Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, din 04.02.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2015 până la 31 ianuarie 2016, fiind înlocuit prin Metodologie 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie-cadru stabilește cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat pentru anul universitar 2015-2016.

Art. 2. -

(1) Instituțiile de învățământ superior elaborează și aplică propriul regulament de organizare a admiterii la programele de studii oferite, în concordanță cu misiunea proprie, strategia instituțională, precum și cu cerințele pieței forței de muncă.

(2) În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților.

(3) Instituțiile de învățământ superior vor aduce la cunoștința candidaților, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie, informații privind:

a) regulamentul propriu de admitere;

b) oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere;

d) perioadele sesiunilor de admitere;

e) modalitatea și probele de concurs;

f) facilitățile sau condițiile speciale;

g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;

h) alte informații utile candidaților.

(4) Conducerile instituțiilor de învățământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere.

CAPITOLUL II Organizarea admiterii

Art. 3. -

(1) Potrivit legii, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență/programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii acreditate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. -

Concursul pentru admiterea la toate formele de învățământ pentru studiile universitare menționate la art. 3 se poate organiza în sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului universitar.

Art. 5. -

(1) Admiterea la studii universitare de licență se susține în limba română.

(2) Pentru programele universitare de licență școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.

(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susține în limba română sau în limba străină de predare a programului de studii universitare de licență.

(4) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins.

Art. 6. -

Probele practice pentru testarea capacităților artistice sau sportive prevăzute în regulamentele proprii sunt eliminatorii și se vor nota cu admis/respins.

CAPITOLUL III Condiții de admitere și înscrierea candidaților

Art. 7. -

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de licență.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Art. 8. -

(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

(2) Românii de pretutindeni, cetățenii din state terțe pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României și metodologiilor special elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru aceștia.

Art. 9. -

Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Art. 10. -

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învățământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

Art. 11. -

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a cetățenilor străini din state terțe sau a românilor de pretutindeni, după caz.

Art. 12. -

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

(3) În cadrul regulamentelor proprii, instituțiile de învățământ superior pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licență a candidaților care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale ori internaționale.

Art. 13. -

(1) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență/disertație în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2014-2015 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licență/master sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ.

(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/adeverința de bacalaureat/licență/disertație la secretariatul facultății/departamentului. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență/master în sesiunea 2014-2015.

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/disertație sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Art. 14. -

Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.

Art. 15. -

(1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în regulamentul propriu.

(2) Senatele universitare pot prevedea, prin regulamentele proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

CAPITOLUL IV Rezultatele admiterii și înmatricularea

Art. 16. -

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere.

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență și de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele și mediile obținute la examenul de licență/diplomă, conform metodologiei proprii.

(4) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.

(6) Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie.

(8) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.

(9) Universitățile au obligația încheierii contractelor de studii dintre studenții înmatriculați și rectorul universității.

Art. 17. -

(1) Regulamentul propriu de admitere trebuie să cuprindă un capitol referitor la contestații.

(2) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența instituțiilor de învățământ superior, conform regulamentelor proprii de admitere.

(3) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

(4) Decizia comisiei de contestații este definitivă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...