Parlamentul României

Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții

Modificări (2), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005 până la 19 aprilie 2014, fiind înlocuit prin Lege 274/2004(r1);
Publicare aplicabilă de la 01 ianuarie 2005 până la 16 februarie 2010, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 17 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează Oficiul Român pentru Adopții, denumit în continuare Oficiul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adopții, care se desființează.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul București.

Art. 2. -

(1) Oficiul preia atribuțiile în domeniul adopției ale Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție și ale Comitetului Român pentru Adopții.

(2) În condițiile legii, Oficiul preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile fostului Comitet Român pentru Adopții, potrivit reglementărilor legale și conform prevederilor actelor juridice emise de acesta sau la care a fost parte.

Art. 3. -

(1) Oficiul coordonează și supraveghează activitățile de adopție și realizează cooperarea internațională în domeniul adopției.

(2) Oficiul este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenția de la Haga.

(3) Oficiul are rolul de a duce la îndeplinire obligațiile asumate de statul român în materia adopției prin convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, de a pune în aplicare și de a urmări și asigura aplicarea unitară a legislației în domeniul adopției.

Art. 4. -

Finanțarea Oficiului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Art. 5. -

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul adopției, Oficiul îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea reglementărilor în materia adopției și coordonarea activității desfășurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu; Modificări (1)

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul adopției;

c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislației interne în materia adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora;

d) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosință, după caz.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Oficiul îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) constituie evidența centralizată a copiilor pentru care a fost încuviințată deschiderea procedurii de adopție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției;

b) ține evidența cererilor familiilor sau ale persoanelor care și-au manifestat dorința de a adopta copii și care sunt apte să adopte;

c) îndrumă și sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopției;

d) încheie acorduri de colaborare cu autoritățile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuții în domeniul adopției, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;

e) autorizează organismele private străine și române să desfășoare activități în domeniul adopției;

f) recomandă direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului familii ori persoane care doresc să adopte;

g) efectuează notificările și comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004;

h) urmărește evoluția copilului și a relațiilor dintre acesta și adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la încuviințarea unei adopții internaționale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizația acreditată ori autorizată din statul primitor;

i) transmite instanțelor judecătorești competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflați în evidența sa, în cazul adopției internaționale;

j) participă în cauzele care au drept obiect soluționarea cererilor privind încuviințarea adopției internaționale aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

k) stabilește măsurile necesare pentru evitarea încuviințării unor adopții supuse eșecului, a obținerii oricăror foloase materiale necuvenite și a oricăror tendințe de trafic de copii;

l) eliberează certificate care atestă că adopția a fost încuviințată conform normelor impuse de Convenția de la Haga;

m) depune diligențele necesare pe lângă autoritățile statului al cărui cetățean a adoptat un copil aflat în evidența sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanțiile și normele echivalente celor existente în cazul unei adopții naționale;

n) ține evidența centralizată a tuturor adopțiilor încuviințate;

o) elaborează proiecte de acte normative, norme și metodologii în domeniul adopției.

(2) Oficiul îndeplinește orice alte atribuții în materia adopției prevăzute de legislația națională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autoritățile publice din alte state.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin și atingerii scopului pentru care a fost înființat, Oficiul colaborează cu autoritățile publice române și străine, cu organizațiile internaționale, precum și cu alte persoane juridice străine care desfășoară activități autorizate în domeniul adopției, în orice probleme de interes reciproc.

Art. 7. -

Persoanele responsabile cu culegerea, evidența și transmiterea informațiilor referitoare la copiii care au fost sau urmează să fie adoptați au obligația să păstreze confidențialitatea acestor informații. Nerespectarea acestor obligații atrage răspunderea penală, administrativă sau disciplinară, după caz. Sancțiunile privind încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor contractuale de muncă se cumulează cu răspunderea juridică de altă natură corespunzătoare faptei săvârșite.

Art. 8. -

(1) Oficiul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Oficiului și îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice, române sau străine.

(3) În exercitarea atribuțiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine și instrucțiuni.

Art. 9. -

În structura Oficiului funcționează un secretar general, funcționar public, numit în condițiile legii.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul Oficiului este format din funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi și Regulamentul de organizare și funcționare ale Oficiului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Statul de funcții se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

Art. 12. -

Datele de identitate și informațiile referitoare la copiii adoptabili, cererile de adopție aflate în evidența Comitetului Român pentru Adopții la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și documentația deținută trec în evidența Oficiului, cu respectarea prevederilor art. 7.

Art. 13. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Adopții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenției asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În temeiul art. 6 pct. 1 din convenție se desemnează Oficiul Român pentru Adopții ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligațiile impuse prin convenție."

Art. 14. -

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 iunie 2004.

Nr. 274.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...