Parlamentul României

Legea nr. 42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2004 până la 19 iunie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 121/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează condițiile în care forțele armate ale României participă la misiuni în afara teritoriului statului român.

Art. 2. -

Misiunile la care pot participa forțele armate în afara teritoriului statului român sunt:

a) de apărare colectivă; Referințe (2)

b) în sprijinul păcii; Referințe (2)

c) de asistență umanitară; Referințe (2)

d) tip coaliție; Referințe (2)

e) exerciții comune;

f) individuale;

g) ceremoniale.

Art. 3. -

Forțele armate pot participa la misiunile prevăzute la art. 2 în condițiile legii și potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale la care este parte.

CAPITOLUL II Planificarea și trimiterea în misiune a forțelor

Art. 4. -

La propunerea Ministerului Apărării Naționale, Consiliul Suprem de Apărare a Țării analizează și hotărăște, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forțele și mijloacele ce pot fi puse la dispoziție în anul următor în vederea participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d).

Art. 5. -

În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii și participării la misiune a forțelor și mijloacelor prevăzute la art. 4.

Art. 6. -

Pentru anul bugetar în curs, la apariția unor situații neprevăzute care necesită participarea cu forțe și mijloace, bugetul Ministerului Apărării Naționale se suplimentează, dacă este necesar, prin lege de rectificare.

Art. 7. -

(1) Trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Președintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele României informează Parlamentul despre decizie în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanță, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.

(2) În situația în care trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile prevăzute la art. 2 lit. b) și d) nu se face în baza unui tratat internațional la care România este parte, Președintele României solicită încuviințarea Parlamentului.

(3) Guvernul informează președinții celor două Camere ale Parlamentului despre situația forțelor armate aflate în misiune în afara teritoriului statului român, trimestrial sau de câte ori este nevoie.

Art. 8. -

Trimiterea forțelor armate în afara teritoriului statului român la exerciții comune se aprobă de către primul-ministru, la propunerea ministrului apărării naționale.

Art. 9. -

Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale în afara teritoriului statului român se aprobă de ministrul apărării naționale.

CAPITOLUL III Înțelegeri/acorduri tehnice și transferul de autoritate

Art. 10. -

(1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unități și subunități în cadrul unor forțe internaționale sau în cadrul unor unități ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale încheie înțelegeri/acorduri tehnice.

(2) Procedura de încheiere a înțelegerilor/acordurilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

(1) Transferul de autoritate se efectuează de către Ministerul Apărării Naționale și reprezintă acțiunea prin care România predă controlul la nivel operațional și tactic al forțelor sale participante într-o anumită misiune comandantului sau comandamentului străin care conduce misiunea respectivă.

(2) Participanții la misiune execută ordinele comandantului forței, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internațional și ale regulilor de angajare.

(3) Forțele armate române, pe timpul îndeplinirii misiunilor în afara teritoriului statului român, pot avea sub control operațional și tactic unități sau subunități ale forțelor armate străine cu care cooperează.

Art. 12. -

(1) În situația în care comandantul detașamentului românesc primește un ordin, o directivă sau un consemn emanând de la autoritățile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept internațional sau obiceiurilor războiului, refuză executarea acestora.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), comandantul detașamentului românesc va informa de îndată autoritățile ierarhic superioare române și va urma instrucțiunile primite de la acestea.

Art. 13. -

Participanților la misiuni în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfășurarea de activități economice, altele decât cele strict necesare susținerii logistice, precum și orice intervenție în afacerile interne ale țării pe teritoriul căreia acționează, care ar depăși mandatul încredințat.

CAPITOLUL IV Selecționarea, încadrarea și unele drepturi ale personalului

Art. 14. -

(1) Încadrarea unităților și subunităților care urmează a fi puse la dispoziție pentru misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) se face, de regulă, cu personal profesionalizat.

(2) Selecționarea personalului și stabilirea duratei participării persoanelor se fac pe baza criteriilor și metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 15. -

(1) Forțele armate participă la misiuni în afara teritoriului statului român cu personal militar, iar, la nevoie, și cu personal civil, propriu.

(2) În cazul în care Ministerul Apărării Naționale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni, acesta poate selecționa rezerviști voluntari sau salariați civili care vor fi încadrați și plătiți conform statelor de organizare.

(3) Pe durata pregătirii și desfășurării misiunilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă.

(4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecționat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată.

Art. 16. -

(1) Personalul militar și civil participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și f) beneficiază, pe durata acestora, de:

a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezență în zona de operații; acordarea și efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale;

b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apărării Naționale, conform reglementărilor în vigoare, precum și, în cazul participării la misiuni de apărare colectivă și la cele tip coaliție, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, de un spor de campanie de 100% din solda lunară/salariul de bază; Referințe (1)

c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în țară și retur, de către Ministerul Apărării Naționale, la fiecare 6 luni de misiune.

(2) Personalul participant la exerciții comune și ceremoniale în afara teritoriului statului român beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.

Art. 17. -

Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism și devotament, personalului participant i se pot conferi decorații, conform legislației în vigoare.

Art. 18. -

(1) Personalul participant la misiuni în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condițiile și cuantumurile stabilite de legislația română.

(2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptățiți, potrivit legii.

CAPITOLUL V Aspecte financiare

Art. 19. -

(1) Fondurile necesare participării forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii în țară și executarea acesteia în zona de operații, astfel:

a) deplasarea forțelor și mijloacelor din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român până în zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum și repatrierea acestora;

b) unele achiziții de tehnică și echipament;

c) repunerea în stare operativă a tehnicii și asigurarea mentenanței;

d) selecționarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea și trimiterea în concediu a personalului, însoțirea eșaloanelor de transport și controalele efectuate în zona de operații, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activități;

e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal și tehnică;

f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitățile sanitare din teatrul de operații și asigurarea transportului însoțitorilor acestora;

g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoțirea și înhumarea personalului decedat, precum și întocmirea formalităților prilejuite de deces;

h) despăgubirea terților pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor;

i) alte cheltuieli specifice.

Art. 20. -

Finanțarea participării forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român se execută potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 21. -

Contabilitatea valorilor materiale și bănești se organizează și se conduce potrivit legislației române și normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 22. -

(1) Bunurile materiale aflate în dotarea detașamentului român, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunii, se scad din evidența contabilă potrivit prevederilor legale.

(2) Bunurile materiale a căror aducere în țară costă mai mult decât prețul acestora pot fi donate statului pe teritoriul căruia acestea se află, potrivit legii.

(3) Donarea bunurilor prevăzute la alin. (2), precum și scoaterea acestora din evidența contabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. -

(1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale și angajarea serviciilor necesare îndeplinirii misiunii în zona de operații se abilitează personalul cu atribuții în domeniu să încheie contracte și să efectueze plăți în valută, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, precum și uzanțelor locale.

(2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe bază de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor locale.

Art. 24. -

(1) Plata obligațiilor financiare ale detașamentului românesc se efectuează în valuta acceptată în zonă, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unități bancare, potrivit legii.

(2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în funcție de evoluția cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Națională a României la data efectuării plății.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 25. -

La ieșirea și intrarea din/în țară a forțelor participante la misiuni în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română va îndeplini formalitățile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin decizie a conducătorului Autorității Naționale a Vămilor.

Art. 26. - Comentarii expert (1)

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurnă, cazare și hrană ale personalului militar și civil participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d), precum și ale celui care execută controale, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune.

Art. 27. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Competențele ministrului apărării naționale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituțiilor respective.

Art. 28. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alin. 1 și 5 ale art. 5 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...