Dispoziții generale | Lege 206/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Etica în activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de inovare, denumite în continuare activități de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de principii morale și de proceduri destinate respectării acestora. Reviste (3)

(2) Principiile morale și procedurile destinate respectării acestora sunt cele reunite în Codul de etică și deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Reviste (3)

(3) Respectarea acestor principii morale determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare. Reviste (3)

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (2)

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să se desfășoare în respect față de ființa și demnitatea umană, precum și față de suferința animalelor, care trebuie prevenită sau redusă la minimum.

(2) Buna conduită în cercetare-dezvoltare trebuie să se desfășoare cu ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic, asigurându-se protecția acestora față de eventualele agresiuni produse de știință și tehnologie.

(3) Buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude:

a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;

b) confecționarea de rezultate;

c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor și deformarea concluziilor;

e) plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori;

f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători;

g) neatribuirea corectă a paternității unei lucrări;

h) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;

i) nedezvăluirea conflictelor de interese;

j) deturnarea fondurilor de cercetare;

k) neînregistrarea și/sau nestocarea rezultatelor, precum și înregistrarea și/sau stocarea eronată a rezultatelor;

l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanțare și asocieri;

m) lipsa de obiectivitate în evaluări și nerespectarea condițiilor de confidențialitate;

n) publicarea sau finanțarea repetată a acelorași rezultate ca elemente de noutate științifică.

(4) Personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilități conform legislației în domeniu și codurilor deontologice profesionale în cercetările pe subiecți umani, în folosirea animalelor pentru experimente și în protecția mediului.

(5) Buna conduită în cercetare-dezvoltare se asigură în conformitate cu reglementările internaționale din domeniu, cu legislația Uniunii Europene și cu regulile de etică ale programelor de cercetare științifică ale acesteia.

Art. 3. -

Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării și nu constituie abateri de la buna conduită.

Art. 4. - Modificări (1), Reviste (2)

În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți astfel: Reviste (1)

a) frauda în știință - acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice;

b) confecționarea de date - înregistrarea și prezentarea unor date din imaginație, care nu sunt obținute prin metodele de lucru folosite în cercetare;

c) falsificare - măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;

d) plagiat - însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație personală; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (7)

e) conflict de interese - situația de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea și raportarea activităților de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituția din care face parte. Reviste (5)

Acesta este un fragment din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 206/2004:
Dispoziții generale
Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării
Comisiile de etică
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Unele considerații cu privire la contrafacere și plagiat
Răspunderea doctorandului, a conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de susținere publică a tezelor de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezelor (I)
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
Plagiatul, plagiomania și deontologia
Despre plagiat, dreptul de autor și protejarea ideilor sau o teorie coerentă a plagiatului
;
se încarcă...