Parlamentul României

Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (5), Comentarii expert

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 28 iunie 2004.

În vigoare de la 01 iulie 2004 până la 02 ianuarie 2005, fiind înlocuit prin Lege 602/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2004 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Economia și finanțele publice:

1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;

2. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru anul 2005;

3. reglementarea unor măsuri financiare;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;

5. modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. reglementarea modului de plată a personalului angajat pe bază de convenții pentru încasarea creanțelor fiscale;

8. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001;

9. măsuri privind îmbunătățirea mediului de afaceri;

10. reglementări privind angajarea și derularea proiectelor statistice finanțate din fonduri externe nerambursabile;

11. trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș;

12. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 449/2001;

13. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalațiilor și a know-how-ului care se importă pentru realizarea investiției "Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni";

14. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările și completările ulterioare;

15. scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;

16. măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate;

17. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare;

18. modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare;

19. măsuri privind asigurarea pazei conductelor de transport țiței, gazolină, condensat, etan lichid și produse petroliere cu efective de jandarmi și exceptarea de la plată a serviciilor prestate;

20. măsuri privind constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic;

21. scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a unor cantități de combustibil;

22. măsuri privind transferul cu titlu gratuit al unor pachete de acțiuni din proprietatea statului în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale locale;

23. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;

24. reglementări referitoare la construirea, întreținerea, reparația și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.;

25. stabilirea și sancționarea contravențiilor la transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate administrată de Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.;

26. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002;

27. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislația comunitară;

28. amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;

29. dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;

30. completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare.

II. Agricultură:

1. instituirea, la nivel național, a Rețelei de informații contabile agricole;

2. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup și pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005;

4. reglementări privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare;

5. stabilirea măsurilor necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;

6. stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora;

7. modificarea art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004.

III. Administrație publică:

1. înființarea Centrului Național de Instruire și Atestare Feroviară CENAFER;

2. înființarea Agenției Naționale de Transplant;

3. completarea Decretului-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică);

4. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

IV. Sănătate:

1. măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar;

2. modificarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte;

5. completarea art. 8 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările ulterioare.

V. Muncă și solidaritate socială:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată;

2. modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003;

4. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004.

VI. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pe timpul desfășurării în România a Reuniunii informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO;

2. modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 iunie 2004.

Nr. 291.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...