Parlamentul României

Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate

Modificări (10), Referințe (3), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1136 din 01 decembrie 2004.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea și alte drepturi bănești ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României și îndeplinesc funcții diplomatice și consulare, precum și ale personalului care ocupă funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, în administrația centrală sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate.

Art. 2. - Jurisprudență

Salarizarea membrilor Corpului diplomatic și consular al României se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, de specificul activității de promovare a politicii externe a României, de pregătirea și competența profesională a diplomaților, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute pentru diplomați de legislația în vigoare.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 și 2. Această valoare se actualizează periodic, potrivit dispozițiilor legale.

(2) Valoarea de referință sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de bază lunar. Jurisprudență

(3) Ordonatorul principal de credite calculează nivelurile salariilor de bază lunare ce corespund coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa nr. 1 și valorii de referință sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei, în favoarea personalului.

Art. 4. -

Condițiile de încadrare și promovare a personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate în funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare și la institutele culturale românești din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de către celelalte ministere, organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, denumite în continuare unități trimițătoare, are dreptul, în condițiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuții, altele decât cele specifice funcției pe care este încadrat;

c) o indemnizație lunară în valută pentru șefii de misiune acreditați în mai multe țări;

d) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizație lunară în valută pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere permanentă în străinătate;

f) o indemnizație lunară în valută pentru copiii minori aflați în întreținere permanentă în străinătate;

g) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale și universitare în străinătate, în țara în care își desfășoară activitatea părintele;

h) o indemnizație lunară în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc, insecuritate și de conflict armat;

i) o indemnizație de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată la misiune;

k) o indemnizație lunară în lei pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere în țară;

l) o indemnizație lunară în lei pentru copiii minori și pentru cei care urmează studii universitare până la vârsta de 25 de ani, aflați în întreținere în țară; Modificări (2)

m) o indemnizație lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței în țară.

(2) În sensul prezentei legi, sunt considerați membri de familie aflați în întreținere permanentă la misiune în străinătate soția/soțul și copiii minori care însoțesc, pe o perioadă continuă de minimum 12 luni, personalul angajat la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență

Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unitățile trimițătoare suportă costul transportului în trafic internațional, cheltuielile de chirie, întreținere și de dotare a locuinței din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum și cheltuielile medicale pentru cazurile și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, indemnizația pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei și costul cazării la hotel pentru șefii de misiuni diplomatice care nu au locuința în București, pe perioada venirii în țară în interes de serviciu.

Art. 7. -

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi, aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Salarizarea și alte drepturi ale personalului din administrația
centrală a Ministerului Afacerilor Externe

SECȚIUNEA 1 Salarizarea

Art. 8. - Jurisprudență

Pentru activitatea depusă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază, și o parte variabilă, constând din sporuri, indemnizații, premii, prime și alte drepturi bănești.

Art. 9. -

(1) Salariile de bază ale membrilor Corpului diplomatic și consular și ale personalului care ocupă funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 1 și 2, care se aplică, de drept, pentru funcțiile diplomatice și consulare și funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Coeficienții de multiplicare pe baza cărora se stabilește salariul de bază lunar pentru personalul diplomatic și consular sunt prevăzuți în anexa nr. 1, iar pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzuți în anexa nr. 2.

Art. 10. -

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere sunt cele corespunzătoare funcției îndeplinite, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea pe care o implică funcția de conducere.

(2) Indemnizațiile pentru funcțiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază și sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Indemnizația de conducere se acordă și membrilor Corpului diplomatic și consular al României, încadrați pe funcții diplomatice sau consulare de execuție din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al membrului Corpului diplomatic și consular al României, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al ministerului. Indemnizația este stabilită de ministrul afacerilor externe în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 11. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

Art. 12. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României care au titlul științific de doctor beneficiază, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 13. - Jurisprudență

Pentru păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției, membrii Corpului diplomatic și consular al României primesc lunar un spor de confidențialitate de 15%, calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență

Membrii Corpului diplomatic și consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe și cunosc două sau mai multe limbi străine, pe care le folosesc în exercitarea funcției diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care sunt delegați, detașați sau trecuți temporar în altă funcție își păstrează salariul de încadrare brut lunar și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o funcție la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic și consular detașați sau trecuți temporar în altă funcție beneficiază de acest salariu și de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sancțiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică. Jurisprudență

(2) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare într-o altă funcție se suportă de instituțiile în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 16. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din minister pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă sau este suspendat din funcție, potrivit legii, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați, și indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

Art. 17. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

(2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic și consular, numiți în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați și de indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi bănești

Art. 18. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporțional cu perioada lucrată, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la întregul an.

(3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul în cazul persoanelor care, în cursul anului, au fost sancționate disciplinar sau au obținut calificativul "satisfăcător" ori "slab" în aprecierea activității.

Art. 19. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi, care a obținut rezultate deosebite în activitate, poate beneficia de premii lunare în cursul anului, dintr-un fond constituit în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație Ministerului Afacerilor Externe, prin legea anuală a bugetului de stat. Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ministrul afacerilor externe poate aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, în condițiile legii, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

Art. 20. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare și alte concedii, în condițiile legii.

(2) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic și consular al României, în luna plecării în concediu.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) La plecarea în concediul de odihnă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, în condițiile legii, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază în lei din luna anterioară plecării în concediu.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă integral, o dată cu indemnizația de concediu cuvenită pentru fracțiunea cea mai mare, dar nu mai mică de 15 zile lucrătoare. Jurisprudență

(3) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau parțial, îl pot efectua în anul următor, în condițiile legii.

(4) Membrii Corpului diplomatic și consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum și moștenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate.

Art. 22. -

În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria - 5 zile lucrătoare;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soțului/soției sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concedii de studii pentru susținerea examenelor postuniversitare și a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat.

(2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual.

(3) Concediul de studii se plătește în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile și dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel puțin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani.

(4) Pe perioada concediului de studii se plătește salariul de bază corespunzător funcției deținute și, după caz, sporul de vechime.

Art. 24. -

Membrii Corpului diplomatic și consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părților.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Pentru condiții deosebite de muncă - grele, vătămătoare sau periculoase -, se acordă un spor de 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Jurisprudență

(2) Locurile de muncă cu condiții deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane și condițiile de acordare a sporului, stabilite conform legii, se aprobă conform legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată se poate acorda anual, în limita a 20% din numărul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie baza de calcul pentru sporuri și alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Numărul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislației aplicabile în sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în perioada anterioară. În cazul în care, pe parcursul anului, se întrerup sau se modifică raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada rămasă.

(3) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(4) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrare.

(5) Salariul de merit se retrage în cursul anului, în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 27. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către persoanele încadrate în funcții diplomatice sau consulare, precum și de înalții funcționari publici se plătesc cu un spor la salariul de bază, astfel: Jurisprudență

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare.

(2) Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. Jurisprudență

(3) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea membrului Corpului diplomatic și consular al României, în condițiile în care orele nu au fost plătite. Jurisprudență

(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

Art. 28. -

(1) Pe timpul cât urmează cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic și consular al României li se suspendă raporturile de muncă și beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 500.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței, dacă nu realizează venituri din chirii. Indemnizația se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Unitățile trimițătoare vor suporta, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), contribuțiile la asigurările sociale prevăzute de lege, datorate atât de angajator, cât și de angajat, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției de încadrare.

(3) Pe timpul participării la cursuri ori alte forme de pregătire în țară sau în străinătate, ce nu depășesc 90 de zile calendaristice, membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de drepturile salariale avute.

Art. 29. -

(1) Persoanelor detașate în Ministerul Afacerilor Externe li se acordă, pe perioada detașării, gradul și funcția diplomatică, prin asimilarea vechimii în funcții cu studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice sau consulare din Statutul Corpului diplomatic și consular al României.

(2) Persoanele detașate în Ministerul Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României, pe perioada detașării vor fi salarizate în condițiile prezentei legi, cu excepția funcțiilor de magistrat din cadrul Direcției agent guvernamental. Modificări (1)

Art. 30. -

(1) La încadrarea în Ministerul Afacerilor Externe, membrii Corpului diplomatic și consular al României cu domiciliul în alte localități din țară decât municipiul București beneficiază, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, de o indemnizație de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător funcției în care urmează să fie încadrați, potrivit legii.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular al României, care au beneficiat de indemnizația de instalare și care, ulterior, au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 31. -

Drepturile prevăzute în prezentul capitol pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României se acordă și personalului care ocupă funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, precum și personalului încadrat pe funcții și grade diplomatice din administrația centrală a Ministerului Economiei și Comerțului.

Art. 32. - Modificări (2), Jurisprudență

Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația aplicabilă salariaților din unitățile bugetare, precum și, după caz, de drepturile prevăzute la art. 14, 20, 21, 24-26 și 28.

Art. 33. -

Drepturile de salarizare prevăzute în prezentul capitol sunt brute și impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea creșterilor salariale stabilite, în conformitate cu prevederile legale, pentru personalul din sectorul bugetar.

CAPITOLUL III Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale
personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Salariile și alte drepturi în valută

A. Salarii

Art. 34. -

(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcții, ținându-se seama de rolul, răspunderea și complexitatea atribuțiilor ce revin fiecărei funcții și avându-se în vedere costul vieții și condițiile de viață și de muncă din țara în care personalul își desfășoară activitatea.

(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor și indemnizațiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare țară în care personalul își desfășoară activitatea, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(3) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcții se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcției, prevăzut în anexa nr. 4, asupra bazei de calcul pentru țara respectivă.

Art. 35. -

(1) Salariile și celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcție de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:

a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;

b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv.

(2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaționale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepția cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauză de forță majoră.

(3) Salariile și indemnizațiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depășesc 0,50 și se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.

(4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizație de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare și procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:

a) în cuantum integral, la plecarea în misiune permanentă cu durata inițială de minimum 12 luni;

b) în cuantum de 50%, la plecarea în misiune permanentă cu durata inițială de minimum 6 luni;

c) nu se acordă, în cazul misiunilor cu o durată inițială mai mică de 6 luni.

Art. 36. -

Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 prevăzut la art. 34 alin. (2) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, ținând seama de creșterea costului vieții din țara în care personalul își desfășoară activitatea sau de alte condiții obiective.

B. Indemnizații lunare în valută

Art. 37. -

Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condițiile prevăzute la art. 34, și de:

a) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:

- 5% pentru personalul încadrat pe funcția de ministru-consilier;

- 10% pentru personalul încadrat pe funcția de consilier diplomatic;

- 15% pentru personalul încadrat pe funcțiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.

Pentru personalul diplomatic și consular care îndeplinește de la început funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizația se acordă de la data numirii în această funcție, pe toată perioada cât o îndeplinește.

Personalul diplomatic și consular care, în lipsa șefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplinește funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizație pe timpul îndeplinirii acestei funcții, dacă depășește o perioadă de o lună. Indemnizația nu se acordă pe timpul cât șeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în țara de reședință sau în altă țară;

b) o indemnizație lunară pentru șefii de misiune acreditați în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care sunt încadrați;

c) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat.

Indemnizația de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanțele diplomatice unde șeful misiunii este acreditat în funcția de ambasador;

d) o indemnizație lunară pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soțului/soției, precum și din indemnizația prevăzută la lit. a) sau b), acolo unde este cazul;

e) o indemnizație lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută în anexa nr. 4, pentru fiecare copil minor aflat în întreținere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului școlar în care copilul împlinește 18 ani.

Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

f) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 25 de ani, care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în țara unde părintele își desfășoară activitatea, în situația în care sistemul de învățământ de stat din țara respectivă nu oferă instruire în domeniul ales, precum și în situațiile în care unitățile de învățământ de stat percep taxe de școlarizare. Modificări (2)

Această indemnizație se acordă cu condiția promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, și nu poate depăși 500 euro lunar;

g) o indemnizație lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc și/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenței situației menționate.

Zonele de risc și/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. -

(1) În vederea evitării cheltuielilor ocazionate de trimiterea din țară a unor persoane pentru desfășurarea unor activități pe o perioadă determinată, unitățile trimițătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate să utilizeze persoane fizice, cetățeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanțe, cu respectarea legislației din țara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă și cu timpul efectiv lucrat, fără a depăși, la nivelul unei luni, salariul minim prevăzut pentru misiunea respectivă, în cazul îndeplinirii unor atribuții pentru funcții de ordin administrativ, sau nivelul salariului minim al funcției diplomatice, după caz. Modificări (3)

(2) Pe perioada cât soțiile/soții nesalariate/nesalariați prestează activități în condițiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizațiile prevăzute în prezenta lege pentru soțiile/soții nesalariate/nesalariați.

(3) În situația în care personalul încadrat la misiuni îndeplinește, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, și atribuții care revin unor posturi vacante din schema reprezentanței respective, cu aprobarea conducerii unității trimițătoare, acesta beneficiază de o indemnizație reprezentând 25% din salariul în valută al funcției pe care este încadrat. Modificări (1)

C. Premii în valută

Art. 39. -

(1) Pentru premierea individuală a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se constituie un fond de premiere anual, prin aplicarea unei cote de până la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzătoare salariilor în valută aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație instituțiilor trimițătoare, prin bugetul anual. Din acest fond pot fi acordate premii, la sfârșitul anului, salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

(2) Premiile se acordă pe baza propunerilor nominale ale șefului misiunii în care salariatul își desfășoară activitatea, cu aprobarea conducerii instituției trimițătoare.

(3) Premiul individual se stabilește până la nivelul salariului mediu lunar în valută corespunzător funcției de încadrare la misiune, iar în cazul personalului diplomatic, până la nivelul salariului mediu lunar în valută și al indemnizației pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizației pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator, după caz.

D. Diminuarea salariilor în valută

Art. 40. -

(1) Personalului aflat în misiune permanentă care realizează necorespunzător sau nu realizează în termen sarcinile de serviciu stabilite de șeful de misiune i se aplică sancțiunile prevăzute de legislația muncii sau, după caz, diminuarea salariului în valută cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni.

(2) Salariile în valută se diminuează pe baza propunerii șefului de misiune și cu avizul corpului de control, prin ordin al ministrului afacerilor externe sau al șefului unității trimițătoare.

SECȚIUNEA a 2-a Indemnizații lunare în lei

Art. 41. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute la cap. IV, și de următoarele indemnizații în lei, în țară, astfel:

a) o indemnizație lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în țară și nu realizează venituri de orice natură, inclusiv din pensie;

b) o indemnizație lunară la nivelul alocației de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreținere în țară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului școlar în care copilul împlinește 18 ani. Modificări (1)

Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

c) o indemnizație lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței proprietate din țară, în sumă de 500.000 lei, impozabilă, potrivit legii, în situația în care ambii soți se află permanent în străinătate și nu realizează nici un fel de venituri din chirii. Indemnizația se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se acordă pe bază de declarație scrisă, dată pe propria răspundere.

CAPITOLUL IV Alte drepturi

A. Pe perioada pregătirii și instruirii în țară

Art. 42. -

(1) Unitățile trimițătoare sunt obligate să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului înaintea plecării la post în străinătate, precum și instruirea, cu ocazia venirii în țară în vederea efectuării concediului de odihnă.

(2) Perioadele de pregătire, pe categorii de funcții, se stabilesc de către unitățile trimițătoare, ținându-se seama de specificul activității, precum și de faptul dacă persoana în cauză a mai fost sau nu la post în străinătate, fără a depăși 60 de zile calendaristice, pentru ambasadori, și 30 de zile calendaristice, pentru restul personalului.

(3) Pe perioada de pregătire și instruire în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcției pe care este încadrat în țară, la care se adaugă sporul de vechime în muncă, potrivit legii, și, după caz, sporul pentru titlul științific de doctor și sporul de confidențialitate.

(4) Pe perioada de pregătire și instruire, cu ocazia venirii în țară în vederea efectuării concediului de odihnă sau în interes de serviciu, personalul beneficiază de salariul de bază în lei corespunzător funcției pe care este încadrat în țară, de sporul de vechime în muncă și, după caz, de sporul pentru titlul științific de doctor.

B. Pe perioada concediului de odihnă

Art. 43. -

(1) Personalul aflat în misiune permanentă în străinătate are dreptul la concediu anual de odihnă, precum și la concediu suplimentar pentru climă greu de suportat, în condițiile legii, care se programează la aceeași dată.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în țară, indemnizația de concediu se stabilește și se plătește în lei, în conformitate cu prevederile art. 20 și 21.

(3) La cererea salariatului, concediul de odihnă anual poate fi efectuat fracționat numai cu aprobarea unității trimițătoare, cu condiția ca una dintre fracțiuni să fie de minimum 15 zile lucrătoare.

(4) Concediul de odihnă în străinătate, cu plata drepturilor în valută, se efectuează la solicitarea persoanei în cauză, cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare. În această situație, unitățile trimițătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, atât pentru personalul în cauză, cât și pentru membrii săi de familie aflați în întreținere în străinătate, în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(5) Plata indemnizației de concediu în valută se poate face numai în cazul în care cheltuielile de transport pentru venirea în țară și pentru înapoierea la post a personalului și a membrilor săi de familie aflați în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi, sunt mai mari decât indemnizația cuvenită, stabilită la nivelul salariului lunar de încadrare în valută.

Art. 44. -

(1) Unitățile trimițătoare vor putea permite plecarea personalului la post în străinătate numai după ce acesta și-a efectuat concediul de odihnă pe anul calendaristic în curs.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru șefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În anul încheierii misiunii în străinătate, concediul de odihnă pe anul respectiv se efectuează după încheierea misiunii, cu plata indemnizației și a primei de concediu în lei, în țară.

Art. 45. -

(1) Conducerile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate sunt obligate să ia măsurile necesare ca, pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv să fie preluate de către alt personal care lucrează la aceste reprezentanțe, care are pregătirea necesară și îndeplinește condițiile prevăzute de lege, fără plata unor drepturi salariale suplimentare.

(2) Unitățile trimițătoare care au în străinătate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihnă al acestuia, pot să trimită un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor, în condițiile prezentei legi.

C. Pe perioada de predare-primire a atribuțiilor

Art. 46. -

(1) Unitățile trimițătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activități continue a reprezentanțelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuțiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuții.

(2) Pe perioada de predare-primire a atribuțiilor, atât personalul care predă, cât și personalul care primește beneficiază, pentru el și pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută și în lei, după caz, în cuantumul și în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(3) În cazul în care ambii soți sunt salariați la aceeași reprezentanță, persoana care nu are obligația de a preda atribuții de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizația în valută pentru soție/soț, precum și la indemnizațiile în valută pentru copiii aflați în întreținere în străinătate, în condițiile prezentei legi.

(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligației menționate la alin. (1), unitățile trimițătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuțiilor, fără a depăși:

a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;

b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;

c) 3 zile calendaristice, pentru restul personalului.

D. Pe perioada concediului medical în străinătate

Art. 47. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, aflat în incapacitate temporară de muncă din cauză de boală, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru risc maternal, concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3ani în cazul copilului cu handicap, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în caz de carantină, are dreptul la indemnizație în lei, conform prevederilor legale.

(2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul și la indemnizațiile integrale în valută cuvenite pentru soția/soțul și copiii aflați în întreținere în străinătate, numai dacă, prin aducerea lor în țară, cheltuielile de transport pe distanța dus-întors sunt superioare acestor indemnizații.

Art. 48. -

Unitățile trimițătoare sunt obligate să ia măsuri ca plecarea personalului în misiune permanentă în străinătate să se facă numai pe baza unui examen medical, în condițiile stabilite de către Ministerul Sănătății, din care să rezulte că starea sănătății acestuia îi permite desfășurarea activității în țările respective. Sunt supuși acestui examen medical și membrii de familie care însoțesc personalul permanent în străinătate, în condițiile prezentei legi.

Art. 49. -

(1) Pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate și membrii de familie care îl însoțesc beneficiază de asistență medicală, pe bază de asigurare obligatorie, realizată de unitatea trimițătoare. Modificări (1)

(2) În situația în care nu se pot încheia contractele prevăzute la alin. (1), unitatea trimițătoare suportă, în condițiile și în cazurile stabilite de Ministerul Sănătății, cheltuielile medicale pentru personalul respectiv, precum și pentru membrii de familie ai acestuia aflați în întreținere permanentă în străinătate, privind:

a) vaccinuri preventive obligatorii specifice fiecărei țări, precum și vaccinuri profilactice obligatorii;

b) consultații, analize pre- și postnatale, în caz de urgență, pentru mame, precum și pentru nou-născuți;

c) consultații, spitalizare, inclusiv nașteri, intervenții chirurgicale, analize și medicamente, numai în caz de urgență; internarea în spital în străinătate pentru nașteri se face numai cu aprobarea conducerii unităților trimițătoare.

(3) Pe lângă cheltuielile medicale prevăzute la alin. (1) și (2), unitățile trimițătoare suportă, pentru personalul trimis în misiune permanentă, precum și pentru membrii de familie ai acestuia aflați în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum și pentru aducerea în țară a celor decedați.

E. Cheltuieli pentru transportul personalului

Art. 50. -

(1) Cheltuielile pentru transportul internațional al personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv tronsonul intern al acestuia, precum și al membrilor de familie aflați în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi, se suportă de către unitățile trimițătoare, în următoarele cazuri:

a) la plecarea în misiune și la venirea definitivă în țară;

b) pentru deplasări în interes de serviciu, în țară și în străinătate;

c) pentru efectuarea în țară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepția anilor în care are loc plecarea și, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat și cu prevederile art. 43 alin. (4). Modificări (2)

În situația efectuării fracționate a concediului de odihnă, în condițiile art. 43 alin. (3), cheltuielile se suportă cu ocazia efectuării fracțiunii legate de efectuarea perioadei de pregătire și documentare;

d) pentru concediu medical și nașteri în țară;

e) pentru deplasarea întregii familii în țară, în caz de deces al unui copil ori al soției/soțului aflată/aflat în țară și numai pentru deplasarea unuia dintre soți în caz de deces al unui părinte, frate sau soră;

f) în cazuri de forță majoră. Modificări (1)

(2) Cheltuielile pentru transportul internațional dus-întors al membrilor de familie rămași în țară se suportă de către unitățile trimițătoare, în următoarele cazuri:

a) o singură dată pe an, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, respectiv 25 de ani, dacă urmează studii universitare, aflați în țară, pentru a-și vizita părintele/părinții aflat/aflați la post.

Unitatea trimițătoare nu suportă cheltuielile aferente vizitei pentru copiii ai căror părinți aflați în misiune au fost decăzuți din drepturi în baza unei hotărâri judecătorești;

b) o singură dată pe an, pentru soția/soțul rămasă/rămas în țară, pentru a-și vizita soțul/soția la post în străinătate.

(3) Unitățile trimițătoare nu suportă cheltuielile prevăzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacă la post, precum și în anul în care acesta își încheie misiunea.

Art. 51. -

(1) Șeful de misiune, soțul/soția și copiii minori care îi însoțesc și sunt în întreținere permanentă la misiune au dreptul să călătorească cu avionul la clasa business sau la o altă clasă echivalentă cu aceasta, precum și cu trenul la vagon de dormit, cabină pentru o singură persoană, cu ocazia prezentării la post în străinătate, a revenirii în țară la încheierea misiunii, precum și în alte situații în care motive de ordin protocolar impun aceasta.

(2) Celelalte categorii de personal trimise în misiune permanentă în străinătate și membrii lor de familie aflați în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi, au dreptul să călătorească cu avionul la clasa economică sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit.

Art. 52. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate poate să călătorească, individual sau împreună cu membrii săi de familie, cu aprobarea prealabilă a conducerii unităților trimițătoare, și cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de către unitățile trimițătoare, în limita distanțelor și a duratelor prevăzute în anexa nr. 5, indiferent de traseul urmat.

(2) În cazul transportului cu mijloace auto, unitățile trimițătoare suportă, pe bază de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburanților, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum și cheltuieli de cazare, în condițiile legii.

(3) Sumele în valută cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitivă în țară ori pentru deplasări în interesul serviciului, la care se adaugă salariul și celelalte drepturi în valută, calculate în condițiile prezentei legi, nu pot depăși cheltuielile estimate aferente călătoriei cu avionul la clasa economică, în condițiile legii.

(4) Dacă deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihnă în țară, zilele care depășesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca făcând parte din concediu.

F. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale

Art. 53. - Referințe (1)

(1) Unitățile trimițătoare suportă costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru următoarele cantități maxime pe familie, diferențiate în raport cu coeficienții de ierarhizare ai funcției de încadrare, potrivit nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, astfel:

a) 250 kg - personalul prevăzut la coeficienții de până la 2,0 inclusiv;

b) 300 kg - personalul prevăzut la coeficienții între 2,1-4,20 inclusiv;

c) 350 kg - șefii de misiune.

(2) În situația în care ambii soți sunt salariați la aceeași reprezentanță, unitatea trimițătoare suportă cheltuielile aferente transportului bagajelor familiei în cantitatea prevăzută pentru personalul încadrat în funcția cu coeficientul mai mare.

(3) Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente justificative, în condițiile legii, în limita tarifelor practicate de către companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsoțit.

(4) În situația în care personalul transportă bagajele în alte condiții sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor alin. (1) și (3).

(5) În cantitățile de bagaje personale prevăzute la alin. (1) se include și greutatea ambalajelor și nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie.

(6) Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de înmagazinare, asigurări etc.), altele decât cele rezultând din aplicarea tarifelor în condițiile prezentei legi, se suportă de către personalul în cauză.

Art. 54. -

Cheltuielile prevăzute la art. 53 se suportă în următoarele cazuri:

a) cu ocazia plecării și venirii definitive la și de la post;

b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în țara de reședință sau într-o altă țară străină.

G. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post

I. În interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină

Art. 55. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de:

a) salariul de bază în lei corespunzător funcției pe care este încadrat în țară, la care se adaugă sporul pentru titlul științific de doctor și sporul de vechime în muncă, potrivit legii;

b) indemnizațiile în valută pentru soția/soțul și copiii rămași în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi.

(2) Șeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în țară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, de salariul în valută la misiune și de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 56. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în țara de reședință sau în altă țară străină, pe lângă drepturile în valută și în lei prevăzute în prezenta lege, și de:

a) cazare, transport și 30% din diurnă, pentru deplasări în țara de reședință;

b) cazare, transport și 50% din diurnă, pentru deplasări în altă țară străină.

(2) Cazarea și diurna se acordă în condițiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în țările respective, calculate în funcție de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcției de încadrare.

(3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:

a) la categoria a II-a - șefii de misiune;

b) la categoria I - restul personalului.

Art. 57. -

În situația în care, din motive de ordin protocolar, șeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soția/soțul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport și de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleași condiții ca și pentru șeful misiunii.

II. În interes personal

Art. 58. -

(1) Pe timpul deplasării în țară sau în străinătate, în interes personal, inclusiv pentru susținerea de examene, dacă această deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fără plată și nu beneficiază de nici un fel de drept în valută sau în lei pentru el și pentru membrii de familie.

(2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflați în întreținere permanentă în străinătate, se deplasează pe cont propriu în afara țării de reședință, personalul salariat nu mai beneficiază de drepturile în valută pentru membrii de familie, în condițiile prezentei legi.

(3) Dacă deplasarea pe cont propriu a soției/soțului aflată/aflat în întreținere permanentă în străinătate are loc în țară, personalul beneficiază de drepturi în lei, în condițiile prezentei legi.

H. Spațiul de locuit în străinătate

Art. 59. -

Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate și membrilor săi de familie aflați în întreținere permanentă, în condițiile prezentei legi, li se asigură spațiu de locuit, precum și dotarea corespunzătoare, potrivit funcției îndeplinite, ținând seama de specificul activității și de condițiile de climă din fiecare țară, cu suportarea chiriei și a cheltuielilor de întreținere de către unitățile trimițătoare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 60. -

(1) Durata misiunii permanente în străinătate, precum și încadrarea pe posturile prevăzute în structura de personal pentru fiecare misiune diplomatică, oficiu consular și institut cultural român din străinătate se aprobă de către conducerea unităților trimițătoare.

(2) În cazul în care durata inițială a misiunii este mai mică de un an, unitățile trimițătoare suportă indemnizațiile în lei și în valută, precum și cheltuielile de transport, în condițiile stabilite prin prezenta lege, numai pentru persoana trimisă în străinătate pe perioada respectivă. Cheltuielile pentru bagajul neînsoțit se suportă pentru jumătate din cantitățile și în condițiile prevăzute la art. 53.

Art. 61. -

(1) Personalului trimis în misiune permanentă în străinătate i se aplică, pe perioada în care își desfășoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, creșterile salariale aplicate la salariile de încadrare în lei, în țară.

(2) Unitățile trimițătoare suportă integral contribuțiile prevăzute de lege pentru angajat și pentru angajator, calculate în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care personalul este încadrat în țară, conform legislației în vigoare. Jurisprudență

Art. 62. -

(1) Soțul/soția care însoțește personalul trimis în misiune permanentă în străinătate și căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu pe perioada respectivă beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimițătoare a contribuției la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării. Baza lunară de calcul a contribuției nu poate depăși plafonul de trei salarii de bază minime brute pe țară. Jurisprudență

(2) La încheierea misiunii permanente a personalului, soțul/soția care l-a însoțit la post are dreptul să solicite reintegrarea la autoritatea sau instituția publică, regia autonomă sau societatea națională la care a fost încadrat/încadrată. Reintegrarea se acordă de drept solicitantului.

(3) Dacă reintegrarea soțului/soției nu este posibilă în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, salariatul unității trimițătoare beneficiază de o indemnizație lunară de sprijin, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 63. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României și cei care îndeplinesc funcții de execuție specifice, prevăzute în prezenta lege, aflați în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția în care sunt încadrați.

Art. 64. -

Drepturile salariale ale reprezentanților speciali ai statului român, trimiși în misiuni permanente sau temporare în străinătate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 65. -

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile și obligațiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere și celelalte organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale.

Art. 66. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază în țară de drepturile bănești prevăzute în actele normative privind Corpul diplomatic și consular al României și cele referitoare la funcționarul public.

Art. 67. -

(1) Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 5 alin. (1) lit. c), d), i), j) și a art. 14, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.

(2) Indemnizația pentru plata taxei de școlarizare, prevăzută la art. 37 lit. f), se acordă începând cu anul școlar 2004-2005.

(3) Aplicarea, în anul 2004, a măsurilor prevăzute de prezenta lege se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 și al celorlalte unități trimițătoare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 81/2001, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Art. 68. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 noiembrie 2004.

Nr. 495.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile diplomatice și consulare
Valoarea de referință sectorială:
1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei
1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei
Modificări (1)

Nr. crt. Funcțiile diplomatice și consulare Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Ambasador Ambasador S 8,50
2. Ministru plenipotențiar Ministru plenipotențiar S 8,10
3. Ministru-consilier Ministru-consilier S 6,90
4. Consilier diplomatic, consul general Consilier diplomatic, consul general S 6,50
5. Secretar I, consul Secretar I, consul S 6,10
6. Secretar II, viceconsul Secretar II, viceconsul S 5,70
7. Secretar III Secretar III S 5,40
8. Atașat, agent consular Atașat, agent consular S 2,80

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile specifice de execuție
Valoarea de referință sectorială:
1 ianuarie 2004 - 2.245.842 lei
1 octombrie 2004 - 2.380.592 lei
Nr. crt. Funcțiile diplomatice și consulare Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
1. Consilier relații, interpret relații I Consilier relații, interpret relații I S 4,00
2. Consilier relații, interpret relații II Consilier relații, interpret relații II S 3,50
3. Consilier relații, interpret relații III Consilier relații, interpret relații III S 3,20
4. Referent relații, referent comunicații, curier diplomatic I Referent relații, referent comunicații, curier diplomatic I S 2,80
SSD 2,60
PL 2,30
M 2,20
5. Referent relații, referent comunicații, curier diplomatic II Referent relații, referent comunicații, curier diplomatic II S 2,60
SSD 2,30
PL 2,20
M 1,50
6. Cancelarist relații I Cancelarist relații I PL 2,30
M 2,20
7. Cancelarist relații II Cancelarist relații II PL 2,20
M 1,50
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE
corespunzătoare funcțiilor de conducere exercitate de personalul
încadrat pe funcții diplomatice și consulare și pe funcții specifice
Ministerului Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
1. Director general, secretar general 55
2. Director, director de cabinet, secretar general adjunct 50
3. Director adjunct 40
4. Şef serviciu 30
5. Şef birou 25

NOTĂ:

Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adaugă o indemnizație de conducere prevăzută la nr. crt. 1 din prezenta anexă.

Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adaugă o indemnizație de conducere prevăzută la nr. crt. 2 din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 4*) Modificări (1), Jurisprudență

*) Tabelul este reprodus în facsimil.

NOMENCLATORUL FUNCȚIILOR ȘI COEFICIENȚII DE IERARHIZARE
pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis
în misiune permanentă în străinătate

Nr. crt. Funcția de încadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Ambasador, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECI S 4,20
2. Consul general-șef al unui consulat general, ministru plenipotențiar S 3,90
3. Ministru-consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizațiile internaționale, director institut cultural S 3,80
4. Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atașat apărare clasa I, atașat de afaceri interne clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa I, șef birou presă clasa I, director centru de informare, director adjunct institut cultural S 3,00
5. Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, atașat apărare clasa a II-a, atașat de afaceri interne clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa a II-a, șef birou presă clasa a II-a, reprezentant militar S 2,80
6. Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, atașat apărare adjunct clasa I, atașat de afaceri interne adjunct clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, consul clasa I S 2,50
7. Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, atașat apărare adjunct clasa a II-a, atașat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, consul clasa a II-a S 2,40
8. Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, șef birou turism clasa I S 2,30
9. Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a corespondent de presă clasa I, economist clasa a II-a, șef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a S 2,20
10. Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, șef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relații clasa I, referent principal relații clasa I, șef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, referent principal comunicații clasa I S 2,10
11. Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relații clasa a II-a, referent principal relații clasa a II-a, referent principal comunicații clasa a II-a S 2,00
12. Atașat clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, referent relații clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, referent comunicații clasa I S 1,80
13. Atașat clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relații clasa a II-a, referent comunicații clasa a II-a S 1,70
14. Șef birou administrativ M 1,70
15. Contabil principal, referent transmitere M 1,65
16. Contabil, cancelarist, bibliotecar M 1,50
17. Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf principal, funcționar consular principal, referent de specialitate I M 1,50
18. Funcționar consular, intendent I, referent de specialitate II M 1,30
19. Funcționar administrativ, secretar-dactilograf, stenodactilograf, referent relații, intendent II M 1,25
20. Dactilograf, telexist, șofer I, muncitor calificat M 1,20
21. Funcționar administrativ II M 1,10
22. Șofer II, muncitor calificat II G 1,10
23. Portar I G 1,00
24. Îngrijitor G 0,90
Modificări (2)

NOTĂ:

1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcției se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate, în aceeași funcție sau într-o funcție ierarhizată cel puțin cu același coeficient de ierarhizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în funcție, încadrarea pe noua funcție se face la clasa a II-a.

Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcții distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcției de încadrare a persoanei numite se va stabili ținându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională și de vechimea în specialitate.

3. Funcțiile și asimilarea acestora sau coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

ANEXA Nr. 51)

1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

TABEL cuprinzând rutele*), distanțele și durata estimative ale transportului
cu autoturismele la și de la reprezentanțele oficiale
ale României în străinătate

*) Rutele prevăzute în prezenta anexă au caracter orientativ.

Nr crt. Ruta Distanţa (km) Durata - zile -
Parcurs extern Parcurs intern
1. Budapesta-Oradea-Bucureşti 890 - 1
2. Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti 1.460 2 1
3. Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 1.810 3 1
4. Bratislava-Budapesta-Bucureşti 1.110 1 1
5. Bonn-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.160 3 1
6. Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 1.600 2 1
7. Viena-Budapesta-Bucureşti 1.150 1 1
8. Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.030 3 1
9. Geneva-Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.200 3 1
10. Paris-Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-Munchen- Viena-Budapesta-Bucureşti 2.420 4 1
11. Strasbourg-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- Bucureşti 1.970 3 1
12. Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- Belgrad-Bucureşti 2.290 3 1
13. Bruxelles-Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.400 4 1
14. Haga-Utrecht-Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti 2.440 4 1
15. Luxemburg-Karlsruhe-Munchen-Viena-Budapesta- Bucureşti 2.170 3 1
16. Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen-Viena- Budapesta-Bucureşti 2.720 4 1
17. Dublin-Dun Loaghaire-Holyhead-Birmingham-Londra- Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen-Viena-Budapesta- Bucureşti 2.990 5 1
18. Roma-Bologna-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- Belgrad-Bucureşti 2.020 3 1
19. Milano-Verona-Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb- Belgrad-Bucureşti 1.760 2 1
20. Veneţia-Mestre-Ljubljana-Zagreb-Belgrad- Bucureşti 1.500 2 1
21. Belgrad-Timişoara-Bucureşti 720 - 1
22. Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.100 1 1
23. Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti 1.230 1 1
24. Tirana-Skhoder-Pristina-Nis-Vidin-Calafat- Bucureşti 990 1 -
25. Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 430 - -
26. Atena-Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti 1.300 2 -
27. Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc-Târnovo- Ruse-Bucureşti 700 1 -
28. Ankara-Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- Târnovo-Ruse-Bucureşti 1.120 2 -
29. Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- Bucureşti 1.480 2 1
30. Nicosia-Famagusta-Mersin-Adana-Ankara-Istanbul- Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti 1.660 3 -
31. Copenhaga-Gedser-Warnemude-Berlin-Praga- Budapesta-Bucureşti 2.190 3 1
32. Stockholm-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)- Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti 2.680 4 1
33. Helsinki-St. Petersburg-Tallin-Riga-Kaliningrad- Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- Bucureşti 3.100 5 1
34. Tallin-Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia- Miskolc-Debrecen-Bucureşti 2.360 4 1
35. Moscova-Tula-Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi-Buzău- Bucureşti 1.920 3 1
36. Kiev-Zitomir-Vinita-Cernăuţi-Buzău-Bucureşti 1.040 1 1
37. Minsk-Bobruisk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- Cernăuţi-Buzău-Bucureşti 1.610 2 1
38. Vilnius-Minsk-Gomel-Kiev-Zitomir-Vinita- Cernăuţi-Buzău-Bucureşti 1.810 2 1
39. Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc- Debrecen-Oradea-Bucureşti 2.050 3 1
40. Chişinău-Kotovsk-Huşi-Bârlad-Focşani-Buzău- Bucureşti 440 - -
41. Odessa-Sărata-Bolgrad-Reni-Galaţi-Bucureşti 540 - 1
42. Oslo-Goteborg-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)- Berlin-Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti 2.650 4 1
43. Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia- Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 3.490 6 1
44. Lisabona-Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano- Mestre-Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad- Bucureşti 4.130 7 1
45. Salonic-Sofia-Ruse-Bucureşti 740 1 -
46. La Valetta-Siracusa-Catania-Messina-Taranto- Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 1.880 4 -
47. Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto- Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 2.060 4 -
48. Tripoli-Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto- Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti 2.900 6 -
49. Rabat-Ceuta-Algeciras-Valencia-Marsilia-Milano- Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 4.270 7 1
50. Alger-Alicante-Barcelona-Marsilia-Milano- Gorizia-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti 3.210 5 1
51. Alexandria-Ismailia-Khan Yunis-Haifa-Adana- Ankara-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse- Bucureşti 3.050 6 -
52. Cairo-Ismailia-Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti 2.870 6 -
53. Tel Aviv-Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora- Târnovo-Ruse-Bucureşti 2.390 5 -
54. Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse- Bucureşti 2.210 4 -
55. Damasc-Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora- Târnovo-Ruse-Bucureşti 2.250 4 -
56. Amman-Damasc-Beirut-Adana-Istanbul-Târnovo-Ruse- Bucureşti 2.490 5 -
57. Teheran-Tabriz-Bazargan-Ankara-Istanbul-Târnovo- Ruse-Bucureşti 3.500 7 -
58. Din alte oraşe de reşedinţă ale reprezentanţelor României la şi de la Bucureşti 4.500 8 -

NOTĂ:

1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare după parcurgerea unei distanțe zilnice de minimum 500 km.

2. Cheltuielile pentru carburanți se decontează în funcție de consumul specific al autoturismului, dar nu mai mult de 10 l/100 km. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Plata salariului în străinătate. Drepturi bănești. Diurnă. Funcționar public
;
se încarcă...