Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 777/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Tudorel Toader - judecător
Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, excepție ridicată de Dan Crețu în Dosarul nr. 4.166/40/2008 al Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 516D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 577D/2014, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, excepție ridicată de Gheorghe Sebastian Grecu în Dosarul nr. 1.349/313/2013 al Judecătoriei Strehaia.

4. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozițiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu se opune conexării dosarelor.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 577D/2014 la Dosarul nr. 516D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece dispozițiile legale criticate în prezenta cauză au fost declarate neconstituționale prin Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 14 și 27 mai 2014, pronunțate în dosarele nr. 4.166/40/2008 și nr. 1.349/313/2013, Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și Judecătoria Strehaia au sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal.

10. Excepția a fost ridicată de Dan Crețu și Gheorghe Sebastian Grecu în dosarele de mai sus având ca obiect soluționarea unor cauze penale în care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune din Codul penal din 1969 și a infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat prevăzută de Legea nr. 39/2003, precum și a infracțiunii de furt.

11. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii susțin că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece creează discriminări în materia aplicării legii penale mai favorabile, tratamentul juridic diferențiat în funcție de un anumit moment procesual afectând drepturile inculpaților pentru care s-a pronunțat deja pe fond o hotărâre judecătorească.

12. Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 5 din Codul penal, în condițiile în care de la săvârșirea infracțiunii și până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea mai favorabilă.

13. Judecătoria Strehaia apreciază că dispozițiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt neconstituționale în măsura în care nu permit aplicarea legii penale mai favorabile.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

15. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârșite sub imperiul legii vechi, adică faptelor săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014, data intrării în vigoare a noului Cod penal, în cauzele în care s-a depășit momentul procedural al citirii actului de sesizare a instanței.

16. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

17. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 159 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. Textul de lege criticat are următorul cuprins: "Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței."

19. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetățenilor în fața legii, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil și ale art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției.

20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 noiembrie 2014, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 159 alin. (3) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpaților trimiși în judecată înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru care, la acea dată, momentul citirii actului de sesizare a instanței fusese depășit. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, " (3) Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale." Având în vedere faptul că, în prezenta cauză, Curtea Constituțională a fost sesizată prin încheierile din 14 și 27 mai 2014, date anterioare publicării Deciziei nr. 508 din 7 octombrie 2014 în Monitorul Oficial al României, Curtea constată că prezenta excepție a devenit inadmisibilă.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, excepție ridicată de Dan Crețu în Dosarul nr. 4.166/40/2008 al Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și de Gheorghe Sebastian Grecu în Dosarul nr. 1.349/313/2013 al Judecătoriei Strehaia.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și Judecătoriei Strehaia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 18 decembrie 2014.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...