Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției informare și relații publice din 18.02.2015

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Direcția informare și relații publice este organizată și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Direcția informare și relații publice, denumită în continuare Direcția, este unitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., fiind specializată în conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea și controlul activităților de informare și relații publice, transparență decizională, realizare a publicațiilor, filmelor și materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum și în monitorizarea și analizarea permanentă a efectelor mediatice produse de misiunile și acțiunile întreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectivă în spațiul public a activității M.A.I.

(2) Direcția este în coordonarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și are ca structuri subordonate Centrul multimedia și Centrul cultural al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Centrul cultural al M.A.I. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Direcția cooperează cu celelalte structuri din aparatul central și cu cele aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.

(2) Diagrama relațiilor Direcției este prezentată în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizarea Direcției

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Direcția are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Centrul de presă și politici de comunicare (la nivel de serviciu):

a) Compartimentul comunicare mass-media;

b) Compartimentul politici de comunicare;

c) Compartimentul pregătire și informare internațională;

d) Compartimentul campanii și evenimente;

e) Compartimentul informare publică.

3. Centrul de monitorizare și analiză mass-media (la nivel de serviciu):

a) Compartimentul monitorizare mass-media;

b) Compartimentul analiză mass-media.

4. Secția de asistență religioasă;

5. Compartimentul documente clasificate și secretariat.

(2) Organigrama Direcției este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. -

Relațiile din cadrul serviciilor Direcției sunt ierarhice, iar, între servicii, au caracter funcțional. Cu celelalte unități ale M.A.I., Direcția desfășoară relații de cooperare și colaborare.

Art. 6. -

Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale, Direcția angrenează, în mod eșalonat și diferențiat, din punctul de vedere al responsabilităților, elementele structurii proprii, ale Centrului cultural al M.A.I. și ale Centrului multimedia, precum și ale altor unități ale aparatului central sau subordonate M.A.I.

Art. 7. -

Direcția coordonează, pe linie de specialitate, compartimentele și personalul din instituțiile și structurile aflate în subordinea M.A.I. cu atribuții în domeniile aflate în competență.

CAPITOLUL III Obiectivul general și atribuțiile Direcției Modificări (1)

Art. 8. -

Obiectivul general al Direcției este asigurarea unei informări obiective a societății civile în raport cu realitățile organizaționale, cu privire la demersurile instituționale și la direcțiile de acțiune stabilite prin documente programatice implementate de M.A.I., precum și coordonarea activității de informare și relații publice la nivelul M.A.I.

Art. 9. -

Atribuțiile generale ale Direcției sunt:

a) contribuie la creșterea gradului de informare a societății civile, a personalului M.A.I. și a tuturor celor interesați asupra stadiului și evoluției acțiunilor M.A.I. pe linia exercitării atribuțiilor specifice;

b) întreprinde demersuri de ordin comunicațional pentru a obține suportul public necesar susținerii efortului instituțional îndreptat spre îndeplinirea sarcinilor stabilite prin programul de guvernare;

c) contribuie, prin acțiuni și proiecte de relații publice, la consolidarea unui climat civic favorabil întăririi legalității, combaterii corupției și a infracționalității;

d) întreprinde demersuri pentru asigurarea unei reflectări obiective în spațiul public intern și internațional a acțiunilor derulate de structurile M.A.I. și ale personalului propriu, în raport cu importanța și contribuția acestora în plan social;

e) actualizează periodic, în funcție de schimbările survenite în sistemul M.A.I., precum și în sfera socială procedurile de comunicare, în scopul creșterii eficienței activității de informare și relații publice;

f) contribuie la perfecționarea metodelor de lucru necesare gestionării situațiilor de criză mediatică;

g) întreprinde demersuri pentru a asigura optimizarea activităților de informare și relații publice din M.A.I., în sensul atingerii standardelor în domeniu, în ceea ce privește acțiunile și activitățile desfășurate de structuri similare din Uniunea Europeană;

h) elaborează strategia M.A.I. în domeniul informării și relațiilor publice și planurile anuale de măsuri pentru aplicarea strategiei, în funcție de particularitățile și evoluțiile sarcinilor și misiunilor instituției;

i) promovează activitățile, misiunile, valorile și principiile în baza cărora M.A.I. își desfășoară activitatea și asigură modul de relaționare cu societatea civilă și cu structurile guvernamentale, în domeniile de competență;

j) asigură politica de transparență decizională a M.A.I.;

k) pune la dispoziția celor interesați informațiile solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și comunică din oficiu informațiile de interes public ale instituției, cu respectarea prevederilor legale în materia informațiilor nedestinate publicității;

l) urmărește dezvoltarea mediatică a subiectelor și a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând în timp real suportul informațional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul instituției;

m) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situațiilor speciale, de criză și a celor cu risc reputațional la adresa structurilor M.A.I.;

n) asigură suportul analitic necesar decidenților cu privire la modul în care mass-media reflectă acțiunile M.A.I., ale structurilor sale subordonate și ale personalului propriu;

o) sprijină, prin mijloacele de informare în masă proprii, activitatea de educare juridică și antiinfracțională a cetățenilor;

p) coordonează și controlează activitatea departamentelor de comunicare din structurile centrale și teritoriale ale instituției, a mijloacelor de informare în masă centrale și locale ale M.A.I.;

q) organizează evenimente cu impact mediatic și participă la astfel de acțiuni alături de reprezentanți ai societății civile, organizații neguvernamentale, autorități publice centrale și locale ș.a.;

r) asigură consultanță calificată pentru structurile de informare și relații publice din inspectoratele generale, direcții generale, structuri din subordinea M.A.I. și alte unități din aparatul central al M.A.I.;

s) asigură cooperarea interministerială în domeniul informării și relațiilor publice;

ș) participă la desfășurarea activităților de dezvoltare și schimb de experiență din domeniul de competență al Direcției;

t) participă cu specialiști la inspecțiile și controalele prevăzute în programele anuale aprobate de conducerea instituției și execută, la ordin, alte asemenea sarcini și misiuni;

ț) propune conducerii M.A.I. încheierea de convenții, protocoale și alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate cu organismele precizate în diagrama de relații și avizează documentele similare propuse spre încheiere de unitățile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

u) participă la organizarea, planificarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în carieră, precum și a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării și relațiilor publice din unitățile M.A.I.; Modificări (1)

v) asigură măsurile ce se impun la sediul propriu privind prevenirea și stingerea incendiilor, realizează activitățile aferente asigurării protecției, securității și sănătății în muncă, precum și prevenirii riscurilor profesionale;

w) asigură măsurile ce se impun privind managementul operațional și serviciul de zi pe unitate;

x) asigură asistența și educația religioasă a personalului din structurile M.A.I.;

y) exercită atributele de coordonare, control și evaluare a Centrului cultural al M.A.I. și a Centrului multimedia.

CAPITOLUL IV Conducerea Direcției

Art. 10. -

Conducerea Direcției este asigurată de director, ajutat de doi directori adjuncți.

Art. 11. -

(1) Directorul răspunde în fața conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfășoară Direcția.

(2) Directorii adjuncți, aflați în subordinea nemijlocită a directorului, răspund de planificarea, organizarea, desfășurarea și controlul activității profesionale a serviciilor/birourilor/compartimentelor coordonate.

(3) Fișa postului directorului și cele ale directorilor adjuncți sunt prezentate în anexele nr. 3, 4 și 5.

Art. 12. -

(1) Directorul conduce întreaga activitate a Direcției, pe care o reprezintă în relațiile cu conducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competențelor legale și a mandatului încredințat de conducerea M.A.I.

(2) Pentru aplicarea prevederilor actelor normative, directorul emite dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) În condițiile legii, directorul poate delega atribuții din competența sa sau poate încredința mandatul de reprezentare directorilor adjuncți ori altor persoane din subordine, după caz.

Art. 13. -

Directorul și directorii adjuncți coordonează și controlează activitatea profesională a personalului din serviciile/compartimentele Direcției, din Centrul cultural al M.A.I. și din Centrul multimedia și analizează modul în care sunt îndeplinite atribuțiile, obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia de informare și relații publice a M.A.I., în programele și planurile de activități și acțiuni proprii.

CAPITOLUL V
Obiectivele și atribuțiile serviciilor și compartimentelor din structura organizatorică a Direcției
Modificări (1)

SECȚIUNEA 1
Obiectivele și atribuțiile Centrului de presă și politici de comunicare
Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Centrul de presă și politici de comunicare are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcției:

a) asigură realizarea materialelor de informare destinate publicității referitoare la activitatea M.A.I.;

b) coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

c) pune în aplicare politica de transparență la nivelul M.A.I.;

d) organizează conferințele de presă ale reprezentanților conducerii M.A.I.;

e) asigură cadrul normativ necesar desfășurării activităților din domeniul informării și relațiilor publice;

f) proiectează documentele strategice ale M.A.I. în domeniul informării și relațiilor publice;

g) realizează acțiuni și proiecte de relații publice pentru sprijinirea eforturilor M.A.I. de întărire a legalității, combaterii corupției și a infracționalității;

h) participă, alături de alte structuri de specialitate ale M.A.I., la organizarea activităților de pregătire cu personalul de specialitate din structurile M.A.I.;

i) propune conducerii M.A.I. încheierea de convenții, protocoale și alte asemenea documente cu diferite organisme în domeniul informării și relațiilor publice;

j) asigură participarea și reprezentarea Direcției sau a M.A.I., la nivel instituțional, în domeniul de competență;

k) desfășoară, la ordin, sau participă la activități de îndrumare, control și de evaluare a activității de informare și relații publice la instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

l) participă cu specialiști în componența comisiilor de control constituite pentru executarea controalelor dispuse de conducerea M.A.I. sau de directorul Direcției.

Art. 15. - Modificări (1)

Centrul de presă și politici de comunicare are următoarele atribuții specifice:

a) realizează și transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfășurată de către instituțiile M.A.I., precum și răspunsurile la solicitările în format electronic soluționate la nivelul Direcției;

b) propune puncte de vedere și întocmește proiecte de reacție ale instituției pe teme apărute în spațiul public;

c) moderează, prin intermediul ofițerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferințele de presă ale reprezentanților conducerii M.A.I.;

d) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

e) îndrumă, sprijină și coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

f) întreprinde demersuri de ordin comunicațional pentru gestionarea situațiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

g) sprijină activitatea de documentare a reprezentanților mass-mediei preluând cererile acestora și furnizând cu celeritate informațiile de interes public solicitate, cu respectarea principiilor echidistanței și al tratamentului nediscriminatoriu;

h) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic și transmiterea acestora structurilor competente din cadrul Direcției sau altor structuri competente ale M.A.I., în vederea soluționării;

i) asigură aplicarea prevederilor privind liberul acces la informațiile de interes public și transparența decizională;

j) asigură acreditarea jurnaliștilor la nivelul aparatului central al M.A.I.;

k) asigură postarea pe site-ul instituțional și pe celelalte medii on-line autorizate a materialelor de informare publică privind activitatea desfășurată de către instituțiile M.A.I.;

l) realizează calendarul de activități de relații publice desfășurate de structurile M.A.I.;

m) proiectează strategia și conceptele strategice ale M.A.I. în domeniul informării și relațiilor publice, precum și planurile de implementare a acestor activități;

n) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative transmise spre consultare de celelalte structuri ale M.A.I., în domeniile din competența Direcției;

o) realizează proiectele de dispoziții interne privind organizarea și desfășurarea activităților în domeniul informării și relațiilor publice;

p) participă la desfășurarea activităților de dezvoltare și schimb de experiență din domeniul de competență al Direcției;

q) valorifică experiența internațională în domeniile din competență, dobândită prin relaționarea cu structuri similare/corespondente din străinătate;

r) participă la organizarea, planificarea și desfășurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării și relațiilor publice;

s) participă, alături de specialiștii instituțiilor de pregătire/învățământ, la elaborarea documentației utilizate pentru pregătirea profesională;

ș) sprijină organizarea convocărilor de instruire a personalului cu atribuții de informare și relații publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

t) propune conducerii M.A.I. încheierea de convenții, protocoale și alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate cu organismele precizate în diagrama de relații și avizează documentele similare încheiate de unitățile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

ț) inițiază, organizează, desfășoară sau participă la campanii de comunicare și evenimente de relații publice la nivelul Direcției ori cu implicarea altor structuri ale M.A.I.;

u) desfășoară, la ordin, sau participă la activități de îndrumare, control și de evaluare a activității de informare și relații publice la instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

v) participă la activități cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum și la cele ale unor instituții guvernamentale sau organisme neguvernamentale.

Art. 16. -

(1) Centrul de presă și politici de comunicare are următoarea componență:

a) Compartimentul comunicare mass-media;

b) Compartimentul politici de comunicare;

c) Compartimentul pregătire și informare internațională;

d) Compartimentul campanii și evenimente;

e) Compartimentul informare publică.

(2) Compartimentul comunicare mass-media are următoarele atribuții:

a) realizează și transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfășurată de către instituțiile M.A.I., precum și răspunsurile la solicitările în format electronic soluționate la nivelul Direcției;

b) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic și transmiterea acestora către structurile competente din cadrul Direcției, în vederea soluționării;

c) propune puncte de vedere și întocmește proiecte de reacție ale instituției pe teme apărute în spațiul public, sens în care asigură și suportul documentar consultând structurile de specialitate atunci când situația o impune;

d) asigură suportul decizional conducerii M.A.I., prin realizarea de analize și documentare în domeniul informării și relațiilor publice;

e) moderează, prin intermediul ofițerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferințele de presă ale reprezentanților conducerii M.A.I.;

f) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

g) îndrumă, sprijină și coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

h) prezintă conducerii Direcției puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluționarea unor probleme ce ar putea afecta percepția publică a instituției și a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepții obiective în raport cu realitățile organizaționale;

i) întreprinde demersuri de ordin comunicațional pentru gestionarea situațiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

j) sprijină activitatea de documentare a reprezentanților mass-mediei, preluând cererile acestora și furnizând cu celeritate informațiile de interes public solicitate, cu respectarea principiilor echidistanței și al tratamentului nediscriminatoriu;

k) desfășoară, la ordin, activități de îndrumare, control și de evaluare a activității de informare și relații publice la instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

l) participă la activități cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum și la cele ale unor instituții guvernamentale sau organisme neguvernamentale;

m) asigură acreditarea jurnaliștilor la nivelul aparatului central al M.A.I.

(3) Compartimentul politici de comunicare are următoarele atribuții:

a) proiectează strategia și conceptele strategice ale M.A.I. în domeniul informării și relațiilor publice, precum și planurile de implementare a acestor activități;

b) elaborează, anual, proiectul Planului de informare și relații publice al M.A.I.;

c) realizează proiectele de dispoziții interne privind organizarea și desfășurarea activităților în domeniul informării și relațiilor publice;

d) inițiază proiecte de standarde și proceduri în domeniul informării și relațiilor publice;

e) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative ale M.A.I., în domeniile din competența Direcției;

f) desfășoară sau participă, la ordin, la controale de fond și controale tematice, în domeniile din competența Direcției, la structurile M.A.I.;

g) asigură participarea și reprezentarea Direcției sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activitățile interdepartamentale, interministeriale și/sau internaționale aferente domeniului de competență;

h) participă la activitățile de schimb de experiență din domeniul de competență al Direcției;

i) realizează proiecte de convenții, protocoale și alte asemenea documente de cooperare cu organismele precizate în diagrama de relații și avizează documentele similare încheiate de unitățile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

j) elaborează Planul de îndrumare, sprijin și control al Direcției în domeniul informării și relațiilor publice;

k) înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele proprii de organizare și funcționare, ordinele, instrucțiunile, metodologiile, dispozițiile care reglementează activitatea internă, precum și rapoartele privind concluziile controalelor de fond și tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.

(4) Compartimentul pregătire și informare internațională are următoarele atribuții:

a) participă la organizarea, planificarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în carieră, precum și a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării și relațiilor publice din unitățile M.A.I.;

b) sprijină organizarea convocărilor de instruire a personalului cu atribuții de informare și relații publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

c) participă la elaborarea documentației utilizate pentru pregătirea profesională, precum și la organizarea, planificarea și desfășurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării și relațiilor publice;

d) participă la activitățile de control, consultanță și îndrumare în unitățile centrale și teritoriale ale M.A.I.;

e) organizează simpozioane, mese rotunde, convocări, pe probleme din domeniul informării și relațiilor publice, în cadrul programelor de pregătire a personalului M.A.I. cu atribuții în aceste domenii;

f) elaborează Planul de relații internaționale al Direcției;

g) participă, potrivit Planului de relații internaționale al Direcției, la întruniri internaționale;

h) asigură participarea și reprezentarea Direcției sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activitățile interdepartamentale, interministeriale și/sau internaționale aferente domeniului de competență;

i) asigură monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Compartimentul campanii și evenimente are următoarele atribuții:

a) asigură postarea materialelor de informare publică privind activitatea desfășurată de către instituțiile M.A.I. pe site-ul instituțional și pe celelalte medii on-line autorizate;

b) preia materiale din paginile web gestionate de celelalte structuri ale M.A.I. și le valorifică pe pagina web a M.A.I.;

c) organizează evenimente de relații publice la nivelul Direcției sau cu implicarea altor structuri ale M.A.I.;

d) inițiază, organizează, desfășoară sau participă la campanii de comunicare;

e) asigură concepția de vizibilitate a M.A.I., prin proiectarea unor materiale de promovare, ca suport al campaniilor de comunicare desfășurate la nivelul M.A.I.;

f) participă la activitățile de control și îndrumare în unitățile centrale și teritoriale ale M.A.I.;

g) asigură participarea și reprezentarea Direcției sau a M.A.I., în baza mandatului acordat, la activitățile interdepartamentale, interministeriale și/ori internaționale aferente domeniului de competență;

h) realizează Calendarul de activități de relații publice desfășurate de structurile M.A.I.;

i) gestionează pagina web a M.A.I. din punctul de vedere al elementelor vizuale și al informațiilor publice conținute, cu sprijinul structurii de specialitate din aparatul central al M.A.I.

(6) Compartimentul informare publică are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea prevederilor privind accesul liber la informațiile de interes public și transparență decizională;

b) desfășoară, la ordin, activități de îndrumare, control și de evaluare a activității de informare și relații publice la instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

c) participă la activități cu caracter public, în baza mandatului acordat, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum și la cel al unor instituții guvernamentale sau organisme neguvernamentale.

SECȚIUNEA a 2-a
Obiectivele și atribuțiile Centrului de monitorizare și analiză mass-media
Modificări (1)

Art. 17. -

Centrul de monitorizare și analiză mass-media are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcției:

a) asigură informarea conducerii M.A.I. cu privire la apariția în mass-media a referirilor ce vizează misiunile instituției și acțiunile personalului M.A.I.;

b) urmărește dezvoltarea mediatică a subiectelor și a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând în timp real suportul informațional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul instituției;

c) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situațiilor de criză și a celor cu risc reputațional la adresa structurilor M.A.I.;

d) asigură suportul analitic necesar decidenților cu privire la modul în care mass-media reflectă acțiunile M.A.I., ale structurilor sale subordonate și ale personalului propriu.

Art. 18. -

Centrul de monitorizare și analiză mass-media are următoarele atribuții specifice:

a) identifică referirile mediatice ce vizează activitatea M.A.I., a structurilor subordonate acestuia și a personalului propriu;

b) informează cu operativitate conducerea M.A.I. cu privire la apariția în spațiul public a referirilor la adresa instituției;

c) urmărește dezvoltarea mediatică a subiectelor și a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale M.A.I., asigurând suportul informațional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul instituției;

d) întocmește materiale de sinteză cu privire la reflectarea mediatică a misiunilor structurilor M.A.I., a unităților subordonate și a acțiunilor personalului propriu, destinate informării continue și complete a decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul instituției;

e) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situațiilor speciale, de criză și a celor cu risc reputațional la adresa structurilor M.A.I.;

f) realizează analize periodice asupra modului în care acțiunile M.A.I. sunt reflectate în spațiul public, asigurând astfel suportul decizional de specialitate necesar configurării demersurilor de comunicare instituțională;

g) realizează evaluări cantitative și calitative ale campaniilor de comunicare, respectiv ale diferitelor activități publice desfășurate de către structurile M.A.I.;

h) constituie, gestionează și utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informații despre modul în care acțiunile M.A.I. sunt reflectate în spațiul public;

i) utilizează bazele de date imagologice existente la nivelul instituției pentru evaluarea reflectării mediatice a misiunilor și acțiunilor M.A.I.;

j) participă la activități pe linia monitorizării și analizei media, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum și la cel al unor instituții guvernamentale sau organisme neguvernamentale;

k) participă, la ordin, la activități de control pe probleme de comunicare și relații publice la instituțiile și structurile aflate în subordinea M.A.I.

Art. 19. -

(1) Centrul de monitorizare și analiză mass-media are următoarea componență:

a) Compartimentul monitorizare mass-media;

b) Compartimentul analiză mass-media.

(2) Compartimentul monitorizare mass-media are următoarele atribuții:

a) identifică referirile mediatice ce vizează activitatea M.A.I., a structurilor subordonate acestuia și a personalului propriu;

b) informează cu operativitate conducerea M.A.I. cu privire la apariția în spațiul public a referirilor la adresa instituției;

c) urmărește dezvoltarea mediatică a subiectelor și a temelor de interes pentru domeniile de activitate ale structurilor M.A.I., asigurând suportul informațional de specialitate necesar echipei manageriale a M.A.I., decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul instituției;

d) asigură monitorizarea fluxurilor informaționale ale principalelor agenții de presă, televiziuni de știri sau alte mijloace media specializate în informarea în timp real, în vederea îndeplinirii obiectivelor instituționale;

e) întocmește materiale de sinteză cu privire la reflectarea mediatică a misiunilor structurilor MAI, a unităților subordonate și a acțiunilor personalului propriu, destinate informării continue și complete a decidenților și specialiștilor în comunicare publică din cadrul M.A.I.

(3) Compartimentul analiză mass-media are următoarele atribuții:

a) realizează analize periodice asupra modului în care acțiunile M.A.I. sunt reflectate în spațiul public, asigurând astfel suportul decizional de specialitate necesar configurării demersurilor de comunicare instituțională;

b) realizează evaluări cantitative și calitative ale campaniilor de comunicare, respectiv ale diferitelor activități publice desfășurate de către structurile M.A.I.;

c) constituie, gestionează și utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informații despre modul în care acțiunile M.A.I. sunt reflectate în spațiul public;

d) utilizează bazele de date imagologice existente la nivelul instituției pentru evaluarea reflectării mediatice a misiunilor și acțiunilor M.A.I.;

e) asigură suportul de specialitate necesar gestionării situațiilor de criză și a celor cu risc reputațional la adresa structurilor M.A.I.

SECȚIUNEA a 3-a Obiectivele și atribuțiile Secției de asistență religioasă Modificări (1)

Art. 20. -

Secția de Asistență Religioasă, denumită în continuare Secția, își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, precum și a regulamentelor și instrucțiunilor în vigoare, și reprezintă M.A.I. în relațiile cu Biserica Ortodoxă Română, cultele și asociațiile religioase din stat, cu organismele similare care au atribuții în domeniul asistenței religioase atât din țară, cât și în plan internațional.

Art. 21. -

Secția are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcției:

a) conduce, coordonează și controlează activitatea de asistență religioasă din M.A.I.;

b) asigură, potrivit Constituției României, republicate, respectarea libertății de conștiință a personalului M.A.I., precum și păstrarea tradițiilor morale, de credință și spiritualitate;

c) asigură desfășurarea activităților pastorale, duhovnicești, moral-educative, liturgice și de ceremonial, în beneficiul personalului instituției, precum și al familiilor acestuia.

Art. 22. -

Secția are următoarele atribuții specifice:

a) cooperează cu Patriarhia și eparhiile locale, cu celelalte biserici, culte sau asociații religioase recunoscute potrivit legii, în vederea asigurării asistenței religioase pentru toate categoriile de personal, indiferent de confesiune, asigurând dreptul constituțional al persoanei la împărtășirea liberă și neîngrădită a unei credințe;

b) inițiază și organizează simpozioane, convocări pe probleme de asistență/educație moral-religioasă în cadrul programelor de pregătire continuă a personalului la nivelul M.A.I.;

c) elaborează studii și articole cu conținut spiritual și moral- religios pentru uzul personalului M.A.I.;

d) formulează propuneri de specialitate la Planul de informare și relații publice al Direcției și participă la activitățile planificate în domeniul de competență;

e) cooperează cu structuri similare din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională pe linia asistenței/educației moral-religioase;

f) inițiază proiecte de regulamente, ordine și instrucțiuni în domeniul asistenței religioase din M.A.I.;

g) colaborează cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă, scrise și audiovizuale, în scopul informării societății civile asupra modului de desfășurare a activităților de asistență/educație moral-religioasă în cadrul M.A.I.;

h) efectuează controale tematice privind modul de aplicare a prevederilor instrucțiunilor specifice, pe linia asistenței/educației moral-religioase, în structurile M.A.I., urmărind organizarea și desfășurarea acestor activități, asigurarea protecției spirituale a personalului, respectarea drepturilor și libertăților de conștiință ale persoanei, acordând îndrumare și sprijin de specialitate;

i) întocmește informări anuale privind activitatea desfășurată în domeniul asistenței/educației moral-religioase creștin- ortodoxe, care sunt aduse la cunoștința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

j) organizează anual întâlniri metodologice de specialitate cu preoții (pastorii/deservenții de cult) din sistemul de asistență religioasă al M.A.I.;

k) acordă consultanță canonică și de specialitate pentru amenajarea unor lăcașuri de cult în spațiile puse la dispoziție de structurile instituției;

l) elaborează materiale documentare, predici, cateheze și proiecte de programe dedicate Zilei Eroilor, sărbătorilor creștine și celorlalte sărbători religioase;

m) desfășoară, împreună cu celelalte servicii din cadrul Direcției, unele activități de documentare, îndrumare, sprijin și control în planul muncii educative;

n) efectuează periodic vizite pastorale la persoanele reținute în aresturile poliției, acordând asistență religioasă reținuților de confesiune creștină ortodoxă și mediind pentru asigurarea asistenței religioase celor de alte religii sau confesiuni, în cazul în care sunt asemenea solicitări;

o) realizează în unitățile M.A.I. cicluri de conferințe, întruniri, simpozioane, expoziții cu tematică religioasă, în vederea întăririi moralității și păstrării tradițiilor specifice;

p) asigură suportul de specialitate necesar bunei desfășurări a acțiunilor umanitare inițiate de conducerea M.A.I.

SECȚIUNEA a 4-a
Obiectivele și atribuțiile Compartimentului documente clasificate și secretariat
Modificări (1)

Art. 23. -

Compartimentul documente clasificate și secretariat are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcției:

a) gestionează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentele ce conțin informații clasificate;

b) desfășoară activități de secretariat, potrivit dispozițiilor legale incidente domeniului.

Art. 24. -

Compartimentul documente clasificate și secretariat are următoarele atribuții specifice:

a) primește, înregistrează, distribuie, ține evidența și expediază corespondența la nivelul Direcției;

b) organizează evidența audiențelor acordate de către conducerea Direcției;

c) asigură evidența, manipularea și păstrarea ordinelor, instrucțiunilor și a altor acte normative cu caracter intern, gestionate la nivelul Direcției, și verifică periodic existența acestora;

d) centralizează și întocmește informări periodice privind activitățile planificate și desfășurate la nivelul Direcției;

e) organizează, la nivelul Direcției, evidența și manipularea ștampilelor și sigiliilor;

f) coordonează activitatea de îndosariere și arhivare a documentelor din evidența unității;

g) întocmește, potrivit reglementărilor interne, dispoziția zilnică a directorului Direcției;

h) gestionează, potrivit actelor normative în vigoare, declarațiile de avere și de interese pentru personalul Direcției;

i) întocmește lunar situația răspândirilor personalului Direcției;

j) gestionează evidența sesizărilor, reclamațiilor, cererilor și petițiilor adresate conducerii Direcției, urmărește soluționarea în termen a acestora și întocmește informări periodice, potrivit reglementărilor interne în vigoare;

k) întocmește procesul-verbal al ședințelor de lucru ale conducerii Direcției și monitorizarea executării sarcinilor stabilite;

l) aprovizionează personalul Direcției cu rechizite și materiale consumabile, necesare desfășurării activității curente;

m) multiplică documentele și materialele necesare unității, în conformitate cu dispozițiile conducerii Direcției;

n) gestionează evidența bunurilor materiale aflate în folosința personalului unității;

o) controlează periodic, la nivelul serviciilor, modul în care se realizează evidența, întocmirea, păstrarea și circuitul documentelor neclasificate, precum și modul de lucru pe linia fondului arhivistic;

p) evidențiază, întocmește, păstrează, procesează, multiplică, manipulează, transportă și transmite informațiile clasificate;

q) gestionează problematica privind resursele umane, precum și pregătirea personalului Direcției.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 25. -

Centrul cultural al M.A.I. și Centrul multimedia, structuri subordonate Direcției, elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă conform normelor legale în vigoare.

Art. 26. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

DIAGRAMA DE RELAȚII
ale Direcției informare și relații publice

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1)

ORGANIGRAMA
Direcției informare și relații publice

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția informare și relații publice

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcției informare și relații publice (Direcția)

2. Denumirea postului: director

3. Poziția postului în statul de organizare: 1

4. Relații cu alte posturi:

4.1. relații ierarhice: este subordonat direct viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și are în subordine directă întregul personal al Direcției, precum și pe șeful Centrului Cultural al M.A.I. și pe cel al Centrului Multimedia;

4.2. relații funcționale: conduce întreaga activitate a Direcției și coordonează activitatea Centrului Cultural al M.A.I., a Centrului Multimedia, precum și a structurilor de relații publice din inspectoratele generale și din celelalte unități ale M.A.I.;

4.3. relații de control: controlează activitatea personalului Direcției și a structurilor subordonate, precum și activitatea structurilor de profil din inspectoratele generale și din instituțiile de învățământ ale M.A.I.;

4.4. relații de colaborare: colaborează pe probleme de interes comun - în conformitate cu actele normative în vigoare, ordinele și protocoalele aprobate de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne -, cu instituțiile și organismele specializate în activități similare, în scopul îndeplinirii atribuțiilor din domeniul de competență;

4.5. relații de reprezentare: reprezintă M.A.I. în domeniul informării și relațiilor publice, în raporturile cu celelalte autorități și instituții publice din țară și din străinătate; angajează Direcția în raporturi cu persoane juridice și fizice, situație în care poate da împuternicire de reprezentare unor persoane din subordine.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului:

Directorul Direcției asigură elaborarea, fundamentarea și punerea în practică a Strategiei de informare și relații publice a M.A.I., organizează, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul său de activitate în structurile instituției.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofițer de poliție

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliție

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau cu studii universitare de licență - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de master sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în științe juridice, comunicare publică, jurnalism, relații publice, sociologie, administrație publică sau management;

3.3. alte cunoștințe: cultură generală;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de lucru cu documente clasificate, clasa secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulație internațională.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. vechime în funcții de conducere în M.A.I.: cel puțin 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

4.4. perioada pentru acomodarea cu cerințele postului: 6 luni

5. Aptitudini și abilități necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare și control), lucru sub presiunea timpului, diplomație, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observație, abilitate, operativitate și oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic și organizatoric, fermitate și consecvență în acțiuni

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere

8. Trăsături psihice și de personalitate: apt pentru funcții de conducere

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unității

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: conform atribuțiilor de serviciu

4. Condiții deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului și expunere la radiații electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiațiile electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului Sarcini, îndatoriri și responsabilități:

a) conduce activitatea Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conform prevederilor legale;

b) coordonează activitatea de elaborare și actualizare a Strategiei de informare și relații publice a M.A.I. și controlează realizarea acesteia;

c) participă la organizarea și desfășurarea conferințelor de presă ale conducerii instituției;

d) dispune efectuarea unor studii și controale tematice pe domeniile din competență în structurile instituției;

e) inițiază și dezvoltă, prin unitatea specializată, relații de colaborare internațională cu structuri similare din alte țări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale și ministeriale;

f) prezintă periodic informări, în ședințele conducerii și Colegiului M.A.I., cu principalele concluzii rezultate din activitatea de relații publice, și face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;

g) convoacă, periodic sau când situația o impune, șefii serviciilor și compartimentelor de relații publice din structurile M.A.I., în vederea stabilirii unor strategii, acțiuni și sarcini comune, precum și pentru analiza activității desfășurate și executarea unor dispoziții ale conducerii M.A.I., pe linie de informare și relații publice;

h) prezintă lunar conducerii M.A.I. analize ale activităților de informare și relații publice desfășurate la nivelul instituției;

i) răspunde nemijlocit de întărirea capacității operative a Direcției, de aplicarea în practică a planului de alarmare și de actualizarea documentelor specifice de lucru;

j) răspunde de organizarea și desfășurarea pregătirii continue a personalului Direcției în condiții optime;

k) răspunde, potrivit competențelor, de încadrarea posturilor din statul de organizare al Direcției cu personal corespunzător cerințelor acestora;

l) avizează numirea purtătorilor de cuvânt/ofițerilor de relații publice din structurile instituției;

m) semnează corespondența Direcției cu unitățile M.A.I., cu alte autorități sau instituții publice, persoane juridice ori fizice;

n) organizează și desfășoară audiențe și asigură soluționarea petițiilor cetățenilor, potrivit competențelor;

o) organizează și conduce ședințele de analiză ale conducerii Direcției privind stadiul îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor ce revin serviciilor, birourilor și compartimentelor unității, stabilind măsuri de eficientizare a activități;

p) aprobă planurile de activități ale serviciilor din Direcție, al Centrului cultural al M.A.I. și al Centrului Multimedia;

q) participă ca invitat la ședințele Colegiului M.A.I.;

r) participă la ședințele Comisiei de dialog social și acționează pentru respectarea parteneriatelor cu societatea civilă din perspectiva competențelor proprii domeniului de activitate al Direcției;

s) asigură implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate prevăzute la art. 86 alin. (1) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;

ș) coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de modul de aplicare în M.A.I. a prevederilor legale din domeniul de competență.

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce revin Direcției și postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităților de informare și relații publice, conform prevederilor legale, cerințelor postului, ordinelor și dispozițiilor conducerii M.A.I.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea și desfășurarea activităților specifice, cu respectarea și încadrarea strictă în limitele resurselor materiale și financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplinește atribuțiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activități de proiectare strategică, conducere și control al activităților de comunicare și relații publice.

5. Utilizarea resurselor: angrenează personalul în activități de concepție, analiză și sinteză; dezvoltă la subordonați sentimentul de loialitate față de instituție și integritate morală.

6. Mod de realizare: individual și în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central.

Titularul postului
. . . . . . . . . .
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția informare și relații publice

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcției informare și relații publice (Direcția)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziția postului în statul de organizare: 2

4. Relații cu alte posturi:

4.1. relații ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcției. Coordonarea nemijlocită a activității structurilor unității va fi stabilită prin dispoziție a directorului Direcției;

4.2. relații funcționale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, dispozițiilor secretarilor de stat, ale secretarului general și ale directorului Direcției;

4.3. relații de control: controlează activitatea serviciilor Direcției pe care le coordonează, precum și a structurilor de presă scrisă și audiovizuală din unitățile centrale, inspectoratele generale și unitățile teritoriale ale acestora și din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relații de reprezentare: reprezintă Direcția, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcției.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului:

Asigură elaborarea, actualizarea și aplicarea în practică a strategiei în domeniile presă scrisă și audiovizuală, la nivelul structurilor instituției. Este funcționarul de securitate al Direcției.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofițer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliție

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență ori studii universitare de licență - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitățile: comunicare publică, jurnalism, relații publice, juridic, științe sociale, administrative, management sau administrație publică;

3.3. alte cunoștințe: cultură generală;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulație internațională.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. vechime în funcții de conducere în M.A.I.: cel puțin 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

4.4. perioade de acomodare la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare și control), lucru sub presiunea timpului, diplomație, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observație, operativitate și oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic și organizatoric, fermitate și consecvență în acțiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală și echilibru emoțional

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere

8. Trăsături psihice și de personalitate: apt pentru funcții de conducere

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unității

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferințe, simpozioane, festivități cultural-artistice organizate în unitățile și structurile M.A.I. și în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcției

4. Condiții deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiații electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiații electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

Sarcini, îndatoriri și responsabilități:

a) elaborează și supune aprobării conducerii unității normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Departamentului de informații și protecție internă (D.I.P.I.), iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaționarea cu D.I.P.I. în ceea ce privește coordonarea activității și a controlului măsurilor referitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;

g) informează conducerea unității cu privire la vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai D.I.P.I., potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;

i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;

k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;

l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate în unitate pe clase și niveluri de secretizare;

m) prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul D.I.P.I.;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;

o) este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

p) pune la dispoziția șefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de personalul unității;

q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

r) exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;

s) coordonează activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Compartimentului secretariat și documente clasificate, precum și altor servicii și compartimente pe care le are în coordonare;

ș) contribuie la elaborarea și actualizarea concepției privind organizarea și desfășurarea activităților din domeniul specific;

t) prezintă spre aprobare directorului Direcției documentele de organizare și planificare a activităților structurilor pe care le coordonează, precum și acțiunile ce implică cheltuieli materiale și financiare;

ț) organizează și conduce, săptămânal, ședințe de lucru și de analiză la nivelul structurilor coordonate;

u) prezintă directorului Direcției propuneri privind recompensarea personalului subordonat care s-a evidențiat în executarea sarcinilor;

v) organizează, la ordin, și conduce activități de îndrumare, control și evaluare a activităților de comunicare la structurile din M.A.I.;

w) concepe și urmărește derularea programelor de cooperare în domeniile din competență, asigurând dezvoltarea sistemului relațional;

x) răspunde de ordine și disciplină în cadrul serviciilor pe care le coordonează;

y) prezintă periodic informări/analize directorului Direcției privind activitatea profesională.

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităților de relații publice, analiză mass-media, precum și al celor din domeniul presei scrise și audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea și desfășurarea activităților specifice, cu respectarea și încadrarea strictă în limitele resurselor materiale și financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplinește atribuțiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activități de proiectare strategică, îndrumare și control al activităților de comunicare publică.

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activități de concepție, analiză și sinteză; dezvoltarea la subordonați a sentimentului de loialitate față de instituție și a integrității morale.

6. Mod de realizare: individual și în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al M.A.I.

Director,
. . . . . . . . . .
Titularul postului
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcția informare și relații publice

FIȘA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcției informare și relații publice (Direcția)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziția postului în statul de organizare: 3

4. Relații cu alte posturi:

4.1. relații ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcției. Coordonarea nemijlocită a activității structurilor unității va fi stabilită prin dispoziție a directorului Direcției;

4.2. relații funcționale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, dispozițiilor secretarilor de stat, ale secretarului general și ale directorului Direcției;

4.3. relații de control: controlează activitatea serviciilor Direcției pe care le coordonează, precum și a structurilor de presă scrisă și audiovizuală din unitățile centrale, inspectoratele generale și unitățile teritoriale ale acestora și din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relații de reprezentare: reprezintă Direcția, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcției.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului:

Îndeplinește atribuțiile de purtător de cuvânt al M.A.I.

B. Cerințele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofițer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliție

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență ori studii universitare de licență - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitățile: comunicare publică, jurnalism, relații publice, juridic, științe sociale, administrative, management sau administrație publică;

3.3. alte cunoștințe: cultură generală;

3.4. autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulație internațională.

4. Experiență:

4.1. vechime în muncă, din care în M.A.I.: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.3. vechime în funcții de conducere în M.A.I.: cel puțin 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

4.4. perioade de acomodare la cerințele postului: 6 luni.

5. Aptitudini și abilități necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare și control), lucru sub presiunea timpului, diplomație, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observație, operativitate și oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), trăsături pozitive de caracter, exigență, obiectivitate, spirit critic și organizatoric, fermitate și consecvență în acțiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală și echilibru emoțional

7. Parametri privind starea sănătății somatice: apt pentru funcții de conducere

8. Trăsături psihice și de personalitate: apt pentru funcții de conducere

C. Condiții specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unității

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferințe, simpozioane, festivități cultural-artistice organizate în unitățile și structurile M.A.I. și în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcției

4. Condiții deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiații electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunerea la radiații electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului

Sarcini și îndatoriri:

a) coordonează activitatea personalului Direcției cu atribuții în întocmirea reacțiilor publice și a altor materiale destinate difuzării mass-media;

b) asigură prezentarea publică a poziției oficiale a instituției, inclusiv prin organizarea de conferințe sau briefinguri de presă ori participarea la emisiuni radio și TV;

c) realizează proiecte de reacție și propune puncte de vedere ale instituției pe teme apărute în spațiul public sau care suscită interesul mass-mediei;

d) prezintă conducerii M.A.I. puncte de vedere pentru soluționarea unor probleme ce ar putea afecta percepția publică a instituției și a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepții obiective în raport cu realitățile organizaționale;

e) întreprinde demersuri de ordin comunicațional pentru gestionarea situațiilor de risc sau de criză mediatică, sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

f) întreprinde demersuri de ordin comunicațional pentru îmbunătățirea percepției publice a M.A.I.;

g) sprijină activitatea de documentare a reprezentanților mass-mediei;

h) participă la organizarea conferințelor de presă ale conducerii M.A.I.;

i) elaborează materiale documentare pentru ieșirile publice ale conducerii M.A.I.;

j) coordonează, îndrumă și sprijină activitatea purtătorilor de cuvânt din instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

k) gestionează relația cu mass-media păstrând legătura cu reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă cu respectarea principiilor echidistanței și tratamentului nediscriminatoriu.

Responsabilități:

• accesul la informații:

- acces la informații clasificate nivel strict secret necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

- păstrează confidențialitatea informațiilor clasificate și discreția asupra conținutului materialelor despre care ia cunoștință.

E. Standarde de performanță asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităților de relații publice, analiză mass-media, precum și al celor din domeniul presei scrise și audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea și desfășurarea activităților specifice, cu respectarea și încadrarea strictă în limitele resurselor materiale și financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplinește atribuțiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activități de proiectare strategică, îndrumare și control al activităților de comunicare publică.

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activități de concepție, analiză și sinteză; dezvoltarea la subordonați a sentimentului de loialitate față de instituție și a integrității morale.

6. Mod de realizare: individual și în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al M.A.I.

Director,
. . . . . . . . . .
Titularul postului
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...