Colegiul Psihologilor din România | Lege 213/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Colegiul Psihologilor din România Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Organizare și atribuții

Art. 23. -

(1) Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, este o organizație profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă și independentă, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta și de a ocroti la nivel național și internațional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

(2) Colegiul are sediul central în municipiul București.

(3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(4) Psihologii cu drept de liberă practică au dreptul, fără nici o îngrădire, să adere la alte forme de asociere profesională.

(5) Colegiul are obligația de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Art. 24. -

Atribuțiile Colegiului sunt următoarele:

a) asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condițiile prezentei legi;

b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice; Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

c) instituie un cadru de promovare și de dezvoltare a competenței profesionale;

d) instituie și promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

e) reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, precum și în organismele profesionale internaționale;

f) atestă dreptul de liberă practică al psihologilor și gestionează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România. Referințe (1)

SECȚIUNEA a 2-a Forurile de conducere

Art. 25. -

(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:

a) Convenția națională;

b) Consiliul Colegiului;

c) Comitetul director;

d) președintele Colegiului.

(2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.

(3) Persoanele alese în forurile de conducere exercită un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv.

(4) Forurile de conducere colectivă iau hotărâri prin vot deschis, dacă nu hotărăsc altfel.

Art. 26. -

(1) Convenția națională este constituită din reprezentanții membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proporțional cu numărul membrilor din fiecare filială.

(2) Convenția se întrunește, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majorității simple a membrilor Consiliului Colegiului.

(3) Convocarea Convenției naționale se face prin mass-media, cu cel puțin 3 luni înainte de data fixată.

(4) Convenția națională este precedată de convenții teritoriale, care aprobă reprezentanții în conformitate cu norma de reprezentare.

(5) Convenția națională este legal constituită în prezența a două treimi din numărul reprezentanților delegați. Dacă la prima convocare condiția de cvorum nu este îndeplinită, Comitetul director stabilește o nouă dată, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. În această situație, Convenția națională este legal constituită în prezența majorității membrilor delegați și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.

Art. 27. -

Convenția națională are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, precum și modificările la acestea; Puneri în aplicare (3)

b) alege și revocă președintele Colegiului și membrii Comitetului director;

c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului și alte documente.

Art. 28. -

Consiliul Colegiului este constituit din președintele Colegiului, care este și președinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director și președinții filialelor teritoriale.

Art. 29. -

(1) Consiliul Colegiului se întrunește anual, la convocarea președintelui Colegiului.

(2) Consiliul Colegiului se poate întruni și în mod excepțional, la solicitarea majorității simple a membrilor săi.

Art. 30. -

Atribuțiile Consiliului Colegiului sunt următoarele:

a) stabilește liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și ale activității Colegiului;

b) analizează și aprobă raportul de activitate al Comitetului director;

c) aprobă cotizația anuală și nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate; Referințe (2)

d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înființarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;

e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului, bilanțul Colegiului și descarcă Comitetul director de gestiunea fondurilor.

Art. 31. -

Comitetul director este constituit din președintele Colegiului, care deține și calitatea de președinte al Comitetului director, președinții comisiilor prevăzute la art. 35 și membrii acestora.

Art. 32. -

Înlocuitorul de drept al președintelui Comitetului director, în caz de indisponibilitate, este președintele Comisiei de deontologie și disciplină sau alt președinte de comisie, desemnat de Comitetul director.

Art. 33. -

Comitetul director are următoarele atribuții:

a) eliberează atestatul de psiholog cu drept de liberă practică;

b) eliberează avizul pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, precum și modul de utilizare a acestora;

c) propune instituțiilor abilitate cursuri și alte forme de educație permanentă în domeniul psihologiei, în conformitate cu prevederile legale; Referințe (1)

d) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare internă;

e) elaborează Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

f) elaborează, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

g) elaborează Codul de procedură disciplinară și urmărește aplicarea acestuia;

h) elaborează Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică;

i) întocmește, reactualizează și face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;

j) mediază litigiile dintre psihologi cu drept de liberă practică, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor psihologice, precum și dintre psihologi și angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

k) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum și al cotizației anuale.

Art. 34. -

Comitetul director funcționează prin ședințe în plen și pe comisii, ale căror competențe și periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă.

Art. 35. -

(1) În cadrul Comitetului director funcționează următoarele comisii:

a) comisii aplicative: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor; Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;

b) Comisia metodologică;

c) Comisia de deontologie și disciplină.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale căror atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă.

(3) În funcție de necesități, se pot înființa, desființa sau restructura comisiile existente.

Art. 36. -

Comisiile au următoarele atribuții:

a) comisiile aplicative desfășoară procedurile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi și propun Comitetului director eliberarea atestatului în domeniile de specializare corespunzătoare;

b) Comisia metodologică avizează metodele și tehnicile de asistență psihologică în conformitate cu Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică;

c) Comisia de deontologie și disciplină urmărește respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia și aplică sancțiuni, conform prezentei legi.

Art. 37. -

Fiecare comisie este condusă de un birou constituit din președinte, vicepreședinte, secretar și dispune de un secretariat tehnic.

Art. 38. - Puneri în aplicare (1)

Comisiile elaborează norme și proceduri de control și supervizare profesională în domeniile proprii, aprobate de către Consiliul Colegiului, asigurând pregătirea persoanelor cu atribuții de control.

Art. 39. -

Membrii Comitetului director și ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizații de ședință stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă și la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Art. 40. -

Președintele Colegiului și președinții comisiilor prevăzute la art. 35 asigură conducerea operativă a Colegiului.

Art. 41. -

Președintele Colegiului are următoarele atribuții:

a) reprezintă Colegiul în relațiile cu alte organizații și instituții din țară și din străinătate;

b) încheie convenții și contracte în numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;

c) convoacă și conduce ședințele Comitetului director, Consiliului Colegiului și Convenției naționale; Referințe (1)

d) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

SECȚIUNEA a 3-a Filialele teritoriale ale Colegiului

Art. 42. -

(1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de județ și în municipiul București.

(2) Dacă într-un județ există mai puțin de 50 de psihologi cu drept de liberă practică, se vor putea înființa filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din județe limitrofe.

Art. 43. -

Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:

a) convenția filialei;

b) comitetul filialei;

c) președintele filialei.

Art. 44. -

Convenția filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul în zona respectivă, și are următoarele atribuții:

a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;

b) aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei;

c) alege și revocă președintele și membrii comitetului filialei;

d) alege reprezentanții pentru Convenția națională;

e) propune candidați la funcția de președinte al Colegiului și de membru al Comitetului director.

Art. 45. -

Convenția filialei se întrunește anual la convocarea președintelui filialei sau la solicitarea majorității membrilor filialei.

Art. 46. -

(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial și se află sub autoritatea Comitetului director.

(2) Comitetul filialei este condus de un președinte și este constituit dintr-un număr impar de membri.

(3) Atribuțiile comitetului filialei:

a) elaborează raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de convenția filialei, îl înaintează Comitetului director;

b) informează membrii cu privire la hotărârile Colegiului;

c) poate face propuneri de reprezentare la Convenția națională;

d) poate face propuneri de candidaturi pentru președinte și membrii Comitetului director;

e) controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, și avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propuși pentru activități de control;

f) primește dosarele de atestare, verifică conformitatea lor și le transmite Comitetului director.

Art. 47. -

Înlocuitorul de drept al președintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesională cea mai mare.

SECȚIUNEA a 4-a Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România

Art. 48. -

(1) Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România cuprinde lista psihologilor cu drept de liberă practică, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Registrul este un document public, fiind pus la dispoziția beneficiarilor serviciilor psihologice, cu scopul de a certifica dreptul de liberă practică și domeniile de competență ale membrilor Colegiului.

(3) Comitetul director are obligația să asigure publicitatea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, prin mijloace electronice și prin editarea anuală a acestuia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 213/2004:
Dispoziții generale
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
Colegiul Psihologilor din România
Finanțarea activității Colegiului
Răspunderea disciplinară
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...