Parlamentul României

Legea nr. 47/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România

Modificări (...), Referințe (10), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Jurisprudență

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», care se desființează.

(2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, de interes strategic național cât timp statul este acționar majoritar, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) C.N.A.D.N.R. are, la înființare, în structura sa 7 subunități denumite direcții regionale de drumuri și poduri și un centru de studii și cercetare, fără personalitate juridică.

(4) C.N.A.D.N.R. poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii și ale statutului.

(5) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înființate la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii și statutului, iar actele constitutive ale unităților menționate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condițiile legii.

(6) C.N.A.D.N.R. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Capitalul social inițial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», în baza situației financiare anuale și a situației patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social inițial este împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.

(4) Acțiunile C.N.A.D.N.R. sunt deținute inițial și în totalitate de statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(5) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă «Administrația Națională a Drumurilor din România», pe de o parte, și C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerțului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.

(6) Acțiunile emise în condițiile legii de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă și tranzacționate liber pe piața de capital.

(7) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în condițiile legii, statul având opțiunea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acțiuni se face prin lege specială.

(8) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, C.N.A.D.N.R. poate vinde sau închiria active din proprietatea sa, la inițiativa consiliului de administrație, cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu mandatarea specială a reprezentanților Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în adunarea generală a acționarilor.

(9) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar sau conex."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) C.N.A.D.N.R. deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile aparținând proprietății publice a statului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bunurile aparținând proprietății publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale și sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

(3) Elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, prevăzute în anexa nr. 2, se concesionează C.N.A.D.N.R. pe o perioadă de 49 de ani, fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(4) În cazul privatizării a peste 50% din pachetul de acțiuni, prevederile și clauzele contractului de concesiune vor fi modificate în conformitate cu prevederile legale.

(5) Contravaloarea bunurilor aparținând proprietății publice a statului nu este inclusă în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.

(6) Bunurile mobile și imobile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comerțului și se regăsesc în capitalul social inițial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra în patrimoniul companiei și se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, în termen de un an de la încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (5), modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acțiunile nou-emise, aferente modificării capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului în calitate de acționar unic.

(7) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum și tariful de utilizare a autostrăzilor și drumurilor naționale din România, în lei și în valută, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R."

4. Alineatele (1) și (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea autostrăzilor și drumurilor naționale în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației; codurile aferente acestor activități sunt următoarele:

1. cod CAEN 4523 - construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și baze sportive;

2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcții;

3. cod CAEN 4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;

4. cod CAEN 4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere;

5. cod CAEN 4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

6. cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

7. cod CAEN 7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;

b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare; codul aferent acestei activități este următorul:

- cod CAEN 7513 - controlul activităților economice;

c) activități comerciale, industriale, precum și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate;

d) încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale; codul aferent acestei activități este următorul:

- cod CAEN 7513 - controlul activităților economice.

(2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit prin statut; codurile aferente acestor activități sunt următoarele:

- cod CAEN 2222 - alte activități de tipărire n.c.a.;

- cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru construcții;

- cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;

- cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;

- cod CAEN 2811 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

- cod CAEN 4534 - alte lucrări de instalații;

- cod CAEN 4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

- cod CAEN 4550 - închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent;

- cod CAEN 5010 - comerț cu autovehicule;

- cod CAEN 5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

- cod CAEN 5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;

- cod CAEN 5050 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;

- cod CAEN 5151 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;

- cod CAEN 5153 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții;

- cod CAEN 5157 - comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

- cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;

- cod CAEN 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;

- cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;

- cod CAEN 6312 - depozitări;

- cod CAEN 6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;

- cod CAEN 7012 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

- cod CAEN 7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

- cod CAEN 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;

- cod CAEN 7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent;

- cod CAEN 7134 - închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;

- cod CAEN 7230 - prelucrarea informatică a datelor;

- cod CAEN 7430 - activități de testări și analize tehnice;

- cod CAEN 8022 - învățământ secundar teoretic, tehnic sau profesional."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Potrivit obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. asigură condiții de siguranță a circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în condițiile legii, zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii rutiere a autostrăzilor și drumurilor naționale, în scopul desfășurării în bune condiții a circulației rutiere și al prevenirii evenimentelor rutiere.

(2) Terenurile aflate în zona de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale pot fi ocupate temporar, cu înștiințarea proprietarilor, de C.N.A.D.N.R. în scopul eliminării consecințelor evenimentelor rutiere. C.N.A.D.N.R., în termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune măsurile legale pentru aducerea acestora la starea inițială. În cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.D.N.R. va asigura ca proprietarii să primească, în condițiile legii, o justă despăgubire.

(3) În vederea prevenirii și combaterii fenomenului de înzăpezire, pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale C.N.A.D.N.R. poate ocupa temporar, cu materiale și mijloace specifice, terenuri aflate în vecinătatea acestora și care nu se află în proprietatea sa; ocuparea temporară se face cu titlu gratuit și cu înștiințarea prealabilă a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de către și pe cheltuiala C.N.A.D.N.R. imediat ce dispar condițiile favorizante apariției fenomenului de înzăpezire. În eventualitatea producerii unor pagube materiale datorită utilizării terenurilor în scopul anterior menționat, C.N.A.D.N.R. va oferi proprietarilor despăgubiri în condițiile legii.

(4) C.N.A.D.N.R. va acționa, în condițiile legii, pentru interzicerea și eliminarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare și a oricăror alte obiective amplasate ilegal în zona de siguranță sau de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum și eventualele pagube produse, potrivit legii."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Închiderea definitivă și/sau temporară a circulației publice pe autostrăzi și drumurile naționale, pentru considerente tehnologice sau de siguranță, precum și pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricții, se face în baza unui protocol încheiat între C.N.A.D.N.R. și reprezentanții poliției rutiere, în condițiile legii."

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În cazul unor calamități naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va acționa în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere a autostrăzilor și drumurilor naționale afectate."

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) C.N.A.D.N.R. este administratorul autostrăzilor și drumurilor naționale, în condițiile contractului de concesiune prevăzut la art. 3, având drepturile, obligațiile și răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte.

(2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» și preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile legale și contractuale decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele arbitrale, judecătorești sau cu atribuții jurisdicționale, din contractele și acordurile interne și internaționale, precum și din creditele contractate direct de stat și subîmprumutate către Regia Autonomă «Administrația Națională a Drumurilor din România» prin acorduri subsidiare."

10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să asigure punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin din planul de mobilizare;"

11. La articolul 10, litera b) se abrogă.

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, venituri din prestări de servicii și surse de reabilitare a drumurilor în conformitate cu contractul încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, alocații de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite și se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere, precum și pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane;

b) veniturile din prestări de servicii cuvenite potrivit prevederilor contractului încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și sursele pentru reabilitarea drumurilor se utilizează pentru proiectarea, repararea, administrarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea, precum și pentru construcția de noi autostrăzi și drumuri naționale;

c) fondurile externe nerambursabile se utilizează pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția de autostrăzi și drumuri naționale, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut și ale contractelor de finanțare;

d) fondurile din credite interne și externe se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreținerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și construcția de autostrăzi și drumuri naționale;

e) alocațiile de la bugetul de stat se utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru dezvoltarea, modernizarea și construcția de autostrăzi și drumuri naționale, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane."

13. Alineatele (1) și (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum și dezvoltarea și modernizarea celor existente, în scopul integrării autostrăzilor și drumurilor naționale din România în sistemul european de transport, se asigură cu finanțare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne și externe și, în completare, din alocații de la bugetul de stat și din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

...............................................................................................

(4) În cazurile în care interesele de stat impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanțare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale."

14. Alineatele (1) și (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) La înființare, personalul Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România» va fi preluat de C.N.A.D.N.R., în condițiile legii.

...............................................................................................

(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, condițiile de muncă, obligațiile generale și specifice, timpul de muncă și de odihnă, programele de perfecționare profesională a salariaților și alte condiții în care se desfășoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condițiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comerțului."

15. După articolul 17 se introduce un articol nou, articolul 171, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

16. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:

"

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului:

1. suprastructura și infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, și terenul aferent;

2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent;

3. locurile de parcare, oprire și staționare, precum și terenurile aferente care aparțin domeniului public al statului;

4. lucrările de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent;

5. plantațiile rutiere și terenul aferent;

6. suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute de prezenta ordonanță."

17. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

18. La anexa nr. 1, alineatele (3) și (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

(3) C.N.A.D.N.R. poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, potrivit legii.

(4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înființate, potrivit legii și statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor, iar actele constitutive ale unităților menționate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condițiile legii."

19. La anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 5 Scopul

Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea și exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrăzi și drumuri naționale, pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, de fluență și continuitate."

20. La anexa nr. 1, alineatele (1) și (3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"

(1) C.N.A.D.N.R. desfășoară activități de interes public național și are, în principal, ca obiect de activitate:

a) proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, întreținerea și exploatarea autostrăzilor și drumurilor naționale;

b) implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;

c) încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte, stabilite conform legii, a obligațiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor și drumurilor naționale;

d) emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare;

e) emiterea de autorizații speciale de transport intern;

f) încasarea și controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor și drumurilor naționale;

g) activități comerciale industriale și alte activități necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

...............................................................................................

(3) În scopul realizării obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. desfășoară următoarele activități:

1. elaborează studii, prognoze și proiecte de strategii pentru dezvoltarea și sistematizarea rețelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și urmărește realizarea acestora în limitele de competență acordate potrivit legii;

2. elaborează programe și strategia de modernizare și dezvoltare a rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, ținând seama de programele și strategiile de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri județene și comunale, și le supune spre aprobare potrivit legii;

3. analizează și face propuneri, în condițiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desființarea de drumuri, precum și clasarea și declasarea acestora;

4. colaborează cu organe ale administrației publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii rețele de drumuri, potrivit nevoilor economiei naționale;

5. întocmește programe anuale și de perspectivă a drumurilor naționale, județene și comunale, a podurilor și autostrăzilor și le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

6. asigură urmărirea și coordonarea lucrărilor de întreținere, reparare, reabilitare, modernizare și construcție a drumurilor naționale, precum și executarea și recepția pe teren a lucrărilor respective;

7. elaborează norme de consum și norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;

8. urmărește avizarea și aprobarea documentațiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și reparații de autostrăzi și drumuri naționale;

9. propune norme tehnice și tehnologii specifice privind construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea drumurilor publice;

10. emite acorduri și autorizații pentru construcții, panouri publicitare, instalații și alte obiective similare care se execută în zona autostrăzilor și drumurilor naționale, în condițiile legii;

11. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

12. participă, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la consfătuiri și acțiuni pe plan internațional în organismele la care este afiliată și la alte manifestări internaționale organizate pe teme de autostrăzi și drumuri naționale;

13. tratează probleme de colaborare tehnico-științifică în domeniul drumurilor pe linie internațională și coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din înțelegerile, convențiile și acordurile internaționale;

14. organizează proceduri de achiziție pentru contractarea lucrărilor, serviciilor și a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;

15. elaborează documentații pentru execuția de lucrări și pentru exploatarea autostrăzilor;

16. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic rețeaua de laboratoare din unitățile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor și a lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor publice, precum și a tuturor activităților pe care le desfășoară;

17. elaborează proiectele, programele anuale și de perspectivă pentru cercetarea științifică în sectorul de drumuri publice;

18. elaborează propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;

19. asigură organizarea intervențiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricțiilor sau a altor situații provocate de calamități pe autostrăzi și drumurile naționale;

20. organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere pe autostrăzi și drumurile naționale, în conformitate cu normele în vigoare și cu convențiile internaționale, și colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice;

21. organizează, într-o concepție unitară, rețeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor și asigură prelucrarea datelor;

22. execută expertize tehnice, testări, măsurători și acordă consultanță în domeniile specifice obiectului său de activitate;

23. participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;

24. negociază și contractează credite cu bănci și cu alte instituții financiare, în condițiile legii;

25. desfășoară activități de editare, tipărire, difuzare și publicitate, potrivit legii;

26. negociază și încheie contracte pentru achiziții publice de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri, în condițiile legii;

27. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate."

21. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 7 Proprietatea publică

C.N.A.D.N.R. deține în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale, pe care le administrează, exploatează, întreține și repară în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate și potrivit prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului."

22. La anexa nr. 1, articolul 8 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 8 Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România», în baza situației financiare anuale și a patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social inițial va fi modificat, în condițiile legii, în baza protocolului de predare-preluare.

(3) Capitalul social inițial este împărțit în 1.637.022 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(4) Capitalul social inițial este în întregime subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.

(5) Acțiunile C.N.A.D.N.R. sunt deținute inițial și în totalitate de statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(6) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată în condițiile legii, statul având opțiunea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acțiuni se face prin lege specială."

23. La anexa nr. 1, literele c), h) și i) ale alineatului (5) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:

"

c) aprobă înființarea și desființarea de sucursale, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;

...............................................................................................

h) aprobă înființarea sau desființarea de filiale;

i) aprobă proiectul contractului de concesiune a rețelei de drumuri ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și modificări ale acestuia;"

24. La anexa nr. 1, litera j) a alineatului (5) al articolului 14 se abrogă.

25. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către președintele consiliului de administrație sau de către cel desemnat să îl înlocuiască, precum și la cererea acționarilor care dețin cel puțin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor."

26. La anexa nr. 1, alineatul (3) al articolului 15 se abrogă.

27. La anexa nr. 1, litera f) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

"

f) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor proprietate privată a C.N.A.D.N.R., în condițiile legii;"

28. La anexa nr. 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"

e) încheie acte juridice în numele și pe seama C.N.A.D.N.R., potrivit competențelor;"

29. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 30 se abrogă.

30. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

"

(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidată conform prevederilor legale."

31. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 2

ELEMENTELE
infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale

Rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente:

1. suprastructura și infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, și terenul aferent;

2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate și alte lucrări de artă, cu terenul aferent;

3. locurile de parcare, oprire și staționare, precum și terenurile aferente care aparțin domeniului public;

4. lucrările de consolidare, de protecție și de apărare și terenurile aferente;

5. plantațiile rutiere și terenul aferent;

6. suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranță, în limitele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 martie 2004.

Nr. 47.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...