Parlamentul României

Legea nr. 311/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30 iunie 2004.

În vigoare de la 03 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu următorul cuprins:

"

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcție de condițiile locale specifice, autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pot face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor."

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. În privința parametrilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8."

3. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

............................................................................................

(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

b) autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor."

4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"

(11) Producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control a calității apei potabile.

(12) Autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, asigură supravegherea și controlul monitorizării calității apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerințele de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică."

5. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

"

(51) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calității apei, se face publică de către Ministerul Sănătății."

6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Se pot utiliza și alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obținute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informațiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3."

7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.

8. La articolul 13, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul și costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă la cerințele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sănătății va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităților de realizare a monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.

............................................................................................

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 și 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția celor care vor obține perioada de tranziție."

9. După articolul 14 se introduc articolele 141-143 cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puțuri de mică adâncime și captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă și analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuță aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.

Art. 142. -

Deținătorii și utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 141 au obligația să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe și să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

Art. 143. -

Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă."

10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."

11. Anexele nr. 1 și 3 vor avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici și indicatori.

2. Valorile și concentrațiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 și 3.

Tabel 1 A Parametrii microbiologici

Parametru Valoare admisă (număr/100ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococi 0

Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată
în sticle sau alte recipiente

Parametru Valoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
Enterococi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Număr de colonii la 220C 100/ml
Număr de colonii la 370C 20/ml

Tabel 2 Parametrii chimici

Parametru Valoare CMA Unitate de măsură
Acrilamidă1) 0,10 μg/l
Arsen 10 μg/l
Benzen 1,0 μg/l
Benz(a)piren 0,01 μg/l
Bor 1,0 mg/l
Bromaţi2) 10 μg/l
Cadmiu 5,0 μg/l
Clorură de vinil1) 0,50 μg/l
Cianuri totale 50 μg/l
Cianuri libere 10 μg/l
Crom total 50 μg/l
Cupru3),4) 0,1 mg/l
Dicloretan 3,0 μg/l
Epiclorhidrină1) 0,10 μg/l
Fluor 1,2 mg/l
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 μg/l
Mercur 1,0 μg/l
Nichel3) 20 μg/l
Nitraţi6) 50 mg/l
Nitriţi6) 0,50 mg/l
Pesticide7),8) 0,10 μg/l
Pesticide7),9) Total 0,50 μg/l
Plumb3),10) 10 μg/l
Seleniu 10 μg/l
Stibiu 5,0 μg/l
Tetracloretan şi Tricloretenă 10 μg/l
(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
Trihalometani11) 100 μg/l
Total
(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

NOTĂ:

1) Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare vor notifica autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

2) Unde este posibil, valoarea concentrației trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficiența dezinfecției. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromați o valoare de 25 μg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să țină seama și de frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă rețeaua de distribuție are componente din cupru, cu respectarea celor menționate la pct. 3.

5) Compușii specificați sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

6) Se va aplica următoarea formulă:

[nitrat]   [nitrit]
|||||||| + |||||||| <= 1,
   50         3

în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l.

7) Prin pesticide se înțelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuși înrudiți (ca de ex.: regulatori de creștere) și metaboliții relevanți, produșii de degradare și de reacție. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentrația se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid, concentrația maximă este 0,030 μg/l.

9) Prin Pesticide-Total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 μg/l.

11) Concentrația totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecția.

Compușii individuali specificați sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 μg/l pentru concentrația totală a THM.

Tabel 3 Parametrii indicatori

Parametru Valoare CMA Unitate de măsură
Aluminiu 200 μg/l
Amoniu 0,50 mg/l
Bacterii coliforme1) 0 număr/100 ml
Carbon organic total (COT)2) Nici o modificare anormală
Cloruri3) 250 mg/l
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)4) 0 număr/100 ml
Clor rezidual liber 0,50 mg/l
Conductivitate3) 2.500 μS cm-1 la 200C
Culoare Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală
Duritate totală, minim 5 grade germane
Fier 200 μg/l
Gust Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală
Mangan 50 μg/l
Miros Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală
Număr de colonii la 220C Nici o modificare anormală
Număr de colonii la 370C Nici o modificare anormală
Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
pH3),6) >= 6,5; <= 9,5 unităţi de pH
Sodiu 200 mg/l
Sulfat3) 250 mg/l
Sulfuri şi hidrogen sulfurat 100 μg/l
Turbiditate7) <= 5 UNT
Zinc 5.000 μg/l
Tritiu8),9) 100 Bq/l
Doza efectivă totală de referinţă9),10) 0,10 mSv/an
Activitatea alfa globală11) 0,1 Bq/l
Activitatea beta globală11) 1 Bq/l

NOTĂ:

1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecție.

8) Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referință acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului și a radioactivității în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situația în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referință sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunța la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon și descendenții radonului. Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

11) Caracterizarea calității apei din punct de vedere al conținutului radioactiv se face prin măsurarea activității alfa și beta globală. În cazul în care valoarea de referință este depășită, este necesară determinarea activității specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile."

............................................................................................

ANEXA Nr. 3

SPECIFICAȚII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calității analitice și să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătății pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme și [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roșu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTĂ: Compoziția mediului de agar m-PC este:

Mediu de bază
Triptoză 30 g
Extract de drojdie 20 g
Sucroză 5 g
Hidroclorit de L-cisteină 1 g
MgSO4 ▪ 7H2O 0,1 g
Roşu de bromcresol 40 mg
Agar 15 g
Apă 1.000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 și se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. Se răcește și se adaugă:

D-cicloserină 400 mg
Polimixină-B sulfat 25 mg
Indosil-beta-D-glucozid 60 mg
0,5% soluţie sterilizată şi
filtrată de difosfat de fenoftaleină 20 ml
4,5% FeCl3 ▪ 6H2O filtrată şi sterilizată 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanță:

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puțin o concentrație egală cu valoarea parametrului (CMA).Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanță specificate sunt: acuratețea, precizia, și limita de detecție:

Parametru Acurateţea % din CMA1) Precizia % din CMA2) Limita de detecţie % din CMA3)
Acrilamidă^a)
Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz(a)piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromaţi 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorură de vinil^a)
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru4) 10 10 10
1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrină^a)
Fluor 10 10 10
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 25 25 25
Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitraţi 10 10 10
Nitriţi 10 10 10
Oxidabilitate6) 25 25 25
Pesticide7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretan8) 25 25 10
Tricloretenă8) 25 25 10
Trihalometani5) - Total 25 25 10

a) Condiții: controlul concentrației conform specificației de producție.

NOTĂ:

1) Acuratețea este eroarea sistematică și este exprimată ca diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate și valoarea adevărată (conform definiției standardului ISO 5725).

2) Precizia este eroarea aleatoare și este exprimată ca deviația standard a dispersiei rezultatelor față de o valoare medie (conform definiției standardului ISO 5725).

3) Limita de detecție este considerată a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviația standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conținând o concentrație mică a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviația standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru substanțele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru fiecare pesticid și depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecție nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanță se aplică individual pentru substanțele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentrația ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentrație egală cu CMA, cu o acuratețe și o precizie de 0,2 unități de pH.

3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanțele metodelor de analiză:

- Carbon organic total

- Culoare

- Gust

- Miros

- Turbiditate*)

*) Pentru monitorizarea turbidității în apa de suprafață tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puțin concentrații egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratețe și o precizie de 25%."

Art. II. -

Planurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii și distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. III. -

(1) Ministerul Administrației și Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul și costul activităților, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi.

(2) Ministerul Administrației și Internelor va monitoriza și va controla implementarea planurilor de conformare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 iunie 2004.

Nr. 311.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...