Parlamentul României

Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală

Modificări (13), Puneri în aplicare (1), Referințe (11), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 25 februarie 2004.

În vigoare de la 26 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, denumită în continuare Agenție, instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Agenția are sediul în municipiul București.

(3) Structura organizatorică, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 2. -

(1) În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la art. 1 alin. (3), Agenția va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat susținerii agriculturii și va pregăti structura instituțională pentru implementarea plăților directe și a sistemelor de intervenție. Modificări (2), Jurisprudență

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenția va răspunde de derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii (FEOGA) și va asigura managementul financiar al FEOGA - Secțiunea garantare, precum și implementarea măsurilor pentru FEOGA - Secțiunea orientare și pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP). Modificări (2), Jurisprudență

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), Agenția va demara activitățile necesare începând cu anul 2004 și va fi în totalitate operațională în anul 2007.

Art. 3. - Jurisprudență

Agenția are următoarele atribuții principale:

a) asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor provenite de la bugetul de stat; Modificări (1)

b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înștiințează pe aceștia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluționării acestora;

d) execută plățile autorizate către beneficiari;

e) ține contabilitatea plăților efectuate;

f) urmărește încadrarea în fondurile alocate pentru activitățile prevăzute la art. 2;

g) asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică privind activitățile desfășurate;

h) asigură desfășurarea în bune condiții a activităților economice, administrative, contabile, de personal și audit ale Agenției;

i) colaborează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice cu organele administrației publice centrale și locale;

j) pregătește și implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

k) eliberează licențele de export și import pentru produse agricole, începând cu anul 2007; Modificări (3)

l) elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Agenția este condusă de un director general numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului. Modificări (1)

(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite. Modificări (3)

(3) Directorul general conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție. Jurisprudență

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii. Jurisprudență

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul Agenției.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Personalul Agenției se asigură prin preluarea personalului cu responsabilități în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București. Modificări (2)

(2) Numărul de posturi al Agenției, inclusiv din serviciile județene ale acesteia, va fi de 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat, avându-se în vedere necesarul de activități, până la un număr maxim de 1.079 de posturi în anul 2007, când instituția devine operațională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 și 2006 va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Modificări (4)

(3) Posturile necesare Agenției se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în condițiile legii. Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (1)

Agenția va avea în structură 42 de servicii județene pentru executarea funcțiilor tehnice.

Art. 7. - Modificări (3), Jurisprudență

Salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract din cadrul Agenției și serviciilor județene ale acesteia se face potrivit legii. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență

Fondurile necesare în vederea desfășurării activității Agenției se stabilesc anual prin legea bugetului de stat și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Pentru desfășurarea activităților specifice, Agenția utilizează două autoturisme în parc comun.

(2) Acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuire în cadrul numărului maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 10. -

Capitolul I "Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 10, "Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală."

Art. 11. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CONSTANTIN NIȚĂ

București, 16 februarie 2004.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Unele considerații privind necesitatea unei mai bune delimitări a serviciilor publice deconcentrate
Unele considerații privind necesitatea unei mai bune delimitări a serviciilor publice deconcentrate
;
se încarcă...