administrației publice centrale, care stabilește măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice și răspunde de aplicarea acestora, în condițiile legii.

(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implică tăierea sau uciderea unor animale, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în condiții care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la valoarea de înlocuire la prețul pieței a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acțiunea de lichidarea focarului de boală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Jurisprudență

(8) Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea și combaterea epizootiilor și apărarea sănătății animalelor, în cazul acțiunilor de importanță deosebită, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autorității.

(9) Autoritatea va elabora și va pune în aplicare strategii naționale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii și criterii similare cu cele utilizate de statele membre.

(10) Autoritatea elaborează și pune în aplicare planuri naționale de necesitate și alertă pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor.

(11) Lista bolilor pentru care se elaborează programe naționale de necesitate și alertă se stabilește de Autoritate."

35. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Autoritatea elaborează, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe naționale de eradicare și controlează aplicarea corectă și în termenele stabilite a acestora.

(2) Autoritatea întocmește documentația necesară pentru obținerea statusului de țară sau zonă liberă ori oficial liberă de aceste boli și dispune aplicarea măsurilor pentru menținerea acestui status.

(3) Autoritatea realizează zonarea și regionalizarea teritoriului României în funcție de bolile prevăzute la alin. (1)."

36. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Consiliile locale sau județene, respectiv al municipiului București, asigură strângerea și distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitățile de ecarisaj, organizează acțiuni de strângere a câinilor fără stăpân și asigură aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internaționale și amenajează și întrețin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare."

37. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare privind produsele și subprodusele
de origine animală destinate consumului uman"

38. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Comerțul, importul, producerea, punerea pe piață, tranzitul și exportul de produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui acesteia.

(2) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, tipurile de produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piață și care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului."

39. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Produsele și subprodusele de origine animală destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piață, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspecțiilor și controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și dacă au fost obținute de la animale care:

a) nu au făcut obiectul unor restricții din motive sanitar-veterinare; sau

b) au făcut obiectul unor restricții din motive sanitar-veterinare, dar care:

- au fost marcate cu o marcă specială în acest sens;

- au fost tratate sau procesate printr-o metodă adecvată pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal."

40. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Mișcarea internă, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare.

(2) Cerințele sanitar-veterinare, condițiile și modalitățile realizării certificării sanitar-veterinare, precum și stabilirea competențelor de certificare pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al președintelui."

41. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare privind deșeurile animaliere,
subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman,
agenții patogeni de origine animală și produsele
selectate de origine vegetală"

42. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Comerțul, importul, mișcarea internă, tranzitul și exportul deșeurilor animaliere, subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agenților patogeni de origine animală și produselor selectate de origine vegetală se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui."

43. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Schimbul de agenți patogeni și de material patologic de origine animală se realizează numai între unități de învățământ superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unități și instituții de cercetare, unități ce produc preparate imunologice, kituri și reagenți de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfășura astfel de activități, în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui."

44. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Deșeurile animaliere și subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sunt supuse inspecției și contractelor sanitar-veterinare la locurile de producere, colectare, depozitare, sortare, precum și în unitățile de procesare a acestora, în scopul prevenirii și răspândirii de boli la animale și oameni și respectării condițiilor igienice de procesare a acestora, în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui."

45. Articolul 35 se abrogă.

46. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare comune pentru protecția sănătății publice"

47. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, deținerea și utilizarea substanțelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substanțe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană."

48. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al președintelui, pentru supravegherea și monitorizarea unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse de origine animală destinate consumului uman.

(2) Autoritatea elaborează și pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul național de supraveghere și monitorizare a unor substanțe și a reziduurilor la animale vii, produse și subproduse de origine animală și controlează respectarea cerințelor sanitar-veterinare specifice.

(3) Autoritatea transmite organismelor internaționale informațiile și datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligațiilor asumate."

49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea și controlul zoonozelor.

(2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii și controlului zoonozelor în relație cu sănătatea animalelor și a produselor și subproduselor de origine animală supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar."

50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerțul, tranzitul și exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri și hrană concentrată pentru animale de companie.

(2) Autoritatea elaborează și actualizează lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrană concentrată pentru animale de companie, a aditivilor furajeri și lista unităților și întreprinderilor autorizate să producă furaje medicamentate, aditivi furajeri și hrană concentrată pentru animale de companie."

51. Titlul capitolului XII va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare privind inspecțiile și
controalele sanitar-veterinare"

52. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Importul, exportul și tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar se efectuează numai prin posturile de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei României.

(2) Autoritatea elaborează cerințele sanitar-veterinare pentru organizarea și funcționarea posturilor de inspecție la frontieră, precum și procedurile de efectuare a acestor inspecții și controale, aprobate prin ordin al președintelui.

(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligația să ia măsuri pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității sanitar-veterinare, precum și a bazei materiale și a forței de muncă necesare pentru efectuarea dezinfecției, dezinsecției și deratizării în aceste locuri, ca și pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deșeuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.

(4) Activitatea de dezinfecție a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui.

(5) Dacă la punctele de inspecție și controale sanitar-veterinare de frontieră se depistează boli transmisibile ale animalelor sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor, întregul lot de animale se va returna către țara de origine, iar dacă această măsură nu este posibilă, Autoritatea poate dispune tăierea imediată și valorificarea în condiții speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum și distrugerea obiectelor și materialelor aferente.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (5) Autoritatea trebuie să notifice măsurile dispuse autorității sanitar-veterinare centrale a țării exportatoare.

(7) Când prin convențiile sau acordurile sanitar-veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora."

53. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din țări terțe, fac obiectul inspecției și controalelor sanitar-veterinare la frontieră, efectuate de autoritățile sanitar-veterinare în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate și aprobate prin ordin al președintelui.

(2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate și special amenajate, autorizate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerințelor sanitar-veterinare specifice."

54. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Autoritatea stabilește și pune în aplicare, prin autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cerințele sanitar-veterinare privind inspecția și controalele sanitar-veterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și controlează conformitatea cu aceste cerințe.

(2) Responsabilitatea respectării condițiilor de igienă privind producerea, transportul, punerea pe piață și comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar aparține unităților prevăzute la art. 18 alin. (1).

(3) Autoritatea controlează respectarea condițiilor de igienă prevăzute la alin. (2).

(4) Autoritatea elaborează și pune în aplicare programul național de inspecție și controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilitățile Autorității și ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București."

55. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

În vederea importului din țări terțe al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu țările, unitățile sau întreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanți ai Autorității pot efectua evaluări sanitar-veterinare în țările și la obiectivele menționate privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare și conformitatea acestor obiective cu prevederile legislației sanitar-veterinare românești ce reglementează importul din țări terțe."

56. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:

Cerințe sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor"

57. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

(1) Proprietarii, deținătorii sau îngrijitorii de animale au obligația să respecte și să aplice prevederile legislației sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adăpostirea și îngrijirea animalelor din exploatații, grădini, parcuri și rezervații zoologice ori din aglomerările temporare de animale sau pe perioada pășunatului, în scopul respectării cerințelor fiziologice și de comportament ale acestora, potrivit legislației în domeniul protecției și bunăstării animalelor.

(2) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru protecția animalelor de fermă, a animalelor în timpul transportului, în timpul tăierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, grădinile, rezervațiile zoologice, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competiție, a animalelor din aglomerări temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de dispariție și controlează conformitatea cu aceste cerințe.

(3) Autoritatea, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale pentru protecția animalelor, va lua măsurile necesare pentru respectarea cerințelor sanitar-veterinare prevăzute la alin. (2)."

58. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii și produse utilizate în furajarea și nutriția animalelor.

(2) Autoritatea stabilește lista diferitelor categorii de furaje și materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate și a altor materii și produse utilizate în furajarea sau nutriția animalelor în România."

59. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Autoritatea stabilește, prin ordin al președintelui, cerințele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul și comerțul cu produse medicinale veterinare.

(2) Autoritatea elaborează și actualizează, prin ordin al președintelui, lista unităților care fabrică produse medicinale veterinare, precum și lista fabricanților și distribuitorilor autorizați să aibă în posesie substanțe active cu proprietăți anabolice, antiinfecțioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare.

(3) Autoritatea stabilește și actualizează, prin ordin al președintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de așteptare și întrerupere, precum și a interdicțiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse.

(4) Autoritatea elaborează și pune în aplicare un program de farmacovigilență."

60. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Împreună cu autoritatea națională responsabilă pentru activitățile de ameliorare și selecție a animalelor și cu organizațiile și asociațiile crescătorilor de animale, Autoritatea stabilește cerințele sanitar-veterinare privind animalele și activitatea de reproducție."

61. Titlul capitolului XIV va avea următorul cuprins:

Finanțarea și cheltuielile serviciilor și activităților
sanitar-veterinare de stat"

62. Articolul 48 va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 48. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității și ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și din fonduri publice.

(2) Autoritatea asigură finanțarea cheltuielilor pe bază de programe ce se aprobă ca anexe la bugetul acesteia, pentru:

a) efectuarea acțiunilor cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului;

b) acțiunile cuprinse în programele naționale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor;

c) instituirea, organizarea și funcționarea sistemelor informatice sanitar-veterinare naționale;

d) acțiunile privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, potrivit legii;

e) acțiunile privind identificarea și înregistrarea bovinelor, potrivit legii;

f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali și a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;

g) acțiunile prevăzute în alte programe naționale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. f) se realizează pe bază de contract încheiat, în condițiile legii, cu instituțiile de învățământ sau cu alte instituții abilitate.

(4) Veniturile realizate din exercitarea activității de inspecție și control sanitar-veterinar se virează lunar de către unitățile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București și constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finanțării cheltuielilor curente și de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.

(5) Veniturile proprii pentru instituțiile prevăzute la art. 5 lit. b) și c) se constituie din exercitarea activității de inspecție și control sanitar-veterinar, din tarife pentru activități sanitar-veterinare și de laborator, din consultanță și din alte prestații specifice: acțiuni de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, examene și lucrări de laborator, precum și din alte activități din domeniul sanitar-veterinar.

(6) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) și (5) sunt destinate finanțării cheltuielilor curente și de capital și se înregistrează în contabilitate în mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite și pentru a angaja personal de specialitate și auxiliar.

(7) Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.

(8) Veniturile proprii ale Autorității se constituie dintr-o cotă din veniturile proprii ale unităților subordonate, prevăzute în anexa nr. 2.

(9) Cotele prevăzute la alin. (8) se aprobă anual prin ordin al președintelui Autorității, se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității și, în funcție de politica sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, pot fi redistribuite la unități subordonate."

63. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră se face de către Autoritate prin posturile de inspecție la frontieră. Veniturile proprii ale Autorității se constituie și din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar au obligația să le achite.

(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Autorității."

64. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Cheltuielile implicate de executarea măsurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspecție la frontieră, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabilă, conform convenției încheiate.

(2) Sistemul informatic sanitar-veterinar național cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru înregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alertă, sistemul informatic pentru monitorizarea mișcării animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului și tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinară a bolilor transmisibile ale animalelor, precum și alte sisteme informatice necesare realizării atribuțiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat în limitele de competență ale acestora."

65. După articolul 50 se introduce articolul 501 cu următorul cuprins:

"

Art. 501. -

Autoritatea poate contracta servicii de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicării, relațiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare și informare referitoare la activitatea specifică."

66. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Faptele care constituie contravenții la normele sanitar-veterinare, precum și persoanele care pot să constate contravenții și să aplice sancțiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sancțiunile contravenționale se aplică și persoanelor juridice.

(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

67. După articolul 51 se introduc articolele 511 și 512 cu următorul cuprins:

"

Art. 511. -

(1) În cadrul școlilor de studii postuniversitare din facultățile evaluate și aprobate de Comisia Europeană se înființează centre de formare continuă și instruire veterinară, cu personalitate juridică, în coordonarea Autorității.

(2) Atestarea privind absolvirea și promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continuă și instruire sanitar-veterinară se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise în comun de Autoritate și facultățile evaluate și aprobate de Comisia Europeană.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de formare continuă și instruire sanitar-veterinară se stabilește prin ordin al președintelui Autorității, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 512. -

(1) Se înființează Comitetul Național Codex Alimentarius, fără personalitate juridică, în coordonarea președintelui Autorității.

(2) Componența și atribuțiile Comitetului Național Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității."

68. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanțe Autoritatea elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, norma sanitar-veterinară privind definirea termenilor utilizați în domeniul sanitar-veterinar."

69. Articolele 53 și 54 se abrogă.

70. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

Ordonanța Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

«d) administrator - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.»

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. -

(1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecție la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală și al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespundă condițiilor generale și speciale stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin ordin al președintelui acesteia.»

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. -

(1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspecție din structura acestuia, precum și reactualizarea listei punctelor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultură, protecția mediului și transport.»

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. -

Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, de domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, silvicultură, protecția mediului și transport.»

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. -

Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează și funcționează în cadrul PIF, în structura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.»

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. -

Atribuțiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.»

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. -

Coordonarea și controlul activității tehnice și administrative a PIF, competențele și responsabilitățile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.»

8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

«(3) După realizarea dezbaterilor menționate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului și vor cuprinde răspunderile și termenele, încadrate în strategia națională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea și asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes național.»

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

«Art. 12. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este responsabilă pentru finanțarea proiectării și construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.»

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. -

Imobilele necesare constituirii și funcționării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, și vor fi date în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.»"

71. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) Structura organizatorică, funcționarea și numărul de posturi finanțate de la buget ale Autorității, ale institutelor veterinare și ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Numărul de posturi ale Autorității se asigură prin preluarea unui număr de 14 posturi finanțate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, 14 posturi finanțate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătății și 35 de posturi finanțate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și a posturilor finanțate din venituri proprii și din fondurile publice aferente unităților subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la Autoritate.

(3) Personalul din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București este format atât din funcționari publici, cât și din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii și fonduri publice, iar salarizarea personalului din direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor.

(5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din funcționari publici, cât și din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.

(6) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunoștințelor profesionale, în limita posturilor disponibile."

72. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și a bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2004 și în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finanțarea acțiunilor și a activităților Autorității și a unităților prevăzute în anexa nr. 2 se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se asigură sursele financiare pentru activitățile prevăzute în:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004;

c) Ordonanța Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003."

73. După articolul 57 se introduce articolul 571 cu următorul cuprins:

"

Art. 571. -

Proiectele derulate prin intermediul Unității de implementare a programelor PHARE și ale Băncii Mondiale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, până la constituirea unităților de implementare a programelor PHARE și ale Băncii Mondiale în cadrul Autorității."

74. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"

Art. 58. -

Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 5. -

Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor auriculare se face, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, medicilor veterinari organizați în condițiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinație.»"

75. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. -

Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor se face, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, medicilor veterinari organizați în condițiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinație.»

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«(3) Achiziționarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor se face de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin licitație publică, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.»"

76. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

Toate referirile la «Agenția Națională Sanitară Veterinară» și la «Agenția Română pentru Siguranța Alimentelor» din legislația în vigoare se consideră ca fiind făcute la «Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor»."

77. Anexele nr. 1-5 vor avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1

DEFINIREA TERMENILOR

- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

- activitate sanitar-veterinară - activitatea desfășurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonanță;

- activitate sanitar-veterinară publică - activități sanitar-veterinare strategice, de interes național, efectuate în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor și politicilor guvernamentale de apărare și îmbunătățire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protecția sănătății publice, a animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

- activitate sanitar-veterinară de liberă practică - activități sanitar-veterinare, altele decât cele publice, efectuate de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;

- autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, ce are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice altă autoritate din domeniul sanitar-veterinar, căreia i s-au delegat aceste puteri și competențe;

- autoritate centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competențelor și atribuțiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice;

- autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană - serviciile publice sanitar-veterinare descentralizate, subordonate tehnic și administrativ autorității centrale, sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, având autoritatea și responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul județului respectiv, a gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum și alte competențe delegate de autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor; este reprezentată de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;

- autoritate locală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripțiilor sanitar-veterinare teritoriale, subordonată tehnic și administrativ autorității județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;

- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat și retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitățile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară la care își desfășoară activitatea;

- medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activități sanitar-veterinare de liberă practică în condițiile legii;

- medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice în condițiile legii;

- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;

- țări terțe - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind domeniul sanitar-veterinar;

- animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate;

- punerea sub sechestru veterinar - procedură ce constituie o atribuție a autorităților sanitar-veterinare și care constă în interzicerea punerii pe piață, comercializării și mișcării unor animale vii, produse germinative de origine animală și a altor produse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, precum și în cazarea sau depozitarea acestora în spațiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinară, în vederea stabilirii destinației finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;

- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricții sanitar-veterinare și dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;

- distrugere - neutralizarea deșeurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;

- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glonț liber sau a puștii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum și injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;

- tăiere - provocarea morții unui animal prin sângerare, pentru a obține produse destinate consumului uman.

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚI
care funcționează în subordinea Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Nr. crt. Denumirea unităţii
I. Instituţii publice cu personalitate juridică:
1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat
2. Institutele veterinare:
a) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
b) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
II. Instituţii publice fără personalitate juridică:
1. Circumscripţiile sanitar-veterinare zonale
2. Circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

ANEXA Nr. 3

TAXE
pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar de import, export,
tranzit, a acordului sanitar-veterinar pentru import, a
certificatului de abilitare și a certificatului de înregistrare și
reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice și a
altor produse de uz veterinar

Nr. crt. Specificatie U.M. Taxa (lei/U.M.)
I. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE IMPORT:
1. a) materii prime furajere, furaje concentrate, premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice, medicamente pulvis si altele tona 3.000
b) animale mici pentru reproductie, animale mici pentru macelarie, animale mici pentru concurs, expozitii, pasari exotice cap 3.000
c) animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii pentru reproductie cap 3.000
2. - oua pentru incubatie 1.000 bucati 10.000
3. a) animale mari pentru macelarie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproductie cap 25.000
b) pasari pentru carne cap 5.000
c) pasari pentru reproductie, porumbei pentru concurs, expozitii, alte manifestari cap 5.000
4. a) pui de o zi 1.000 cap 10.000
b) pui reproductie si/sau crestere 1.000 cap 10.000
5. - animale de companie (câini, pisici, maimute si altele) cap 50.000
6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, pâna la 1.000 flacoane lot 150.000
7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1.000-5.000 flacoane lot 200.000
8. - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, peste 5.000 flacoane lot 400.000
9. - familii de albine familie 0
10. - oua pentru consum 1.000 bucati 25.000
11. - lapte, lapte condensat 100 litri 25.000
12. - slanina cruda, grasimi tehnice tona 4.000
13. a) subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta, organe, membrane etc.) tona 5.000
b) untura, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentara, adezivi pentru industria alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina alimentara si tehnica tona 5.000
14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, cascaval, înghetata, inclusiv praf de înghetata, ingrediente si arome pentru înghetata, subproduse lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi de matase, condimente, lâna, piei brute, pene, par tona 100.000
15. - produse apicole (ceara, polen, venin etc.) kg 15.000
16. - oua de viermi de matase kg 150.000
17. - produse din oua (praf, maioneza, melanj etc.), miere de albine, membrane artificiale tona 150.000
18. a) peste viu, peste proaspat, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca, carne de melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blana, în pene) tona 200.000
b) cazatura coarne, conserve si concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutica tona 200.000
19. - trofee de vânatoare si blanuri bucata 600.000
20. - alte produse nenominalizate tona, kg, hl sau alte unitati de masura 50.000
21. a) mostre pâna la 100 kg total 0
b) produse de uz veterinar pentru înregistrare 0
c) ajutoare umanitare 0
d) donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel 0
II. CERTIFICAT DE ABILITARE bucata 2.500.000
III. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SI REÎNREGISTRARE MEDICAMENTE,
PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR produs 15.000.000
IV. ACORD SANITAR-VETERINAR DE IMPORT bucata 300.000
V. AVIZ SANITAR-VETERINAR PENTRU EXPORT: 0
- animale, produse de origine animala, furaje si alte produse sup use controlului sanitar-veterinar
VI. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE TRANZIT: 0
- animale, produse de origine animala, furaje si alte produse supuse controlului sanitar-veterinar

NOTĂ:

Taxa pentru cantitățile exprimate în fracțiuni din unitatea de măsură prevăzută în prezenta anexă se calculează proporțional cu cantitatea respectivă.

ANEXA Nr. 4

TAXE
pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind
amplasarea, proiectarea și construirea obiectivelor
supuse controlului sanitar-veterinar

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea și construirea de noi obiective supuse controlului sanitar-veterinar reprezintă 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitar-veterinară de funcționare a acestora.

ANEXA Nr. 5

TAXE
pentru eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru transportul
intern al animalelor, produselor de origine animală, furajelor și
altor mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar, precum și a
certificatelor de sănătate pentru export animale și certificatelor
sanitar-veterinare pentru export produse, subproduse
comestibile și necomestibile de origine animală

Nr. crt. Specificație U.M. Taxa (lei/U.M.)
A. Pentru intern:
1. Certificat sanitar-veterinar pentru transport animale 0
2. Certificat sanitar-veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase 0
3. Certificat sanitar-veterinar pentru transport puiet de pești fitofagi, icre embrionate și puiet de pește sau pește destinat repopulării 0
4. Certificat sanitar-veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării 0
5. Certificat sanitar-veterinar pentru transport cadavre, deșeuri de abator 0
6. Certificat sanitar-veterinar pentru transport furaje tona 5.000
7. Certificat sanitar-veterinar pentru transport ouă pentru incubație 0
8. Certificat sanitar-veterinar pentru transport produse de origine animală: 0
- carne toate speciile, inclusiv vânat împușcat destinat consumului public
- slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomacuri
- grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite
- alte produse de origine animală nenominalizate
- produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne)
- lapte lichid și lapte condensat
- produse lactate proaspete
- brânzeturi, unt, înghețată, lapte praf, praf de înghețată, cazeină
- alte produse din lapte nenominalizate
- pește viu, pește refrigerat, pește congelat, pește sărat, pește afumat
- conserve, semiconserve de pește
- icre de sturion
- icre tarama
- alte produse din pește nenominalizate
- miere de albine
- produse apicole (ceară de albine, lăptișor de matcă, polen etc.)
- alte produse apicole nenominalizate
- ouă pentru consum
- produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)
- alte produse din ouă, nenominalizate
9. Certificat sanitar-veterinar de sănătate animală pentru intern B. Pentru export: 0
10. Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru export animale și certificat de transport internațional 0
11. Certificat sanitar-veterinar pentru export produse, subproduse comestibile și necomestibile de origine animală, cu excepția trofeelor 0
12. Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru export trofee:
- urși blană + craniu 1.500.000
- capre negre coarne 1.000.000
- cerb carpatin coarne 500.000
- cerb lopătar - căprior coarne 300.000
- mistreți colți 200.000
- cocoși de munte exemplar 250.000
- iepuri, fazani, rațe, gâște sălbatice, potârnichi exemplar 100.000
- alte păsări sălbatice (prepelițe, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.) exemplar 50.000

NOTĂ:

Taxa pentru cantitățile exprimate în fracțiuni din unitatea de măsură prevăzută în prezenta anexă se calculează proporțional cu cantitatea respectivă."

Art. II. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 600/2003, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 mai 2004.

Nr. 215.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...